30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

KANUN

KAMU SERMAYELİ BANKALAR TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN FAİZ

DESTEKLİ KREDİ KULLANDIRILMASINA DAİR KANUN

 

             Kanun No. 5570                                                                                                 Kabul Tarihi : 27/12/2006

             MADDE 1 – (1) Tarımsal üretimin, esnaf ve sanatkârların desteklenmesi amacıyla, kamu sermayeli bankalar tarafından yürütülen faiz destekli kredi kullandırılması uygulamalarına, bankaların sermayelerindeki kamu payının % 50’nin altına düşmesi halinde de devam edilebilir. Bu durumda uygulamanın süresini, usûl ve esaslarını, denetimini ve uygulamayı yönetecek olan bankayı ve/veya bankaları belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

             (2) Bakanlar Kurulunca belirlenecek özel ve/veya kamu sermayeli banka veya bankaların faiz destekli kredi uygulamalarından dolayı doğacak gelir kayıpları; bu amaçla ilgili yıl Merkezî Yönetim Bütçesinde öngörülecek ödenekle sınırlı olmak üzere, Hazinece avans olarak ödenir.

             MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

2912/2006