30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

 

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2006/32)

 

BİRİNCİ KISIM

Genel Bilgi ve İşlemler

 

Soruşturma

MADDE 1– (1) 01/12/2004 tarih ve 25657 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/24 sayılı Tebliğ ile “halatlar ve kablolar (kapalı halatlar dahil)”(halat) ın Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Rusya Federasyonu menşeli olanları için sırasıyla 1 ABD Doları/kg ve 0,5 ABD Doları/kg  tutarında dampinge karşı önlem alınmış bulunmaktadır.

(2) Yerli üretici Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş. tarafından, önlem alınmasını müteakiben önlemin etkisiz kılınmasına yönelik olarak önlem konusu ülkeler menşeli demetlenmiş teller (toron) ithalatının hızla arttığı ve bu ithalatın, damping önleminin yerli üretim dalında sağlaması beklenen iyileştirici etkiyi azalttığı hususunda bir şikayet alınmıştır. Bu şikayet Köşkerler Çelik Halat ve Makine San. Tic. Ltd. Şti. tarafından da desteklemiştir.

(3) Bu çerçevede, 09/03/2006 tarihli ve 26103 sayılı Resmi Gazete’ de  yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2006/8 sayılı Tebliğ ile 7312.10.49.00.00, 7312.10.61.00.00, 7312.10.65.00.00 ve 7312.10.69.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlarında (GTİP) yer alan “demir veya çelikten demetlenmiş teller (toron)”in (demetlenmiş teller)  Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Rusya Federasyonu menşeli olanları için başlatılan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturma Dış Ticaret Müsteşarlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülerek tamamlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu  Tebliğ; 4412 sayılı Kanunla değişik 3577 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik (Yönetmelik) hükümleri çerçevesinde yürütülen önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı soruşturmanın sonuçlarını içermektedir.

Bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi

MADDE 3- (1) Soruşturma açılmasını müteakip, ülkelerindeki diğer ihracatçı-üreticilere iletmeleri amacıyla soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine ve bilinen üretici-ihracatçı firmalara soru formları gönderilmiş; tarafların soru formunu yanıtlamaları için posta süresi dahil 37 gün süre tanınmıştır.

(2) Üretici-ihracatçı firmaların hiç birinden cevap alınamamıştır. Rusya Federasyonu temsilciliğinden ise soruşturma konusu ürüne ilişkin Türkiye’ye herhangi bir ihracatı olmadığı ve ülkelerinde ihracatçı olarak belirtilen firmaya ilişkin bir bulguya ulaşamadıklarına dair bilgi alınmıştır. Ancak, ithalat verilerine dayanarak yapılan çalışmalarda Rusya Federasyonu’ndan soruşturma konusu ürünün Türkiye’ye ihracatının olduğu tespit edilmiştir.

(3) Soruşturma konusu ürünün ithalatını yaptığı tespit edilen dokuz ithalatçı firmaya soru formları gönderilmiş ve bu firmaların hepsinden cevap alınmıştır. Söz konusu firmalardan miktar olarak ithalat içinde en büyük paya sahip olan ithalatçı firma soruşturma konusu demetlenmiş telleri ithal edip önlem konusu halata dönüştürdüğünü beyan etmiştir. Diğer ithalatçı firmalardan ikisi söz konusu ürünü ithal edip halata dönüştüren yerli dönüştürücülere satarken diğer  firmalar  farklı alanlarda kullanılmak üzere ya nihai ürün olarak ya da halat dışında ürünlerin üretim sürecinde girdi olarak ithal ettiklerini beyan etmişlerdir. Tüm taraflara soruşturma boyunca, soruşturma ile ilgili görüşlerini ve bu görüşlerle alâkalı belgeleri sunma imkanı verilmiştir. Ancak, ithalatçı firmalar gerek soru formundaki bazı hususları gerekse ek bilgi talebine ilişkin konuları tam olarak yanıtlamamışlardır.  Soruşturma sırasında soru formuna cevap veren üç ithalatçı firmadan  ek bilgi istenmiştir. Ancak, ek bilgi talep edilen ithalatçı firmalardan yeterli içerikte bilgi alınamamıştır.

