30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

YÖNETMELİK

İstanbul Üniversitesinden:

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun tüm bölümlerinde yürütülen ön lisans ve lisans eğitim-öğretimi ile sınavlarda uygulanacak esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokuluna öğrenci kabulü, ön lisans ve lisans eğitim-öğretim programlarının düzenlenmesi, sınavlar, diploma ve ayrılma işlemlerine ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen:

             a) AGNO: Ağırlıklı genel not ortalamasını,

             b) ANO: Ağırlıklı not ortalamasını,

             c) Bölüm: Yüksekokulun Beden Eğitimi Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi veya Spor Yöneticiliği bölümlerinden birini,

             ç) Ders: Yüksekokulda okutulan derslerden her birini,

             d) Lisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretime dayalı, en az sekiz yarıyıllık bir programı kapsayan yükseköğretimi,

             e) Müdür: Yüksekokul Müdürünü,

             f) Müdürlük: Yüksekokul Müdürlüğünü,

             g) Öğrenci: Yüksekokul öğrencilerini,

             ğ) Öğrenci Bürosu: Yüksekokul öğrencilerinin kayıt yenileme, derse yazılma, transkript işlemleri ve benzeri diğer idari işlerini takip eden ve yürüten büroyu,

             h) Öğretim planı: Yüksekokulda okutulan derslerin, bu derslerin yarıyıllara dağılımının, haftalık ders saatlerinin, kredilerinin ve benzeri diğer özelliklerinin belirtildiği planı,

             ı) Ön lisans eğitim-öğretimi: Ortaöğretime dayalı en az dört yarıyıllık bir programı kapsayan, ara insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan veya lisans öğretiminin ilk kademesini teşkil eden yükseköğretimi,

             i) ÖSYM: Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

             j) Senato: İstanbul Üniversitesi Senatosunu,

             k) Üniversite: İstanbul Üniversitesini,

             l) Üniversite Yönetim Kurulu: Üniversitenin Yönetim Kurulunu,

             m) Yönetim Kurulu: Yüksekokulun Yönetim Kurulunu,

             n) Yüksekokul: İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunu,

             o) Yüksekokul Kurulu: Yüksekokulun Kurulunu

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Öğrenci Kayıt ve Kabul İşlemleri, Yatay ve Dikey Geçişler

             Öğrenci işleri

             MADDE 5 – (1) Öğrencilerin kayıt, kayıt yenileme, ilişik kesme, nakil yolu ile kabul edilme, intibak, bölüm değiştirme, derse yazılma, yatay ve dikey geçişler, sınavlar, başarı değerlendirmesi ve benzer her türlü işlemleri Yüksekokul tarafından yürütülür. Bunlardan gerek görülenler Rektörlükçe merkezi olarak da yürütülebilir.

             (2) Öğrencilerin disiplin işleri; 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

             Kayıtla ilgili genel esaslar

             MADDE 6 – (1) Yüksekokula girebilmek için, ön lisans ve lisans öğrenimiyle ilgili ÖSYM tarafından yapılan sınavı ve özel yetenek sınavını kazanmış olmak ve başka bir yükseköğretim programında kayıtlı olmamak gerekir.

             (2) Söz konusu özel yetenek sınavı; Yüksekokul Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre yapılır. Bu sınavı başaran öğrenciler kesin kayıt yaptırmaya hak kazanırlar.

             (3) Kayıtların süresi içinde yapılması zorunludur.

             Öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti

             MADDE 7 – (1) Öğrenciler Bakanlar Kurulu kararıyla belirlenen katkı paylarını Üniversitenin belirlediği tarihlerde ödemek zorundadır.

             (2) Katkı payları ders sayısı ve yarıyıla göre hesaplanmayıp yıllık olarak alınır. Öğrenci, öğrenci katkı payını/öğrenim ücretini iki eşit taksitte ödeyebilir. İlk taksit birinci yarıyıl başında kayıt olma ve yenileme sırasında, ikinci taksit ise ikinci yarıyıl başında kayıt yenilenirken ödenir. Taksitlerin ödenme süresi kayıt olma ve yenilemenin başlama tarihinden itibaren bir aydır. Bu sürelerde yapılacak değişiklikler Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

              (3) Öğrenci katkı payının/öğrenim ücretinin taksitini yatırmış oldukları yarıyılın eğitim-öğretimi başladıktan sonra Yüksekokuldan ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerin o yarıyılla ilgili öğrenci katkı payları/öğrenim ücretleri iade edilmez. Ancak öğrenci katkı payı taksitini yatırdıktan sonra, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumundan katkı kredisi çıkan öğrencilere yatırmış oldukları katkı payı iade edilir.

             Lisans eğitim-öğretimine kayıt

             MADDE 8 – (1) Yüksekokula kesin kayıtlar Rektörlüğün belirlediği tarihler arasında yapılır.

             (2) Öğrenci katkı payını Rektörlükçe belirlenen süre içinde ödemeyen öğrencilerin kayıtları hiçbir şekilde yapılmaz ve yenilenmez. Belgelerin sureti veya fotokopisi kabul edilmez. Eksik belge, posta ve vekâletname ile kesin kayıt yapılmaz. Belirlenen tarihler arasında kesin kaydını yaptırmayan adaylar herhangi bir hak iddia edemezler.

             (3) Kesin kayıt yaptırmaya hak kazanmış adayların, ilan edilen süre içinde aşağıda yazılı belgeleri bir dilekçeyle ilgili kayıt bürosuna bizzat elden vermeleri gerekir.

