30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/11447

             5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci ve 30 uncu maddelerinde yer alan bazı tevkifat nispetlerinin belirlenmesine ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 18/12/2006 tarihli ve 623 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun anılan maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                        C. ÇİÇEK

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bakanı V.

              A. BABACAN                                  M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                  C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                            M. V. GÖNÜL                  K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı V.                   Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                               M. M. EKER                            M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                     Tarım ve Köyişleri Bakanı            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                               M.H.GÜLER                                 M. H. GÜLER                                 O. PEPE

                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı V.          Çevre ve Orman Bakanı

 

20/12/2006 TARİHLİ VE 2006/11447 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

 

             MADDE 1 – 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 inci maddesinde yer alan bazı ödemelerden yapılacak tevkifat oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

             a) Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden % 3,

             b) Kooperatiflere ait taşınmazların kiralanması karşılığında bunlara yapılan kira ödemeleri üzerinden % 20.

             MADDE 2 – 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30 uncu maddesinde belirtilen bazı ödemelerden yapılacak tevkifat oranları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir:

             a) Gelir Vergisi Kanunu'nda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hakediş ödemeleri üzerinden % 3,

             b) Serbest meslek kazançlarından;

             i) Petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanacak kazançlardan % 5,

             ii) Diğerlerinden % 20,

             c) Gayrimenkul sermaye iratlarından;

             i) 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu kapsamındaki faaliyetlerden sağlanacak gayrimenkul sermaye iratlarından % 1,

             ii) Diğerlerinden % 20,

             ç) Ticarî veya ziraî kazanca dahil olup olmadığına bakılmaksızın telif, imtiyaz, ihtira, işletme, ticaret unvanı, marka ve benzeri gayrimaddi hakların satışı, devir ve temliki karşılığında nakden veya hesaben ödenen veya tahakkuk ettirilen bedeller üzerinden % 20,

             d) Türkiye'de iş yeri ve daimî temsilcisi bulunmayan mükelleflerin, yetkili makamların izniyle açılan sergi ve panayırlarda yaptıkları ticarî faaliyetlerden elde ettikleri kazançlar üzerinden % 0,

             e) Her nevi alacak faizlerinden;

             i) Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı banka ve kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenecek faizlerden (katılım bankalarının kendi usullerine göre yurt dışından sağladıkları fonlar ve benzeri kaynaklar için ödedikleri kâr payları dahil) % 0,

             ii) Diğerlerinden % 10,

             f) Gelir Vergisi Kanunu'nun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasının 10 numaralı bendinde yazılı menkul sermaye iratlarından % 10.

             MADDE 3 – Bu Karar 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.