30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

YÖNETMELİK

Devlet Bakanlığından:

KORUYUCU AİLE YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

             MADDE 1 – 14/10/1993 tarihli ve 21728 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Koruyucu Aile Yönetmeliğinin 5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir

             "MADDE 5 – Koruyucu aile hizmeti, Genel Müdürlükçe belirlenen esaslar çerçevesinde İl Müdürlüklerince görevlendirilen sosyal çalışmacılar tarafından yürütülür."

             MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 8 – Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olup, Türkiye’de sürekli ikamet eden, en az ilkokul mezunu, 25-50 yaş arasındaki kişiler, evli iseler eşleriyle birlikte, koruyucu aile olmak üzere il müdürlüklerine başvurabilirler. Çocuğun velayet sorumluluğunu taşıyan kişiler, aynı çocuğun koruyucu ailesi olamazlar.

             Akrabaların ya da belli bir süredir devam eden ana-baba-çocuk ilişkisinin kurulduğu ailelerin koruyucu aile olmak istemesi halinde, yapılacak sosyal inceleme sonucuna göre bunlardan yaş ve eğitim koşulu aranmayabilir. Koruyucu aile adayları ve çocuk arasında, ana-baba-çocuk ilişkisinin kurulması ve birebir ilişki sağlanması esasları çerçevesinde, aday ailenin yaşı değerlendirilir.

             Koruyucu aile olmak üzere İl Müdürlüklerine başvuran kişilere koruyucu aile hizmetinin esasları ve işleyişi ile koruyucu aileye yerleştirilecek çocukların özellikleri hakkında bilgi verilerek ilk görüşme yapılır. İlk görüşme formu doldurulur ve müracaatçının yazılı başvurusu alınarak aşağıdaki belgeler istenir.

             a) Fotoğraf,

             b) Nüfus cüzdanı örneği,

             c) Öğrenim durumunu gösterir belge,

             ç) Evliler için evlenme cüzdanı örneği,

             d) İkametgâh belgesi,

             e) İş ve gelir durumunu gösteren onaylı belge,

             f)  Adli sicil raporu,

             g) Koruyucu aile olacak kişilerin çocuğun bakımını, psiko-sosyal gelişimini ve eğitimini  etkileyecek ya da çocuğa zarar verecek düzeyde fiziksel engeli, ruhsal rahatsızlığı  ve bulaşıcı hastalığının olmadığını gösterir rapor istenir. Sosyal çalışmacı, gerekli görmesi halinde kişinin sağlığına, devam eden hastalığına veya bağımlılığına ilişkin ayrıntılı rapor da isteyebilir.

             Kişilerin evli olması halinde her iki eş için de aynı belgeler istenir.

             Aile ile birlikte yaşayan kişiler varsa, adli sicil raporu ve ruhsal rahatsızlığı ile bulaşıcı hastalığı bulunmadığına dair rapor bu kişilerden de istenir."

             MADDE  3 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 11 – Koruyucu aile komisyonu; hazırlanan dosyalar üzerinde yapacağı inceleme sonucunda;

             a) Koruyucu aile olmak üzere başvuran ailelerin uygun olup olmadığı,

             b) Hangi aileye hangi çocuğun yerleştirileceği,

             c) Çocuğun koruyucu aileden geri alınıp alınmayacağı,

             ç) Ailenin koruyucu aile statüsünün iptal edilip edilmeyeceği,

             d) Koruyucu ailenin çocukla birlikte yurt dışına çıkıp çıkamayacağı,

             e) Koruyucu aile yanındaki çocukların doğadan yararlanmaları amacıyla, Kuruluş da kalan çocuklarla birlikte kamplara katılmaları sağlanacak olanların belirlenmesi,

             f) Hizmet sürecinde tereddütte kalınan durumların değerlendirilmesi

             konularında oy birliği ile karar alır."

             MADDE   4 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 18 – Koruyucu ailede bakılan çocukların sağlık harcamaları için 1/6/2006 tarihli ve 26200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hükümleri uygulanır."

             MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 22 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 22 – Koruyucu aile yanına yerleştirilen çocukların bakım, eğitim ve yetiştirilmelerine ilişkin harcamalara karşılık olmak üzere talepte bulunan koruyucu ailelere, çocuk başına her yıl Bütçe Kanunu ile tespit edilecek memur maaş katsayısının, en yüksek Devlet memuru gösterge rakamlarıyla çarpımı sonucu bulunacak miktarın, aşağıda gösterilen oran kadarı hiçbir kesinti yapılmaksızın aylık net ödeme, Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten, koruyucu aile ve çocuğun takip edildiği İl Müdürlüğünce yapılır.

             YAŞ                                      ORANLAR

             0-6 yaş                                  % 45’i

             7-12 yaş                                % 50’si

             13-18 yaş                              % 55’i

             19+yaş                                  % 60’ı

             Özürlü çocuklar için yapılacak ödemeler Genel Müdürlükçe belirlenen özür ve yaş durumuna göre yukarıda belirtilen rakamlar iki kat olarak uygulanır.

             Bu kapsama giren ödemeler bütçe imkanları dahilinde yapılır."

             MADDE  6 –  Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 24 – Koruyucu aile yanında bakılan çocuklar için koruyucu ailelere aşağıdaki ödemeler yapılır:

             a) Koruyucu aile yanında bakılıp okula giden çocuklara, her yıl bir defaya mahsus olmak üzere Eylül ayında okul masraflarının karşılanması amacıyla, bu Yönetmeliğin 22 nci maddesine göre yapılacak ödemeler üç kat olarak uygulanır. Ayrıca, koruyucu aile yanındaki bütün çocuklara, yıllık giyim masraflarının da karşılanması için Şubat ve Ağustos ayları ödemeleri iki kat tutarında yapılır.

             b) Koruyucu aile hizmeti kapsamındaki, okula devam eden ya da öğrenimini sürdürememiş çocuklara, Kuruluş bakımındaki çocuklara verilen miktarlar üzerinden harçlık ödenir.

             c) Tam gün öğrenim görüp de yemeklerini evde yeme olanağı bulamayan çocuklara, öğrenim süresince harçlıkları iki kat artırılarak ödenir.

             ç) Okulu ailenin bulunduğu yerden uzak olanlardan okul servisi ile okullarına gitmek zorunda olan çocukların okul servis ücretleri ile özürlü çocukların servis ücretleri, servis bulunmaması halinde gidiş – gelişlerdeki ulaştırma giderleri karşılığı otobüs bilet ücretleri ödenir.

             d) Koruyucu aileyi ve çocuğu izlemekle görevli sosyal çalışmacının rehberliğinde yapılacak başvurular üzerine, bir meslek edinmek üzere kamu ya da özel kuruluşlar tarafından açılan kurslara katılacakların kurs süresince kurs bedelleri, eğitim ve öğretimlerine ilişkin etüt, kurs, yaz okulu, harç, sınav ve kayıt ücretleri ödenir.

             e) Başka illere öğrenim amacı ile gitmesi gereken çocukların ulaştırma giderleri ödenir.

             Birinci fıkrada belirtilen tutarlar Genel Müdürlükçe gönderilen ödenekten, talepte bulunan koruyucu ailelere, çocuğun takip edildiği İl Müdürlüğünce ödenir. Bu kapsama giren ödemeler bütçe imkanları dahilinde yapılır."

             MADDE 7 – Maliye Bakanlığı ve Sayıştay’ın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik 1/ 1/ 2007 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan yürütür.