30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

TEBLİĞ

Maliye Bakanlığından:

MİLLİ EMLAK GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 308)

 

             2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki konutların aylık kira bedellerinin aşağıdaki şekilde belirlenmesi uygun görülmüştür.

             1) Yurt içinde bulunan kamu konutlarından aylık her bir metrekare için;

                                                                                                                                 15/01/2007’den 

                                                                                                                                             itibaren                 

             a) Kerpiç, ahşap, bağdadi ve benzeri konutlarda,                                           0,77 YTL/m2

             b) Kalorifersiz konutlarda,                                                                              1,20 YTL/m2

             c) Kaloriferli konutlarda,                                                                                 1,58 YTL/m2

             Kira bedeli alınır.                                                                 

             2) Kira bedeline yapılacak ilaveler;

             A) Kaloriferci, kapıcı ya da her ikisinin de kamu kurum

             ve kuruluşlarınca karşılandığı konutlardan,                                                     0,15 YTL/m2

             B) Sayaçların ayrılmasının mümkün olmaması nedeniyle

             elektrik, su ya da her ikisinin de  hizmet binası veya

             fabrika tesislerinden karşılandığı konutlardan;

             a) Elektrik sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde,                      0,35 YTL/m2    

             b) Su sayacının ayrılmasının mümkün olmaması halinde,                               0,35 YTL/m2            

             c) Elektrik ve su sayacının her ikisinin de ayrılmasının

             mümkün olmaması halinde,                                                                             0,70 YTL/m2    

             d) Konutlarda kullanılan suyun, şehir  şebekesi dışında                    

             su kaynaklarından  (kuyu, artezyen, kaynak suyu vb.)

             karşılanıyor olması halinde,                                                                            0,18 YTL/m2

             Belirlenen kira bedellerine ek olarak aylık her bir metrekare için yukarıda belirtilen tutarlarda ilave kira bedeli alınır. (B fıkrasında belirtilen bedeller asgarî olup, bu giderlerin gerçek miktarları üzerinden kullananlarca karşılanması esastır.)

             3) Yakıtı kurum tarafından tedarik edilen konutlarda;

             Yakıt maliyetlerindeki artışlar dikkate alınarak, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşların yurt içindeki kaloriferli konutlarından, yakıtı kurum tarafından tedarik edilenlerde oturanlardan, her bir metrekare için 15/01/2007 tarihinden itibaren 0,70 YTL/m2  yakıt bedeli tahsil  edilir. Ancak, kurum ve kuruluşlar, yakıt maliyetlerini dikkate alarak gerekli gördükleri takdirde, bu bedelin üzerinde yakıt bedeli tahsil edebilirler.

             Ayrıca, yakıtı kurumlarca tedarik edilen kamu konutlarında, ortak kullanım alanlarındaki aydınlatma, elektrik, su, gaz, otomat ve benzeri giderlerin zorunlu nedenlerle kurumlarca karşılanıyor olması halinde, bu giderler karşılığında kira ve yakıt bedellerine ek olarak her bir metrekare başına 15/01/2007 tarihinden itibaren 0,07 YTL/m2 tahsil edilir.

             4) Kira bedellerinin hesaplanması;

             Bu Genel Tebliğin 1’inci maddesinde belirtilen kira birim bedelleri 294 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği de dikkate alınarak hesaplanır.

             5) Kaldırılan Hükümler;

             24/1/2006 tarih ve 26059 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 302 sıra no.lu Milli Emlak Genel Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             Tebliğ olunur.