30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

               

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA

TUTULAN YAKITLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

(Dış Ticarette Standardizasyon: 2007/7)

 

MADDE 1- (1) 7/9/2005 tarihli 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe  giren Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararının 4 üncü maddesinin (d) ve (g) bentlerine istinaden, (Ek I) sayılı listede yer alan yakıtların ithalatında, bu yakıtların çevrenin korunması yönünden uygunluğu Kontrol Belgesi ile belgelenir. Bu belge, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında beyannamenin tescili sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.

            MADDE 2- (1) Bu Tebliğ kapsamında ithal edilecek yakıtlar için alınan tüm Kontrol Belgelerinde geçerli olmak üzere; ithalatçı firmaların ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, imza sirküleri ve Çevre ve Orman Bakanlığınca istenecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte Çevre ve Orman Bakanlığına müracaatları üzerine, kendilerine Bakanlıkça Çevrenin Korunması Açısından Kontrol Altında Tutulan Yakıt İthalatçısı Kayıt Belgesi ve numarası  verilir.

            MADDE 3- (1) (Ek I) sayılı listede yer alan yakıtların ithalatında Kontrol Belgesi alınabilmesi için;

               a)    Kontrol Belgesi formu (Ek II) (2 nüsha),

b) Biri asıl olmak üzere 2 nüsha proforma fatura ve tercümesi (Ek I sayılı listede yer alan yakıtlar için Çevre ve Orman Bakanlığınca istenen parametrelerin proforma faturada yer alması gerekmektedir.),

c) Yakıtın amacı dışında kullanılmayacağına ilişkin taahhütname (Ek III),

ile Çevre ve Orman Bakanlığınca istenecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte malların ihracatçı ülkeden çıkış işlemleri tamamlanmadan önce anılan Bakanlığa başvurulur.

            MADDE 4- (1) (Ek I) sayılı listede yer alan yakıtlar için yakıt menşei veya ihracatçı ülkede yüklenirken her parti için uluslararası standartlara göre analiz yaptırılır ve analizi yapan kurum tarafından onaylı analiz belgesinin aslı ve tercümesi yakıt gümrükten çekilmeden önce yakıtın boşaltılacağı gümrük idaresinin bulunduğu ilin İl Çevre ve Orman Müdürlüğüne verilir. Analiz sonuçlarına göre ilgili İl Çevre ve Orman Müdürlüğünden uygun görüş alınmadan ithale konu yakıt boşaltılamaz ve analiz sonuçları uygun olmayan yakıtlar ithalatçı firma tarafından menşei ülkeye veya yüklemenin yapıldığı ülkeye iade edilir.

             MADDE 5- (1) Çevre ve Orman Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, gümrük beyannamesinin tescili öncesinde uluslararası gözetim şirketi veya resmi kuruluşlardan denetim isteyebilir.

             MADDE 6- (1) Kontrol Belgesi düzenlendiği takvim yılı içerisinde geçerlidir, bu süre uzatılamaz.

   (2) Kontrol Belgesindeki süre dışındaki diğer değişiklikler, ancak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılabilir.

             MADDE 7- (1) (Ek I) sayılı listede yer alan yakıtların ithalatı için Kontrol Belgesi alınması durumunda ithalatçılar;

a)    Kontrol Belgesi geçerlilik süresi içerisinde Kontrol Belgesi kapsamı yakıtların tamamının veya bir kısmının ithalatının gerçekleştirilmesi halinde, gümrük giriş beyannamesi ve ihracatçı tarafından verilen faturanın ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir nüshası ile Çevre ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Kontrol Belgesinin aslını, Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi bitiminden itibaren en geç 30 gün içerisinde,

b)    Kontrol Belgesi geçerlilik süresi içerisinde Kontrol Belgesi kapsamı yakıtın ithalatının hiç gerçekleştirilememesi halinde Kontrol Belgesi ve proforma faturanın asıllarını, Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi bitiminden itibaren en geç 30 gün içerisinde,

c)    İthalatı gerçekleştirilen (Ek I) sayılı liste kapsamı yakıtların fabrikalara teslim edildiğini belirten teslim tesellüm belgesini (kendi ihtiyaçları için getirenler hariç), Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi bitiminden itibaren en geç 90 gün içerisinde,

             Çevre ve Orman Bakanlığına göndermekle yükümlüdürler.

              MADDE 8- (1) Sanayiciler ve sanayici adına ithalat yapan firmalar, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğ gereğince alınan taahhütnamelere aykırı fiillerden müteselsilen sorumludurlar.

              MADDE 9- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak, uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

              MADDE 10- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

              MADDE 11- (1) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Yakıtlara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon (2006/7) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

               (2) Dış Ticarette Standardizasyon (2006/7) sayılı Tebliğ kapsamında alınmış bulunan Kontrol Belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkûr Tebliğde belirlenen süre kadar geçerlidir.

              

             GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş yakıtların ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri sözkonusu işlemlere uygulanır.

                MADDE 12- (1) Bu Tebliğ 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 13- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

                 Ekleri İçin Tıklayınız