             (4) Kayıt için gerekli belgeler şunlardır:

             a) ÖSYM sınav sonuç belgesi; yabancı uyruklular için, yabancı öğrenci sınav (YÖS) sonuç belgesi,

             b) Lise diploması veya diploma hazırlanmamış ise, resmi onaylı ve yeni tarihli mezuniyet belgesi; liseyi yurt dışında bitirenler için, ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı denklik belgesi,

             c) Nüfus cüzdanının, fotoğraflı ve noter onaylı sureti; yabancı uyruklulardan, noter onaylı pasaport sureti,

             ç) Askerlik çağındaki erkek öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alınacak bir yükseköğretim kurumuna kaydolmasında askerlik görevi bakımından bir sakınca olmadığına dair, askerlik görevini yapmış olanlardan ise askerlik yaptığına dair resmi belge (Yabancı uyruklulardan bu belge istenmez),

             d) Mahalle muhtarlığından onaylı, fotoğraflı ve yeni tarihli ikametgâh belgesi; yabancı uyruklulardan noter onaylı ikametgâh tezkeresi sureti,

             e) Öğrencilerin kolayca tanınmalarını sağlayacak biçimde kılık kıyafet ile ilgili mevzuata uygun ve son altı ay içinde çektirilmiş 4,5 x 6 cm ebadında 15 adet renkli fotoğraf,

             f) Öğrenci katkı payının/öğrenim ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

             Kesin kayıt ve kimlik kartı

             MADDE 9 – (1) Kesin kayıt yaptıran her öğrenciye, Üniversitenin öğrenci kimlik kartı verilir ve Yüksekokulda öğrenci dosyası açılır. Yüksekokuldan ayrılan, çıkarılan, kaydı silinen veya mezun olan öğrencilerden geri alınan kimlik kartları dosyalarında saklanır. Kimlik kartının kaybedilmesi halinde yenisinin verilebilmesi için, kaybın yerel bir gazetede ilan edilmesi ve bu ilanın öğrenci bürosuna getirilmesi gerekir. Bu koşulları yerine getiren öğrenciye Rektörlükçe belirlenen bedel karşılığında yeni bir kimlik kartı verilir.

             Yatay-dikey geçişler, intibak ve muafiyetler

             MADDE 10 – (1) Eşdeğer yükseköğretim kurumlarından yatay geçişler; 21/10/1982 tarihli ve 17845 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Yükseköğretim Kurumları Arasında Ön- lisans ve Lisans Düzeyinde Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre yapılır. Üniversite içinde yapılacak yatay geçişlerde de adı geçen Yönetmelik hükümlerine uyulur.

             (2) Herhangi bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı iken ÖSYM tarafından yapılan sınava girerek, Yüksekokula kaydını yaptıran öğrencilerin öğrenimlerine devam etmelerinde ve ders intibaklarının yapılmasında aşağıdaki esaslar uygulanır:

             a) Herhangi bir muafiyet talebinde bulunmayarak, Yüksekokulun birinci sınıfına kaydolan öğrencinin 2547 sayılı Kanunda öngörülen süre içerisinde normal eğitim-öğretim programına devam edebilir.

             b) Öğrencinin muafiyet talebinde bulunması halinde, Yüksekokul Yönetim Kurulu, eskiden okuduğu dersleri değerlendirerek, hangilerinden geçmiş kabul edilebileceğini karara bağlar ve bunlardan her yarıyılda ortalama 17 kredilik ders geçileceği varsayılarak, geçilmiş derslerin tekabül ettiği yarıyıl sayısı hesaplanır. Bu süre, 2547 sayılı Kanunun tanımış olduğu azami süreden düşülür. Programın kalan dersleri, kalan yarıyıl sayısı içerisinde başarı ile bitirilmelidir.

             (3) Yukarıda belirtilen durumlarda, ikinci fıkranın (a) ve (b) bentlerinde yer alan esasların hangisinin uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim-Öğretimle İlgili Esaslar

             Yüksekokulda eğitim-öğretimin kapsamı ve bölümleri

             MADDE 11 – (1) Yüksekokulda eğitim-öğretim; beden eğitimi öğretmenliği, antrenörlük eğitimi ve spor yöneticiliği bölümlerinde verilir.

             (2) Öğrencilerin ön lisans ve/veya lisans diploması alabilmeleri için, bu Yönetmelikte öngörülen esaslara uygun olarak öğrenimlerini tamamlamaları ve sınavlarını başarmaları gerekir.

             Eğitim-öğretim yılı

             MADDE 12 – (1) Eğitim-öğretim yılı, güz ve bahar yarıyıllarından oluşur. Güz yarıyılı bitimindeki sınavlardan sonra eğitime iki hafta ara verilir.

             (2) Yüksekokulda eğitim-öğretim, Ekim ayının ilk haftasında başlar ve Senato tarafından belirlenen akademik takvime göre yapılır.

             (3) Yüksekokulun güz ve bahar yarıyıllarında öğrenime başlama ve bitiş tarihleri ile yarıyıl sonu sınavlarının başlama ve bitiş tarihleri Senato tarafından belirlenir.

             Yarıyıl süresi

             MADDE 13 – (1) Her yarıyıl; ara sınavlar ve mazeret sınavlarının yapıldığı günler dahil, en az yetmiş eğitim-öğretim günüdür. Cumartesi, Pazar ve resmi tatil günleri ile yarıyıl sonu sınavlarının günleri bu sürenin dışındadır.

             (2) Türk Dili, Yabancı Dil, Mesleki Yabancı Dil, Güzel Sanatlar, Beden Eğitimi ve Formasyon dersleri ve sınavları Cumartesi ve Pazar günleri yapılabilir. İkinci öğretim için gerektiğinde hafta sonu tatilinde de eğitim-öğretim yapılabilir.