İlgili tarafların bilgilendirilmesi ve dinlenmesi

MADDE 4- (1) Soruşturma açılmasını müteakip, soruşturma konusu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine ve bilinen üretici-ihracatçı firmalara şikayetin gizli olmayan metni ve soruşturma açılış Tebliği gönderilmiştir.

(2) Yönetmelik’in 25 inci maddesi çerçevesinde, nihai karara esas teşkil edecek nitelikteki bilgi ve bulguları içeren “Nihai Bildirim”; soruşturmaya konu ülkelerin Ankara’daki Büyükelçiliklerine ve soru formuna cevap veren ithalatçı firmalara iletilerek, görüş bildirmeleri için makul süre tanınmıştır.

(3) Nihai Bildirim sonrasında Rusya Federasyonu Ekonomik Gelişme ve Ticaret Bakanlığı ile 3 ithalatçı firmadan yazılı görüş alınmıştır.

(4) Soruşturma sırasında Çelik Halat ve Tel Sanayi A.Ş. ve soruşturma sırasında soruşturmayı destekleyen halat üreticisi Hasçelik Çelik ve Halat Sanayi A.Ş. firmaları ile  soruşturma konusu maddeyi ithal eden İzmit Çelik Tel ve Halat San. Ltd. Şti. firmasıyla dinleme toplantıları düzenlenmiştir.

(5) Nihai Bildirim sonrası tarafların ortaya koyduğu iddiaların incelenmesi amacıyla şikayet sahibi yerli üretici nezdinde yerinde doğrulama soruşturması yapılmıştır.

(6) Tarafların soruşturma boyunca ortaya koyduğu yazılı görüşlerden nesnel ve konuyla ilgili olanları çalışmalarda dikkate alınmıştır. Bunlara bu tebliğ içinde yeri geldiğinde cevap verilmiştir.

İnceleme dönemi

MADDE 5- (1) Soruşturma dönemi olarak, damping önleminin öncesi ve sonrasını kapsayıp ticaretin gerçekleştirilme şeklindeki değişikliği incelemeye olanak verecek şekilde 01/01/2003-31/12/2005 tarihleri arasındaki dönem alınmıştır.

 

İKİNCİ KISIM

Önlemlerin Etkisiz Kılınmasına İlişkin Belirlemeler

Genel

MADDE 6- (1) Önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı yürütülen soruşturma kapsamında, soruşturmaya tabi ülkelerden Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu işbirliğinde bulunmamıştır.

(2) Soruşturma konusu ürün olan demetlenmiş tellerin 2003-2005 yılları arası ithalatı değer olarak sırasıyla 3,558,581 ABD Doları, 5,264,109 ABD Doları ve 11,399,043 ABD Doları seviyesinde miktar olarak ise yine sırasıyla 4,135 ton, 3,922 ton, 9,424 ton seviyesinde gerçekleşmiştir.  Soruşturma konusu ülkeler incelendiğinde ise ÇHC’den yapılan ithalat 2003 yılında 20,015 ABD Doları ve 15 ton iken 2004 yılında 132,450 ABD Doları ve 104 ton’a, 2005 yılında ise 1,665,419 ABD Doları ve 1,541 ton’a çıkmış; Rusya Federasyonu’ndan 2003 ve 2004 yıllarında bulunmayan ithalat 2005 yılında 66,155 ABD Doları ve 84 ton olarak gerçekleşmiştir.

(3) Diğer taraftan, önleme konu halatın genel ithalatı 2003-2005 yılları arasındaki dönemde sırasıyla miktar olarak 2,891, 2,279, 3,274 ton ve değer olarak 3,097,228, 3,226,855 ve 5,737,052  ABD Doları olmuştur. Önlem konusu ülkelerden yapılan halat ithalatı ise 2003 yılında 2,176 ton ve 1,632,368 ABD Doları , 2004 yılında 1,592 ton ve 1,430,838 ABD Doları iken 2005 yılında birden 31 ton ve 73,583 ABD Doları seviyesine kadar gerilemiştir. Dampinge karşı önlem uygulanan Çin Halk Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu menşeli ürünlerin 2005 yılında genel ithalat içindeki payının % 1’in altında olduğu görülmektedir. Söz konusu azalmada 2004 yılı sonunda İthalatta Haksız rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/24 sayılı Tebliğ ile uygulamaya konulan dampinge karşı verginin etkisi açık olarak gözlemlenmektedir.

