30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ NO: (2007/15)

 

             MADDE 1 – (1) 14/2/2004 tarihli ve 25373 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon 2004/9 sayılı CE İşareti Taşıması Gereken Ürünlerin İthalatına İlişkin Tebliğin 5 inci maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

             “Bu Tebliğ, şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz. Gümrük idaresi bu kapsamda gümrüğe sunulan ürünlerin ithalatına doğrudan izin verir.

             Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla  ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.

             Numune; belli bir tür eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı belli bir tür veya nitelikteki eşya için sipariş vermekten başka bir amaç için kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.”

             MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.