             Öğretim planı ve dersler

             MADDE 14 – (1) Yüksekokulda eğitim-öğretim; teorik dersler, seminerler, uygulamalar, proje ve stüdyo, laboratuar ve atölye çalışmaları, pratik çalışmalar, stajlar, eskizler, arazi üzerinde uygulama, bitirme çalışması ve benzeri çalışmalardan oluşur. Seminerler teorik ders olarak kabul edilir.

             (2) Eğitim ve öğretim, her yarıyıldaki derslerin adlarının ve haftalık kredi saatlerinin gösterildiği öğretim planlarına göre yapılır. Öğretim planlarında belirtilen tüm çalışmalar bu Yönetmelik hükümlerine tabi ders sayılır.

             (3) Her dersin kredisi öğretim planında belirtilir. Kredinin hesaplanmasında teorik derslerde ve seminerlerde haftalık ders saati sayısı kadar kredi verilir. Teorik ders ve seminer saatlerinin dışında kalan ve haftalık ders programında yer alan her türlü uygulama ve laboratuar çalışmaları için, haftalık ders saatinin yarısı kadar kredi verilir. Bir dersin kredisi, o dersin haftalık teorik saati ile uygulama ve laboratuar saatlerinin yarısının toplamından oluşur.

             (4) Derslerin tümü bir yarıyıl sürelidir. Bir yarıyıldaki ders ve uygulamaların toplamı haftada onaltı saatten az olamaz.

             (5) Yüksekokulun Senato tarafından kabul edilen ders programları eğitim-öğretim yılı başında öğrencilere duyurulur.

             Zorunlu, zorunlu seçmeli ve seçimlik dersler

             MADDE 15 – (1) Dersler, zorunlu ve seçimlik dersler olmak üzere iki türlüdür. Zorunlu dersler, öğrencinin almak zorunda olduğu derslerdir. Seçimlik dersler, öğrencinin önerilenler içinden seçerek alabileceği derslerdir.

             (2) Zorunlu seçmeli dersler; öğretim planında bu başlık altında belirtilen, öğrencinin kendi isteğiyle aralarından seçim yapabileceği, ancak seçim esasları Yönetim Kurulunca belirlenen derslerdir.

             (3) Seçimlik dersler, her bölümün öğretim planından tek tek veya belirlenmiş ders grupları içinden seçilebilir.

             (4) Öğretim planlarında seçimlik dersler, mezuniyet için alınması gerekli toplam kredinin en çok % 40’ını oluşturacak biçimde düzenlenir.

             (5) Seçimlik dersler, meslekle ilgili formasyonu tamamlayan derslerden olabileceği gibi, genel kültür ya da değişik ilgi alanlarındaki derslerden de oluşabilir.

             (6) Öğrenciler kendi öğrenim dalı ile ilgili öğretim planının öngördüğü zorunlu ve seçimlik derslerin yanı sıra danışmanı veya bölüm başkanının önerisi ve Yönetim Kurulunun kararı ile Üniversiteye bağlı herhangi bir öğretim planında yer alan bir dersi de alabilir. Bu dersteki başarı durumu öğrenim belgesi (transkript) üst yazısında yer alır.

             (7) Öğrencinin bir yarıyılda alabileceği kredinin üst sınırı Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

             Ortak zorunlu dersler

             MADDE 16 – (1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendinde yazılı ortak zorunlu derslerden;

             a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve Yabancı Dil dersleri; zorunlu ve kredili dersler olarak, haftada iki ders saati olmak üzere, ilk iki yarıyılda,

             b) Güzel Sanatlar dersi veya Beden Eğitimi dersinden birisi, iki yarıyılda haftada birer saat,

             okutulur.

             (2) Beden Eğitimi ve Güzel Sanatlar derslerindeki değerlendirme; öğrencilerin devam durumları ve derslerdeki ilgi ve ilerlemeleri göz önünde tutularak, yarıyıl sonunda dersi okutan öğretim elemanı tarafından aşağıda yazılı esaslar çerçevesinde yapılır. Öğretim elemanı her öğrencinin;

             a) Toplu ve ferdi çalışmalarındaki başarısına,

             b) Derse devamına,

             c) Derse karşı gösterdiği ilgisine,

             ç) Yarıyıl içindeki ilerlemesine

             bakarak ve takdir hakkını da kullanarak geçer veya başarısız şeklinde değerlendirir ve hazırlayacağı listeyi Müdürlüğe teslim eder. Bu değerlendirme o öğrencinin yarıyıl sonu sınavı yerine geçer. (G) harf notu alan öğrenciler, o dersi başarmış sayılacaklarından, yarıyıl sonu sınavına girmezler.

             Ön koşullu dersler

             MADDE 17 – (1) Zorunlu, zorunlu seçmeli ve seçimlik derslerden bazıları ön koşulludur.

             (2) Öğretim planında belirtilen bazı dersleri alabilmek için önceki dönemlere ait belirli derslerden başarılı olmak ön koşuldur.

             (3) Antrenörlük eğitimi bölümünde ana dal programına, spor yöneticiliği ve beden eğitimi öğretmenliği bölümlerinde lisans eğitimine devam edebilmek için, öğretim planında belirtilen bazı derslerin başarı notlarının aritmetik ortalamasının harfle (CC) veya daha yüksek olması gerekir. Bu ortalamayı tutturamayan öğrenciler başka bir engelleri olmadığı takdirde diğer derslere kayıtlarını yaptırarak üst sınıflarda eğitim ve öğretime devam edebilir. Ancak, ortalamaya ön koşul olarak dahil edilmiş derslerden geçme notu (CC)’nin altında not alanların zorunlu, diğerlerinin ise isteğe bağlı olarak tekrar alarak notlarını yükseltmeleri gerekir.