(4) Sonuç olarak, 2004 yılından 2005 yılına gelindiğinde dampinge karşı önleme tabi ülkelerden halat ithalatı 1,561 ton azalırken aynı paralellikte bu ülkelerden yapılan demetlenmiş tellerin (toron)  ithalatı 1,522 ton artmıştır.

(5) Soruşturma konusu ürünün toplam ithalatının birim fiyatının 2003-2005 yılları arasında sırasıyla 0.86, 1.34 ve 1.21  ABD Doları/kg düzeyinde gerçekleştiği görülmektedir. Soruşturmaya konu ülkelerden ÇHC için anılan dönemde söz konusu birim fiyat sırasıyla 1.31, 1.28 ve 1.08 ABD Doları/kg ; Rusya Federasyonu için ise ithalatın başladığı 2005 yılında 0.79 ABD Doları/kg olarak gerçekleşmiştir.

(6) Diğer taraftan, önlem konusu halat ithalatının birim fiyatı incelendiğinde, 2003-2005 yılları arası dönemde sırasıyla 1.07, 1.42 ve 1.75 ABD Doları/kg olmuştur. Bahse konu ithalatın ortalama birim fiyatları anılan dönemde önleme konu ülkelerden ÇHC için 0.82, 0.94, 2.36  ABD Doları/kg ve Rusya Federasyonu için ise 2003 yılında 0.71 ABD Doları/kg ve 2004 yılında 0.81 ABD Doları/kg seviyesinde gerçekleşmiştir.

(7) Soruşturma kapsamında ek bilgi talebinde bulunulan ithalatçı firmalar istenilen bilgileri tam olarak sağlamamıştır.

(8) Demetlenmiş tellerin soruşturma konusu ülkelerden ithalatı incelendiğinde, miktar olarak 2004 yılında %56 ve 2005 yılında %66’lık kısmının aynı zamanda önlem konusu ürünün Türkiye’deki kullanıcılarından olan bir ithalatçı firma tarafından gerçekleştirildiği ve bu firma tarafından ithal edilen ürünlerin büyük bir kısmının aynı firma tarafından önleme konu halatların üretiminde kullanıldığı tespit edilmiştir.

(9) Bunun yanısıra, soru formuna cevaplarında; diğer ithalatçılardan şikayeti destekleyen ve soruşturma konusu üründe 2005 yılında ikinci en fazla ithalat payına sahip olan bir firma ile aynı yıl ithalat içindeki payları üçüncü ve dördüncü sıralarda yer alan ithalatçı firmalar ithal ettikleri ürünlerin % 5’ini endüstriyel kullanıcılara devrettiklerini beyan etmişlerdir. Bu ithalatçı firmalardan biri bir kısım ürününü demetlenmiş telden halat üretme kabiliyeti olduğu anlaşılan  ithalatçı-dönüştürücü firmaya devrettiğini beyan etmiştir. Öte yandan, bir diğer ithalatçı firma endüstriyel kullanıcıların kim olduğunu yazılı olarak beyan etmezken şifahi görüşmelerde ithal ettiği ürünlerin bir kısmını soruşturma konusu ürünün 2005 yılı ithalatında en büyük paya sahip ithalatçı firmaya devrettiği konusunda bilgi aktarmıştır.

(10) Önlem konusu halatlar için uygulanmakta olan dampinge karşı verginin demetlenmiş tellerin üretim maliyetleri itibariyle önemli ve esaslı bir işlemden geçirilmeden halata dönüştürülerek etkisiz kılındığı anlaşılmıştır.

(11) Halatlar için geçerli olan önlemlerin önleme konu ülkelerden ithal edilen demetlenmiş tellerin önemli bir kısmının az bir maliyet ve işlemden geçirilerek halata dönüştürülmesi suretiyle etkisiz kılındığı yönündeki tespitler Nihai Bildirim ile ilgili taraflara aktarılmıştır. Nihai Bildirim sonrasında az bir maliyet ve işlem konusunda yapılan itiraz çerçevesinde şikayet sahibi yerli halat üreticisinin tesislerinde gerçekleştirilen yerinde doğrulama soruşturması esnasında demetlenmiş tellerin halata dönüştürülmesi işleminin maliyetinin soruşturmanın açılışı aşamasında ilgili taraflara iletilen gizli olmayan özette yer alan maliyetlerin de altında olduğu tespit edilmiştir.

