30 Aralık 2006 Tarihli ve 26392 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YASAMA BÖLÜMÜ

 

KANUNLAR

5568 Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun,Çalışanların Tasarruflarını Teşvik Hesabının Tasfiyesi ve Bu Hesaptan Yapılacak Ödemelere Dair Kanun,İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile Belediye Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

5569  Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Malî Sektöre Olan Borçlarının Yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun

5570  Kamu Sermayeli Bankalar Tarafından Yürütülen Faiz Destekli Kredi Kullandırılmasına Dair Kanun

 

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2006/11439 Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2006/11440 Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar

2006/11443 İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

2006/11446 Resmi İstatistik Programı (2007-2011)’nın Kabul Edilmesi Hakkında Karar

2006/11447 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci ve 30 uncu Maddelerinde Yer Alan Bazı Tevkifat Nispetlerinin Belirlenmesine İlişkin Karar

2006/11448 Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Kefaletiyle Esnaf ve Sanatkarlara Kredi Kullandırılmasına İlişkin Karar

2006/11460 Türkiye İstatistik Kurumunda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin Kuruluş ve Hazırlık Çalışmalarında Geçici Personel Çalıştırılmasına İlişkin Karar

2006/11472 Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

BAŞBAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Başbakanlığa, Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Abdullah GÜL’ün Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

— Ulaştırma Bakanlığına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı M. Hilmi GÜLER’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Ali BABACAN’a, Devlet Bakanı Kürşad TÜZMEN’in Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Devlet Bakanı Nimet ÇUBUKÇU’ya, Devlet Bakanı Mehmet AYDIN’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

— Milli Savunma Bakanlığına,İçişleri Bakanı Abdülkadir AKSU’nun Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARLARI

— Devlet, İçişleri, Maliye, Bayındırlık ve İskan, Ulaştırma, Tarım ve Köyişleri, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Tabii Kaynaklar  ile Kültür ve Turizm Bakanlıklarına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

— Koruyucu Aile Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Millî Eğitim Bakanlığı Halk Oyunları ve Halk Müziği Jüri Üyeleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Millî Eğitim Bakanlığı Sosyal Bilimler Liseleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Akşam Sanat Okulu ve Mesleki Eğitim Merkezi Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

— Karadeniz Ereğli Liman Yönetmeliği

— Bağcılık Yönetmeliği

— Ölçü ve Ölçü Aletlerinden Alınacak Muayene ve Damgalama Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik

— Florasan Aydınlatma Balastlarının Enerji Verimliliği ile İlgili Yönetmelik

— Belirli Gerilim Sınırları Dahilinde Kullanılmak Üzere Tasarlanmış Elektrikli Teçhizat ile İlgili Yönetmelik (73/23/AT)

— Basit Basınçlı Kaplar Yönetmeliği (87/404/AT)

— Elektromanyetik Uyumluluk Yönetmeliği (89/336/AT)

— Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (90/396/AT)

— Ev Tipi Elektrikli Buzdolapları, Dondurucular ve Kombinasyonlarının Enerji Verimlilik Şartları ile İlgili Yönetmelik (96/57/AT)

— Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası Serbest Jeoloji Mühendislik ve Müşavirlik Hizmetleri Uygulama,Büro Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Yükseköğretim Kurulu Milli Komiteler Yönetmeliği

— Dokuz Eylül Üniversitesi Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetmeliği

— İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

— Selçuk Üniversitesi Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

TEBLİĞLER

— İç Denetçi Atamalarında Uyulacak Esas ve Usuller Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2)

— Milli Emlak Genel Tebliği (Sıra No: 308)

— Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 365)

— Türk Gıda Kodeksi Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliği (No: 2006/55)

— Türk Gıda Kodeksi Meyve Suyu ve Benzeri Ürünler Tebliği (No: 2006/56)

— İşkolu Tespit Kararı (No: 2006/78)

— 4822 Sayılı Kanun ile Değişik 4077 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 25 inci Maddesine ve 5560 Sayılı Kanunla Değişik 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu’nun 3 üncü ve 17/7 nci Maddelerine Göre 2007Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (No: 2006/6)

— Su, Elektrik, Havagazı ve Doğalgaz Sayaçlarının Tamir ve Ayar Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ (No: 2007/1-2)

— İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2006/5 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin 2006/6 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin 2006/14 Sayılı Tebliğ’de Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (No: 2007/15)

— İhracat 2004/4 Sayılı Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2006/13)

— İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2006/32)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/1)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/2)

— Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıklara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2007/3)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/4)

— Dış Ticarette Standardizasyon Tebliği (No: 2007/5)

— Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2007/6)

— Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara İlişkin Tebliğ (Dış Ticarette Standardizasyon: 2007/7)

 

KURUL KARARI

— Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 28/12/2006 Tarihli ve 2076 Sayılı Kararı

 


30/12/2006 tarihli ve 26392 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de; 2006/11437 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı; 2. Mükerrerde 2006/11438 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı, Devlet Bakanlığına ait Yönetmelik ve Dış Ticaret Müsteşarlığına Ait 23 Adet Tebliğ; 3. Mükerrerde Maliye Bakanlığına ait Yönetmelik ve Tebliğ; 4. Mükerrerde 2006/11436, 2006/11453, 2006/11471 sayılı Bakanlar Kurulu Kararları, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ait Yönetmelikler, Maliye Bakanlığı ve Türk Patent Enstitüsüne ait Tebliğler; 5. Mükerrerde de Anayasa Mahkemesine ait Karar yayımlanmıştır.