             (4) Tekrarlanan bu dersler için ilk tekrarda devam zorunluluğu olmaz. İlk tekrardan sonra da ortalamaları (CC) olmayan öğrenciler; bir sonraki tekrarlarında bu Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde belirtilen sınamalı öğrenciler gibi değerlendirilerek, ders yükleri hafif tutulur ve yalnızca bu dersleri alabilirler. Ancak, bu ve daha sonraki tekrarlarda devam zorunluluğu bulunur ve başarısız statüde geçen süreler toplam öğrenim süresinden sayılır.

             (5) Bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen, kendileri ön koşul olan dersler ve ön koşullu dersler ile üçüncü fıkrada belirtilen antrenörlük eğitimi bölümünde ana dal programına, spor yöneticiliği bölümü ve beden eğitimi öğretmenliği bölümlerinde lisans eğitimine devam edebilmek için gerekli olan (CC) not ortalamasının hesaplanmasında aritmetik ortalamaya dahil edilecek dersleri belirlemek, yenilerini eklemek, kaldırmak, değiştirmek Yönetim Kurulunca yapılır.

             (6) Yönetim Kurulunun yaptığı değişiklikler en geç ilgili eğitim-öğretim yılının güz yarıyılından önce karara bağlanarak güz yarıyılı kayıtları başlamadan önce ilan edilir.

             Derse devam zorunluluğu

             MADDE 18 – (1) Öğrenciler; ilk kez yazıldıkları veya devamsızlığı ve başarısızlığı nedeniyle tekrarlayacakları kuramsal derslerin % 60’ına, kuramsal ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının % 70’ine devam etmek zorundadır. Bu oranlar; Yönetim Kurulu tarafından teorik dersler için % 70’e, teorik ders dışındaki her türlü uygulama için % 80’e kadar artırılabilir.

             Kayıt yenileme

             MADDE 19 – (1) Yüksekokulda, her yarıyıl başından itibaren en çok bir ay içinde öğrencilerin kayıtları yenilenir. Bu sürede yapılacak değişiklik Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Öğrenci katkı payını/öğretim ücretini bu süre içinde yatırdıklarını kanıtlayamayan öğrencilerin kayıtları yenilenmez. Belirtilen süre içinde kayıtlarını yenilemeyen öğrenciler derslere ve sınavlara giremez. Bu öğrencilerin kimlik kartları ve toplu taşıma kartları onaylanmaz. Kayıt yenilemeyle ilgili özel durumlarda Üniversite Yönetim Kurulunun kararları esas alınır.

             Derslere yazılma

             MADDE 20 – (1) Öğrenciler; her yarıyıl başında Müdürlük tarafından ilan edilen tarihler arasında kayıt yenilemeyi takiben, öğrenim planında o yarıyıl için belirlenmiş olan zorunlu, zorunlu seçmeli ve seçimlik derslerin adlarını Öğrenci Bürosuna yazılı olarak bildirerek derslere yazılmak zorundadır. Bu işlemi zamanında yerine getirmeyen öğrenciler, o yarıyıl içinde derslere yazılma ve sınavlara girme hakkını kaybeder.

             (2) Öğrenciler derslere yazılırken daha önceki yarıyıllardan tekrarlamak zorunda oldukları derslere yarıyıl sırasına göre öncelik vermek zorundadır. Bir eğitim-öğretim yılında güz yarıyılı derslerine yazılabilmek için, bir önceki eğitim-öğretim yılından tekrarlanması gereken güz yarıyıl derslerine; bahar yarıyılı derslerine yazılabilmek için, bir önceki eğitim-öğretim yılından tekrarlanması gereken bahar yarıyılı derslerine ve alt yarıyıllarda başarısız oldukları (F aldıkları) derslere öncelikle yazılmak zorundadır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Başarının Ölçülmesi ve Sınavlar

             Başarı notu

             MADDE 21 – (1) Bir öğrencinin bir dersten sağlayacağı başarının ölçülmesinde, o derse ait yarıyıl içi çalışmalarında sağladığı başarı ile yarıyıl sonu sınavlarında sağladığı başarı dikkate alınır.

             (2) Yarıyıl içi çalışmaların türleri; yarıyıl içi sınavları, ders ve uygulamalara devam durumu, arazi çalışmaları, uygulama, ödev, proje, staj, atölye, seminer, laboratuar ve benzeri çalışmalardır. Yarıyıl içi çalışmaların başarı notuna katkı oranları Yüksekokulun yetkili kurulları tarafından belirlenir ve ilan edilir.

             (3) Bir dersi tekrar almak zorunda  kalan öğrenciler, dersin yarıyıl içi sınavına tekrar girebilir, ancak en son alınan yarıyıl içi sınav notu değerlendirmeye katılır. Yarıyıl içi sınavları dışındaki çalışmaların yeniden değerlendirilebilmesi için derse devam zorunludur.

             (4) Yarıyıl sonu sınavlarının başarı notuna katkısı en az % 40, en fazla % 60’dır. Bu katkı oranları Yüksekokulun yetkili kurulları tarafından belirlenir.

