30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

YÖNETMELİK

Gümrük Müsteşarlığından:

GÜMRÜKSÜZ SATIŞ MAĞAZALARI YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – (1) 13/10/2006 tarihli ve 26318 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliğinin 9 uncu maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(7) Mağazalarda esas itibarıyla serbest dolaşıma girmemiş yabancı menşeli eşya satılır. Yerli üretim eşyasının sadece çıkışa ve transite yönelik satılmasına Müsteşarlıkça müsaade edilebilir. Bu eşyanın üzerindeki dâhilî vergilerin tahsili, istisna ve muafiyeti vergi kanunlarının ilgili hükümleri çerçevesinde yürütülür."

             MADDE 2 – (1) Aynı Yönetmeliğinin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "ç) Yurt dışına gidecek olan yolcular için biniş kartı veya pasaport numarası, yurt dışından gelen yolcular için pasaport numarası, transit yolcular için karaya çıkış kartı numarası veya pasaport numarası,"

             MADDE 3 – (1) Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin 3 numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "3) Gümrük müdürlüğü, Teslim ve İade Listesi ile Uçak İçi Satış Listesini daha önce ibraz edilen Teslim ve İade Listesi ile birleştirir ve eşya iadesi varsa eşyanın gümrük memuru nezaretinde mağazaya iade edilmesine izin verir."

             MADDE 4 – (1) Aynı Yönetmeliğin 36 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

             "(5) Mağaza işleticilerinin kusurlarından ileri gelmeyen kayıp ve çalıntıların geçerli belgelerle gümrüğe tevsiki gerekir. Ancak, kayıp ve eksikliğin mağaza işleticisi tarafından tespit edilerek beyan edilmesi hâlinde, eksikliğe ilişkin vergiler tahsil edilmek kaydıyla eksik ve kaybın kayıttan düşülmesine izin verilir. Ayrıca ceza aranmaz."

             MADDE 5 – (1) Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

             "Uçakta satış mağazalarında eşyanın satışı

             GEÇİCİ MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin 31 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde istenilen kayıt düzenine, 13/4/2007 tarihine kadar bilgisayar sistemiyle birlikte geçilmesi zorunludur."

             MADDE 6 – (1) Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-8 ekteki şekilde değiştirilmiştir.

             MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük Müsteşarlığının bağlı bulunduğu Bakan yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazetenin

                                  Tarihi                                                                     Sayısı

13/10/2006

26318

 

             Eki İçin Tıklayanız