30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

YÖNETMELİK

Dokuz Eylül Üniversitesinden:

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ KÖY ENSTİTÜLERİ VE İSMAİL HAKKI

TONGUÇ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

             Amaç

             MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Dokuz Eylül Üniversitesi Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

             Kapsam

             MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Dokuz Eylül Üniversitesi Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte adı geçen:  

             a) Üniversite: Dokuz Eylül Üniversitesini,

             b) Merkez: Dokuz Eylül Üniversitesi Köy Enstitüleri ve İsmail Hakkı Tonguç Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             c) Rektör: Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörünü,

             ç) Müdür: Merkezin Müdürünü,

             d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,

             e) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,

             f) Çalışma Grupları: Merkezde oluşturulan çalışma gruplarını

             ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

             Merkezin amacı

             MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; köy enstitülerinin felsefi yapısını, Anadoluda yarattığı ekonomik, sosyal ve kültürel etkileri ve sonuçları incelemektir.

             Faaliyet alanları

             MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

             a) Köy enstitülerinin kuruluş amaçlarını araştırmak,

             b) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında yayınlar yapmak, yayınları desteklemek, veri bankası oluşturmak, kitaplık ve dokümantasyon merkezi kurmak,

             c) Yurt içinde ve yurt dışında üniversiteler, araştırma-uygulama merkezleri ve benzer birimler ile işbirliği yapmak, ortak çalışmalar düzenlemek,

             ç) Ulusal ve uluslararası düzeyde seminer, konferans, kongre, sempozyum, panel, kurs ve benzeri bilimsel toplantılar düzenlemek, gerektiğinde katılanlara belge vermek,

             d) Kuruluş amacına uygun olarak köy enstitüleri ile ilgili dernek, vakıf ve benzeri kuruluşların talepleri üzerine birlikte bilimsel araştırmalar ve incelemeler yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek,

             e) Merkezin kuruluş amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.

             Merkezin organları

             MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

             a) Müdür,

             b) Yönetim Kurulu,

             c) Danışma Kurulu,

             ç) Çalışma Grupları.

             Müdür

             MADDE 8 – (1) Müdür; Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin tüm faaliyetlerinden Rektöre karşı sorumludur.

             (2) Müdüre yardımcı olmak üzere, Merkezin çalışma alanı ile ilgili konularda görev yapan Üniversite öğretim üyeleri arasından bir kişi, Müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından müdür yardımcısı olarak üç yıl görevlendirilir. Müdür yardımcısının görevi, Müdürün görev süresi bittiğinde kendiliğinden sona erer. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine Müdür yardımcısı vekalet eder. Müdürün altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde yeni  bir Müdür görevlendirilir. 

             Müdürün görevleri

             MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde Merkezi yönetmek,

             c) Merkezin ve çalışma gruplarının faaliyetleri ile ilgili olarak her yılın sonunda bir faaliyet raporu ve sonraki yıla ilişkin bir program hazırlayıp Yönetim Kuruluna sunmak,

             ç) Yurt içinde ve yurt dışında ilgili merkezlerle, kamu ve özel sektör kuruluşları ile işbirliğini sağlamak,

             d) Çalışma gruplarında ya da araştırma projelerinde görev alacak elemanlar ile proje yürütecek olanları belirlemek, bunların görevlendirilmelerini sağlamak üzere Yönetim Kuruluna sunmak.

             Yönetim kurulu

             MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür tarafından önerilen beş aday arasından, Rektör tarafından görevlendirilen üç üye ile Müdür ve müdür yardımcısından oluşur. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görevlendirilmesi, Müdürün görevlendirmesini izleyen üç ay içerisinde sonuçlandırılır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Görev süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan ayrılan üyelerin yerine kalan süreyi doldurmak üzere yenileri görevlendirilir.

             (2) Yönetim Kurulu; Müdürün daveti üzerine ayda en az bir kez, üyelerin salt çoğunluğu ile toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır.

             Yönetim kurulunun görevleri

             MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

             a) Merkezin yıllık faaliyet programını, raporunu hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak,

             b) Kuruluş amaçları ve bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararları almak,

             c) Merkez bünyesinde yapılacak projelerin konularına ve özelliklerine bağlı olarak geçici veya sürekli çalışma grupları kurmak, bu gruplarda görevlendirilecek kişilerle Müdürün önerilerini inceleyerek karara bağlamak ve gerektiğinde görevlendirilmelerini sağlamak üzere Rektörün onayına sunmak,

             ç) Müdürün önerisi üzerine, Merkezin personel ihtiyaçlarını belirlemek, yapılacak görevlendirmeler ile ilgili önerileri karara bağlayarak Rektörün onayına sunmak,

             d) Danışma Kurulunda tespit edilen görüş ve önerileri değerlendirerek, bunlardan hangilerinin uygulamaya konulduğu ve ne gibi yararlar sağlandığı konusunda Danışma Kuruluna rapor vermek.

             Danışma kurulu ve görevleri

             MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Yönetim Kurulunun önerisi üzerine bilimsel araştırma ve uygulamalarla doğrudan ilgisi olan, bilgi ve birikimlerinden yararlanılabilecek Üniversite öğretim üyeleri arasından veya diğer kişilerden, Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilen en az beş, en çok on üyeden oluşur. Bu Kurula Yönetim Kurulu üyeleri de katılabilir.

             (2) Rektör, Danışma Kurulunun başkanıdır. Danışma Kurulu üyeleri, görevlendirme tarihinden itibaren en geç iki ay içinde Rektörün başkanlığında toplanır ve aralarından bir başkan yardımcısı ve bir raportör görevlendirilir.

             (3) Danışma Kurulu; başkanın daveti üzerine yılda en az iki kez toplanarak Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapar ve Yönetim Kuruluna önerilerde bulunur. Danışma Kurulu üyeleri, Merkezin amaç ve görevleriyle ilgili konularda kişisel görüşlerini, Kurul toplantıları dışında da yazılı olarak Müdüre bildirebilir.

             Çalışma grupları

             MADDE 13 – (1) Merkezin bünyesinde  gerçekleştirilecek farklı faaliyetleri yürütmek ve verimliliği arttırmak amacıyla çalışma grupları oluşturulabilir. Çalışma grubu başkan ve üyeleri; geçici veya sürekli olarak Müdürün önerisi ve Yönetim Kurulunun onayı ile görevlendirilir. Müdür, çalışma gruplarının faaliyetlerini izler ve denetler.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

             Personel ihtiyacı

             MADDE 14 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü yürütür.