             Başarı notunun hesaplanması

             MADDE 22 – (1) Öğrencilerin başarı notunun hesaplanmasında bağıl değerlendirme sistemi kullanılır. Bağıl değerlendirmede o dersi alan tüm öğrencilerin aldıkları başarı notlarının aritmetik ortalaması ve istatistiksel dağılımı dikkate alınır. Bu değerlendirmede, yarıyıl sonu sınavlarında alınan notun alt sınırı 100 üzerinden 40 olarak uygulanır. Bu sınır Yönetim Kurulunca yükseltilebilir. Dersin öğretim elemanı, her öğrencinin başarı notunu bu Yönetmeliğin 21 inci maddesinde belirtilen kriterlere bağlı olarak ve o dersi alan tüm öğrencilerin başarı düzeyleri ile bağlantılı olarak belirler.

             (2) Dersin sorumlu öğretim elemanı, yarıyıl sonu sınav tarihini izleyen yedi gün içinde, 100 üzerinden değerlendirdiği notları ilan eder. Dersin sorumlu öğretim elemanı itiraz süresi sonunda bağıl değerlendirme sonuçlarına dayalı başarı notlarının listesini düzenleyerek Müdürlüğe sunar. Bu notlar Müdürlük tarafından ilan edilir. Yönetim Kurulu; gerektiğinde bir dersin başarı durumunun, dersin öğretim elemanınca yeniden incelenmesine karar verebilir.

             (3) Harfle ilan edilen başarı notlarının anlamları aşağıdaki şekilde tanımlanır;

             a)  Sözel                                                        Harfle          Ağırlık Katsayısı

                  Pekiyi                                                      AA                         4.00

                  İyi-Pekiyi                                                BA                         3.50

                  İyi                                                            BB                         3.00

                  Orta-İyi                                                   CB                         2.50

                  Orta                                                         CC                         2.00

                  Zayıf-Orta                                               DC                         1.50

                  Başarısızlık sınırında                               DD                         1.00

                  Başarısız                                                  F                            0.00

                  Geçer (Derecelendirme Dışı)                   G                              –

                  Muaf (Derecelendirme Dışı)                   M                             –

             b) Bunlardan;

             1) Bir dersten (AA), (BA), (BB), (CB) ve (CC) harf notlarından birini alan öğrenci o dersi başarmış sayılır.

             2) Bir dersten alınan (DC) ve (DD) harf notları, bu dersin koşullu olarak başarıldığını belirtir. (F) harf notu ise, başarısı (DD) veya (G) düzeyine erişemeyen öğrencilere verilir. Bu notu alan öğrenciler bu dersi tekrar almak ve bu dersten başarılı olmak zorundadır.

             Ağırlıklı not ortalaması ve ağırlıklı genel not ortalaması

             MADDE 23 – (1) Ağırlıklı not ortalaması (ANO) ve ağırlıklı genel not ortalamasının (AGNO) hesaplanması ve ortalama yükseltilmesi aşağıdaki şekildedir:

             a) ANO hesabında; öğrencinin her yarıyıl aldığı derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve kredi saatleri toplamına bölünür.

             b) AGNO hesabında ise; ilk yarıyıldan itibaren öğrencinin aldığı tüm derslerin başarı notu ağırlık katsayıları, bu derslere ait kredi saatleriyle çarpılarak elde edilen çarpımlar toplanır ve bu toplam, kredi saatleri toplamına bölünür. Bölme sonucu, virgülden sonra iki hane yürütülüp yuvarlatılarak verilir.

             c) Başarı notları (G) ile takdir edilen Beden Eğitimi, Güzel Sanatlar ve benzeri dersler ile muaf (M) olunan dersler ağırlıklı genel not ortalaması hesabına katılmaz.

             ç) Öğrenci, alt yarıyıllarından (F) harf notu aldığı dersleri almakla yükümlü olup, ayrıca alt yarıyıllarından (DD) ve (DC) harf notu aldığı dersleri tekrar alabilir. ANO ve AGNO hesabında, tekrarlanan dersler için öğrencinin aldığı en yüksek not geçerlidir.

             Başarısızlık durumu

             MADDE 24 – (1) Başarı baraj notu en az 1.80’dir. Herhangi bir yarıyıl sonunda ağırlıklı genel not ortalaması başarı baraj notunun altında kalan öğrenciler, sınamalı öğrenci sayılır. Sınamalı öğrenciler; Üniversitede faaliyette bulunan öğrenci dernekleri, kulüpleri ve spor kollarında yönetici veya yönetim kurulu üyesi ve öğrenci temsilcisi olamaz, yurt dışı staj ve yarışmalara ve öğrencilerin yararlanabileceği burslara aday gösterilemez.

             (2) AGNO’su üst üste iki yarıyıl başarı baraj notunun altında olan öğrenciler başarısız duruma girerler. Başarısız öğrenci bir üst yarıyıldan yeni ders alamaz, ancak daha önce başarısız ya da koşullu başarılı oldukları derslerden, içinde bulundukları dönemde açılanlardan öncelikle (F) ve daha sonra (DD) ve (DC) harf notu aldıkları dersleri tekrarlar. Öğrencilerin ders alımında, öğretim elemanları arasından Yönetim Kurulunca belirlenen danışmanlar, kayıtlara yardımcı olmakla ve AGNO hesaplarına göre sınamalı veya başarısız öğrencilerin kurallara uygun biçimde derslere yazılmasını sağlamakla görevlidir. Ders tekrarı ile ağırlıklı genel not ortalamalarını, başarı baraj notunun üzerine çıkaran öğrenciler, normal statüde öğrenimlerine devam eder. Başarısız statüde geçen süreler, toplam öğretim süresinden sayılır.