(12) Öte yandan, Rusya Federasyonu temsilciğinden soruşturma konusu ürünün Türkiye’ye ihracatının bulunmadığı bildirilmiştir. Bununla beraber, gerek ithalat kayıtlarında gerekse ithalatçılardan alınan belgelerde Rusya Federasyonu menşeli soruşturma konusu ürünlerin Türkiye’ye ithal edildiği anlaşılmıştır. Ayrıca, Nihai Bildirim sonrasında Rusya Federasyonu Ekonomik Gelişme ve Ticaret Bakanlığından alınan diğer bir yazıda soruşturma konusu ürünün ihracat miktarının düşük olması nedeniyle soruşturma kapsamı dışında kalmaları gerektiği ileri sürülmüştür.

(13) Önlemlerin etkisiz kılınmasında en büyük paya sahip olduğu değerlendirilen ithalatçı-dönüştürücü firmanın gerek ÇHC gerekse Rusya Federasyonu menşeli ürünleri ithal ettiği tespit edilmiştir. Ayrıca, yürütülen soruşturma önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı bir soruşturma olup, önlemin etkisiz kılınmasına yönelik bir girişimin varlığı konusunda sonuca varılması halinde, Türkiye’ye yapılan ihracatın miktarının herhangi bir eşiğin altında olmasının ilgili ülkeyi soruşturma dışında bırakmayacağı değerlendirilmiştir.

 

ÜÇÜNCÜ KISIM

Sonuç ve Karar

Sonuç

MADDE 7- (1) Soruşturma neticesinde, soruşturma konusu ülkelerden ihmal edilebilecek oranlarda olan demetlenmiş teller ithalatının, bu ülkeler menşeli  halatlar için alınan dampinge karşı önlem akabinde eş zamanlı olarak kayda değer  rakamlara ulaştığı, bu demetlenmiş telleri getiren en büyük ithalatçının aynı zamanda halata dönüştürme kapasitesine sahip olduğu ve bu tellerin büyük bir kısmını halat üretiminde girdi olarak kullandığı tespit edilmiştir.

(2) Yukarıdaki tespitler, yürürlükteki dampinge karşı vergiden kaçınma dışında yeterli bir haklı nedeni veya ekonomik gerekçesi bulunmayan bir uygulama, işlem veya iş sonucunda, Türkiye ile önleme konu ülkeler arasındaki ticaretin gerçekleştirilme şeklinde bir değişikliğin meydana geldiğini göstermektedir. Bu durum, dampinge karşı vergiye tabi ülkeler menşeli soruşturma konusu eşyanın söz konusu önleme tabi olmaksızın Türkiye pazarına girmesini sağlamakta; bu yolla mevcut dampinge karşı verginin beklenen etkisinin azalmasına veya ortadan kalkmasına ve böylece söz konusu önlemin yerli sanayi üzerindeki zararın giderilmesine yönelik iyileştirici etkisinin zaafa uğramasına neden olmaktadır.

Karar

MADDE 8-  (1) Yukarıdaki maddelerde yer alan hususlar çerçevesinde, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu’nun kararı ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan’ın onayı ile İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin 2004/24 sayılı Tebliğ ile uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılındığı tespit edildiğinden yürürlükte olan önlem aşağıdaki tabloda tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında da geçerli olacak şekilde genişletilerek yürürlüğe konulmuştur.

 

G.T.İ.P. 

 

Madde İsmi

 

Menşe Ülke

 

Dampinge Karşı Önlem

7312.10.49.00.00

 

 

Diğerleri

 

1 ABD Doları/kg

7312.10.61.00.00

 

 

Kaplanmamış

Çin

Halk

Cumhuriyeti 

 

 

7312.10.65.00.00

 

 

 

Çinko ile kaplanmış

 

 

 

Rusya

Federasyonu

0,5 ABD Doları/kg

 

 

7312.10.69.00.00

 

 

 

 

Diğerleri

 

 

 

Uygulama

MADDE 9- (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife istatistik pozisyon numarası, tanımı ve menşei ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında tabloda karşılarında gösterilen tutarlarda dampinge karşı önlemi tahsil ederler.  

Yürürlük

MADDE 10-  (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.  

Yürütme

MADDE 11- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.