30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/11460

             Ekli “Türkiye İstatistik Kurumunda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin Kuruluş ve Hazırlık Çalışmalarında Geçici Personel Çalıştırılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının görüşlerine dayanan Devlet Bakanlığının 20/12/2006 tarihli ve 1841 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası, 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Kanunun 49 uncu maddesi ile 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                      M. AYDIN                    B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.            Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.      Devlet Bakanı

              A. BABACAN                                  M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

                  C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                   K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                      H. ÇELİK                    B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                     Sağlık Bakanı V.             Ulaştırma Bakanı

                               M. M. EKER                            M. BAŞESGİOĞLU                            A. COŞKUN

                     Tarım ve Köyişleri Bakanı            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı             Sanayi ve Ticaret Bakanı

                               M.H.GÜLER                                      A. KOÇ                                          O. PEPE

                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı         Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMUNDA ADRESE DAYALI NÜFUS KAYIT

SİSTEMİNİN KURULUŞ VE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA

GEÇİCİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA

İLİŞKİN KARAR

 

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Karar, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrasına göre, 25/4/2006 tarih ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu uyarınca numaralama kontrolü ve yerleşim yeri adres bilgileriyle vatandaşların kimlik numarası esasına göre alanda eşleştirilmesi çalışmalarında, veri derleme ve benzeri işler ile diğer hizmetlerde 2007 yılı içinde Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı merkez ve bölge teşkilatlarında toplam 60 bin adam/ay, geçici personel olarak çalıştırılmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi ile bu personele ve Kurum dışından bu işlerde çalıştırılacak olan kamu personeline ödenecek ücretlerin tespiti amacıyla hazırlanmıştır.

             Dayanak

             MADDE 2 – (1) Bu Karar, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (C) fıkrası, 10/11/2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 49 uncu maddesi ile 25/4/2006 tarihli ve 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun geçici 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Aranacak şartlar

             MADDE 3 – (1) Bu Karar uyarınca istihdam edilecek geçici personelde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlar aranır.

             Ücretler

             MADDE 4 – (1) Bu Karara göre istihdam edilecek geçici personele, tahsil dereceleri ve nitelikleri dikkate alınarak aylık asgari ücret tutarının altında olmaması kaydıyla en çok;

             a) Üniversite ve yüksekokul mezunlarına 17500 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutarda, lise ve dengi okul (orta öğretim) mezunlarına 14400 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından elde edilecek tutarda aylık,

             b) Parça başı ücret verilmesi halinde; yerleşim yerinin özellikleri dikkate alınarak adrese dayalı nüfus kayıt sistemi bilgi formu derleyenlere, form başına en fazla 1,05 YTL, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi bilgi formu veri girişi yapanlara, form başına en fazla 0,525 YTL olmak ve günlük en fazla 31,5 YTL’yi aşmamak üzere,

             brüt ücret ödenir.

             (2) Bu Kararda belirlenen ücretler üst sınırlar olup, ödenecek miktarlar Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca tespit edilir.

             (3) Bu maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında ücret ödenecek geçici personele ayrıca, 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanununun 49 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen tutarda fazla çalışma ücreti ödenir.

             (4) Geçici personele bu Kararda belirtilen ücretler dışında herhangi bir ad altında ödeme yapılamaz ve hizmet sözleşmelerine bu yolda hüküm konulamaz.

             Ödeme günü

             MADDE 5 – (1) Ödemeler, görevin yapılmasını müteakiben her ayın 14’ünde yapılır. Hizmet sözleşmesinin iş bitiminden önce sona erdirilmesi halinde çalışılan günlere ilişkin hesaplanan ücret, ayrılma tarihini takip eden aybaşında ödenir.

             (2) Bu ödemeler, sosyal güvenlik mevzuatına göre kişiden yapılacak kesintiler ile gelir ve damga vergisi dışında herhangi bir kesintiye tabi tutulamaz.

             Çalışma saatleri

             MADDE 6 – (1) Bu Karar uyarınca çalıştırılacak geçici personelin, çalışma saat ve sürelerinin belirlenmesinde, Devlet memurları için tespit edilen çalışma saat ve süreleri dikkate alınır. Ancak geçici personel, kendisine verilen görevleri çalışma saatine bağlı kalmaksızın sonuçlandırmak zorundadır. Geçici personele normal çalışma saatleri dışında veya tatil günlerinde yapacağı çalışmalar karşılığında herhangi bir ek ücret ödenmez.

             Başka iş yapma yasağı

             MADDE 7 – (1) Bu Karar uyarınca istihdam edilen geçici personel, bu işte çalıştığı süre içinde kazanç getirici başka bir işte çalışamaz.

             Sözleşmenin sona ereceği haller

             MADDE 8 – (1) Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personelin sözleşmeleri;

             a) Devlet memurları için çeşitli kanun, tüzük ve yönetmeliklerde suç sayılan ve/veya disipline aykırı fiil ve hareketleri işlediğinin tespit edilmesi,

             b) Görevlerinde başarısız olduklarının birim amirlerince tespit edilmesi,

             halinde sona erdirilir.

             (2) Sözleşme, sözleşme bitim tarihinde ihbara gerek kalmaksızın sona ermiş sayılır.

             (3) Sözleşmenin herhangi bir şekilde sona ermesi halinde ilgiliye, ihbar, kıdem ve sair adlar altında bir tazminat ödenmez.

             Mazeret izni

             MADDE 9 – (1) Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personele; isteği üzerine eşinin doğum yapması kendisinin evlenmesi, annesinin, babasının, eşinin, çocuğunun veya kardeşinin ölümü halinde ve her olay için 3 gün ücretli mazeret izni verilir.

             Sosyal sigortaya tabi olma

             MADDE 10 – (1) Bu Karar gereğince istihdam edilecek geçici personel, sosyal güvenlik mevzuatı yönünden 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümlerine tâbidir.

             Vize zorunluluğu

             MADDE 11 – (1) Bu Karar uyarınca istihdam edilecek geçici personelin tip sözleşme örneklerinin Maliye Bakanlığına vize ettirilmesi zorunludur. Vize işlemi yapılmadan sözleşme yapılamaz ve herhangi bir ödemede bulunulamaz.

             Yürürlükten kaldırma

             MADDE 12 – (1) 21/9/2006 tarihli ve 2006/11021 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.

             Kurum dışından görevlendirmelerde yapılacak ödemeler

             MADDE 13 – (1) Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığında, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi çalışması için Kurum dışından görevlendirilen kamu personeline, mesai saatleri ile bağlı olmaksızın eğitim çalışmalarına katılmak, soru kağıdı veya form derlemek, sayım, anket ve kontrol memurluğu yapmak, bilgi formu veri girişi yapmak üzere;

             a) Belediye hudutları içinde çalıştırılacaklara günde 10 YTL,

             b) Belediye hudutları dışında çalıştırılacaklara günde 11,5 YTL,

             brüt ücret ödenebilir.

             Yürürlük

             MADDE 14 – (1) Bu Karar, 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 15 – (1) Bu Karar hükümlerini Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.