             Sınavlar

             MADDE 25 – (1) Eğitim-öğretim dönemi boyunca yapılacak sınavlar şunlardır:

             a) Ara (vize) sınavı: Yüksekokul eğitim-öğretim programının öngördüğü derslerden yarıyıl içinde yapılan sınavdır.

             b) Mazeret ara sınavı: Yönetim Kurulunca kabul edilen haklı ve geçerli bir sebeple ara sınavına katılamayanlar için açılan sınavlardır.

             c) Yarıyıl sonu sınavları: Dersin okutulduğu yarıyıl sonunda yapılan ve aşağıda belirtilen bitirme ve telafi sınavlarıdır:

             1) Bitirme sınavı: Yarıyıl sonunda yapılan sınavdır.

             2) Telafi sınavı: Bitirme sınavına girme koşullarını sağladığı halde herhangi bir nedenle giremeyen veya bitirme sınavı sonunda başarısız ya da koşullu başarılı olan öğrenciler için bitirme sınavından sonra yapılan sınavdır.

             (2) Sınavlar, bu Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak programa göre yapılır. Öğrenciler, sınavlara girmek için öğrenci kimlik kartlarını ve/veya öğrenci karnelerini beraberinde getirmek zorundadır. Hangi sebep ve mazeretle olursa olsun bu zorunluluklara uymayan öğrenciler o sınava alınmaz. Üniversite binaları dışında sınav yapılmaz. Ancak, Yönetim Kurulu kararıyla, Yüksekokul dışında yapılan ders ve uygulamaların sınavları, Yüksekokul ve Üniversite binaları dışında da yapılabilir.

             (3) Yüksekokulda sınavlar; dersin gereklerine göre, sorumlu öğretim elemanının kararıyla yazılı ve/veya sözlü ve/veya uygulamalı olarak yapılır. Her türlü ölçme değerlendirme belgeleri, ara sınav, mazeret sınavı ve yarıyıl sonu sınav kâğıtları, varsa sınavın türüne bağlı diğer sınav evrakı, sınav tarihinden itibaren iki yıl süre ile saklanır.

             (4) Sınavlarda uyulması gereken diğer kurallar Yönetim Kurulunca belirlenir.

             Ara sınavlar

             MADDE 26 – (1) Bir dersin, bir yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavların hangi tarihlerde ve nerede yapılacağı, Müdürlük tarafından belirlenir ve ilan edilir.

             (2) Bir günde, ilgili eğitim-öğretim programının aynı yarıyıl için öngördüğü derslerden en çok ikisinin ara sınavı yapılabilir.

             (3) Ara sınavlara, haklı ve geçerli bir nedenle katılamayanlar için; mazeretlerini, sınavı izleyen yedi eğitim-öğretim günü içinde bildirmeleri ve mazeretlerinin Yönetim Kurulunca kabul edilmesi kaydıyla, mazeret sınavları açılır. Mazeret sınavlarının hangi tarihlerde açılacağını Yönetim Kurulu belirler ve ilan eder. Ayrıca, sağlıkla ilgili mazeretleri olan öğrencilerin bu konudaki mazeretlerinin, Devlet üniversiteleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerinden alınmış veya Üniversitenin Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Mediko Sosyal Başhekimliğinden alınmış raporlarla belgelenmesi gerekir.

             (4) Mazeretsiz olarak girilmeyen ara sınav notu sıfır (0) sayılır ve ara sınav not ortalaması buna göre hesaplanır. Yönetim Kurulunca mazereti kabul edilmeyerek mazeret ara sınavlarına alınmayan, ara sınavlara ve mazeret ara sınavlarına girmeyen öğrenciler yarıyıl sonu sınavlarına girebilir.

             (5) Bir dersin ara sınav not ortalaması, öğrencinin ara sınavlarda almış olduğu notların toplamının, yapılmış olan ara sınav sayısına bölünmesiyle belirlenir. Bu suretle bulunacak buçuklu sayı tam sayıya yükseltilir.

             Yarıyıl sonu sınavları

             MADDE 27 – (1) Her dersin yarıyıl sonu sınavları, okutulduğu yarıyılın sonunda yapılır. Bir dersin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmek için;

             a) Teorik derslerin en az % 60’ına katılmak,

             b) Uygulamalı olan derslerde, uygulamaların en az % 70’ine katılmak,

             c) Uygulamalarda başarılı olmak

             zorunludur.

             (2) Ders ve uygulamalar ayrı ayrı değerlendirildiğinde, yukarıda belirtilen başarı durumu, uygulamalar için de geçerlidir.

             (3) Güz ve bahar yarıyılı bitirme sınavları sonunda öğrenciler; başarısız (F) ve koşullu başarılı (DD) ve (DC) aldıkları veya sınava girme koşullarını sağladıkları halde, herhangi bir nedenle sınavına giremedikleri dersler için açılacak telafi sınavlarına girebilir. Bu öğrencilerin yarıyıl içi sınav ve çalışmalarına ait notları geçerli kabul edilir.

             Sınav notlarına itiraz

             MADDE 28 – (1) Öğrenciler, ara sınav sonuçlarının ve 100 üzerinden değerlendirilerek belirlenen yarıyıl sonu sınav notunun ilan edilmesinden itibaren üç gün içinde, Yüksekokul öğrenci bürosuna bir dilekçe ile başvurarak sınav kâğıdının yeniden incelenmesini isteyebilir. Müdür, sınav kâğıdının incelenmesi için; biri sınavı yapan öğretim elemanı olmak üzere ilgili öğretim elemanları arasından üç kişilik bir komisyon kurar. Bu komisyon sınav kâğıdını inceleyerek kesin kararını verir. Sınavın ilgili olduğu birimde tek öğretim elemanı varsa, bu komisyon, sınavı yapan öğretim elemanı ve sınavına girilen dersin yakın olduğu derslerin öğretim elemanları arasından Müdür tarafından seçilen iki öğretim elemanı olmak üzere, üç kişiden oluşur. İnceleme sonucu, başvuru tarihinden itibaren en çok üç gün içinde öğrenciye duyurulur.

             Öğrenim süresi ve ek sınav hakkı

             MADDE 29 – (1) Yüksekokulda öğrenim gören öğrencilere, bu öğrenimlerini tamamlamak için tanınacak azami süre hazırlık sınıfı hariç yedi yıldır. Azami öğrenim süresini doldurduğu halde, Yüksekokuldan mezun olabilmek için, son sınıf öğrencilerine, başarısız oldukları bütün dersler için iki ek sınav hakkı verilir. Bu sınavlar sonunda başarısız ders sayısını beş derse indirenlere, bu beş ders için üç yarıyıl; ek sınavları almadan beş derse kadar başarısız olan öğrencilere dört yarıyıl; üç veya daha az dersten başarısız olanlara ise başarısız oldukları derslerden açılacak sınavlara sınırsız girme hakkı tanınır. Açılacak sınavlara üst üste veya aralıklı olarak toplam üç eğitim-öğretim yılı hiç girmeyen öğrenci sınırsız sınav hakkından vazgeçmiş sayılır ve bu süre sonunda Yüksekokuldan ilişiği kesilir. Sınırsız sınav hakkı kullanma durumunda olan öğrenciler öğrenci katkı payı ödemeye devam ederler, ancak sınav hakkı dışındaki diğer öğrencilik haklarından yararlanamazlar.

             (2) Derslere devam yükümlülüklerini yerine getirdikleri halde, yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınav yükümlülüklerini, bu Yönetmelikteki esas, usul ve süreler içinde yerine getirmedikleri için Yüksekokulla ilişiği kesilenlerden; birinci sınıfta en fazla bir dersten, ara sınıflarda ise en fazla üç dersten başarısız olan öğrencilere, üç yıl içinde kullanacakları üç sınav hakkı verilir. Sınav hakları verilenler, yarıyıl sonu sınavı olduğuna bakılmaksızın, başvurmaları halinde, Yüksekokulun her eğitim-öğretim yılı başında açacağı sınavlara alınırlar. Sınavların sonunda, sorumlu oldukları tüm dersleri başaranlar öğrenimlerine kaldıkları yerden devam eder. Bu durumda olan öğrencilerin sınavlara girdikleri süre, yukarıda belirtilen azami öğrenim süresinden sayılmaz. Bu öğrenciler, öğrencilik haklarından hiçbir şekilde yararlanamaz.

             (3) Mezun olması için tek dersten başarısız durumda olan öğrencilerin tek ders sınavları, her yarıyılın sonunda telafi sınavlarının bitiş tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde yapılır.

             (4) Durumları yukarıdaki fıkralara uyan öğrencilerin başarı notu, ara sınav not ortalaması dikkate alınmadan, sadece yarıyıl sonu sınav notuna göre belirlenir.

             (5) Öğrencilerin; mazeretsiz olarak, süresi içinde kayıt yenileme işlemini yaptırmaması veya yaptırıp da derslere, uygulamalara, sınavlara girmemesi, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinde öngörülen süre ve ek sürelerin işlemesine engel olmaz. Bu Yönetmeliğin 30 uncu maddesinde belirtilen haklı ve geçerli bir nedeni olmadan, gerekli şartları yerine getirmeyerek öğrenimlerini tamamlayamayan öğrencilerin Yüksekokuldan kayıtları silinir.

             Kayıt dondurma ve kayıt silme

             MADDE 30 – (1) Öğrencilerin kayıtları, aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde dondurulabilir:

             a) Öğrencinin, Devlet üniversiteleri veya Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerin ilgili uzmanlık alanlarındaki hekimlerden alınan ve sağlık kurulunca onaylanmış raporlarla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazereti,

             b) 2547 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendinin üçüncü paragrafı uyarınca, öğretimin aksaması sonucunu doğuracak olaylar nedeniyle öğrenime Yükseköğretim Kurulu kararınca ara verilmesi,

             c) Mahallin en büyük mülki amirince verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla tabii afetler nedeniyle öğrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalmış olması,

             ç) Öğrencinin yabancı dil öğrenmek amacıyla yurt dışına gittiğini belgelemesi,

             d) Genel hükümlere göre kesinleşmiş bir mahkumiyet hali veya Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre süreli uzaklaştırma veya yükseköğretim kurumundan çıkarılma cezası dışındaki hallerin bulunması,

             e) Öğrencinin tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması,

             f) Öğrencinin tutukluluk hali,

             g) Öğrencinin milli takım ve üniversiteler arası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite veya Yüksekokul tarafından görevlendirilmesi,

             ğ) Yönetim Kurulunun uygun gördüğü diğer hallerin ortaya çıkması.

             (2) Kayıt dondurulduğunda, öğrencilerin Üniversiteye girişte verdiği belgeler geri verilmez. Öğretim süre ve ek süresi işlemez ve Yönetim Kurulu kararında belirtilecek süre kadar kayıt dondurulabilir. Bu süre içinde öğrenciler izinli sayılır, sadece basit şizofreni, paranoid şizofreni, disosiyatif sendrom, borderline vakalar gibi ruhsal bozukluklar nedeniyle devamsızlık durumlarında, tüm öğrenim süresi içinde en fazla iki yıl süreyle kayıt dondurulabilir. İki yılı aşan öğrencilerden yeniden sağlık kurulu raporu alınmak ve incelenmek suretiyle, öğrenime devam edemeyeceklerine Yönetim Kurulunca karar verilenlerin, Yüksekokuldan kayıtları silinir.

             (3) Ayrıca; bu süreler zarfında öğrenciye giremediği laboratuar, uygulama, yarıyıl sonu sınavları için tekrarlama hakkı verilmez. Yarıyıl sonu ve mazeret sınavları açılmaz, sadece giremediği bu sınav hakları saklı tutulur. Öğrenci, mazereti sebebiyle ayrıldığı noktadan öğrenciliğine devam eder.

             Yüksekokuldan ayrılma

             MADDE 31 – (1) Yüksekokuldan ayrılmak isteyen öğrencinin bir dilekçeyle öğrenci bürosuna başvurması gerekir. İsterse kendisine durumunu gösteren bir belge verilir. Yüksekokula girişte alınan belgelerden sadece lise diploması geri verilir. Diplomanın bir fotokopisi dosyasında saklanır.

             (2) Bu şekilde Yüksekokuldan ayrılan öğrenci, ancak bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesindeki şartları yerine getirmek kaydıyla Yüksekokula dönebilir.

             Lisans diploması ve mezuniyet derecesi

             MADDE 32 – (1) Yüksekokul öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden başarılı olmuş, mezuniyet için gerekli krediyi tamamlamış, AGNO’sunu en az 1.80 düzeyine çıkarmış ve bu Yönetmelikte belirtilen bütün çalışmaları tamamlamış öğrenci, öğrenimini bitirmiş sayılır ve kendisine Yüksekokulun lisans diploması verilir.

             (2) Yüksekokulu bitirenlere ayrıca; öğrenimlerindeki mezuniyet derecesini, ağırlıklı genel not ortalamasını, devam ettikleri bölüm, program ve benzeri ile aldıkları ders, proje, laboratuar ve bitirme projesini, başarı notlarıyla birlikte gösteren bir öğrenim belgesi verilir.

             (3) Diploma hazırlanana kadar bir defaya mahsus geçici mezuniyet belgesi verilir.

             Ön lisans diploması

             MADDE 33 – (1) Lisans öğrenimlerini tamamlamayan veya tamamlayamayan öğrencilere; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik uyarınca ön lisans diploması verilir.

             Özel öğrenci statüsü

             MADDE 34 – (1) Üniversitenin ve Yüksekokulun Yönetim Kurulu kararı ile gerçekleştirdiği ikili anlaşmalar kapsamındaki yurtiçi ve yurtdışı değişim programları çerçevesinde, bu değişim programlarından yararlanan öğrenciler gittikleri yükseköğretim kurumlarından almış oldukları derslerden başarılı oldukları takdirde, Yüksekokulun programlarında bulunan aynı içerikli derslerden Yönetim Kurulu kararı ile başarılı olmuş sayılırlar ve not ortalaması hesabında bu kurumlarda alınan notlar esas alınır. Öğrenciler değişim programından en fazla iki yarıyıl yararlanabilir. Bu öğrencilerde; Yüksekokul öğretim programında yer alan aynı yarıyılın diğer derslerine devam etme ve ara sınavlara girme zorunluluğu aranmaz, yarıyıl sonu sınav sonuçları başarı notu olarak kabul edilir.

             (2) Yurt dışındaki anlaşmalı üniversitelerden Üniversiteye gelen öğrencilere ise, Yüksekokul tarafından, seçtikleri dersler ve başarı durumlarını gösterir bir özel öğrenci belgesi verilir.

             (3) Değişim programı çerçevesinde, üniversiteler arasındaki katkı paylarının nasıl ödeneceği ikili anlaşmalar kapsamında yürütülür.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Giyim ve genel görünüş

             MADDE 35 – (1) Öğrenciler eğitimleri süresince giyim ve genel görünüş konusunda ilgili mevzuata uymak zorundadır.

             Spor ve kültürel etkinlikler

             MADDE 36 – (1) Milli takım ve üniversiteler arası spor karşılaşmalarında veya kültürel etkinliklerde Üniversite yönetimi tarafından görevlendirilen sporcu ve öğrencilerin, bu etkinliklere ve bunların hazırlık çalışmalarına katılmak zorunda olmaları nedeniyle öğrenime devam edemedikleri süreler, devam süresinin hesabında dikkate alınmaz; bu süreler içinde giremedikleri sınavlara, Yüksekokul Yönetim Kurulunca belirlenecek tarihlerde girerler.

             (2) Öğrenciler, birinci fıkrada belirtilen faaliyetlere ilişkin programları; bu faaliyetleri yürüten yetkililerden alacakları belgelerle birlikte Müdürlüğe bildirmek zorundadır. Söz konusu faaliyetin birinci fıkra kapsamında olup olmadığına Yönetim Kurulu karar verir.

             Disiplin

             MADDE 37 – (1) Yüksekokula kayıtlı öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 13/1/1985 tarihli ve 18634 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

             Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

             MADDE 38 – (1) 15/12/2002 tarihli ve 24964 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, İstanbul Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

             İntibak

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerinin uygulanmasında karşılaşılacak intibakla ilgili iş ve işlemler Yönetim Kurulu kararına göre yürütülür.

             Yürürlük

             MADDE 39 – (1) Bu Yönetmelik, 2006-2007 eğitim-öğretim yılı başından geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Üniversitesi Rektörü yürütür.