30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

TEBLİĞ NO: (2007/1)

               

MADDE 1- (1) 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesinin (b), (c) ve (j) ile Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi uyarınca, ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi’ne tabi tutulacak ürünlerin, ilgili standartlarına veya mevzuatına veya teknik belgesine temel gerekler (asgari sağlık, emniyet ve çevrenin korunması, tüketicinin doğru bilgilendirilmesi) yönlerinden uygun olması zorunludur.

 

MADDE 2- (1) Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerin ithalatında  değerlendirme; listelerde yer alan ilgili standart, mevzuat, teknik belge veya ithalatçının talebi halinde, ithal edilecek ürün ile ilgili Uluslararası Standardizasyon Teşkilatı (ISO), Avrupa Standardizasyon Komitesi (CEN), Uluslararası Elektroteknik Komisyonu (IEC), Avrupa Elektroteknik Standardizasyon Komitesi (CENELEC) veya Avrupa Telekomünikasyon Standartları Enstitüsü (ETSI) tarafından hazırlanan standartlara göre Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılır. Ürünün, değerlendirmeye esas tutulan standart veya mevzuata göre olumsuz çıkması halinde ve ithalatçı firmanın talebi durumunda, ürün başvuru formunda (Ek 4) belirtilen diğer standart ve/veya standartlara göre yeniden değerlendirmeye tabi tutulur. 

 

(2) Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2) yer alan ürünlerin değerlendirmesine esas testlerine, testlerden birinin olumsuz çıkmasına kadar devam edilir. Olumsuz çıkan testten sonraki diğer testler yapılmayarak olumsuzluk raporu düzenlenir.

 

(3) Değerlendirmeye esas alınan testlerin yurt içinde yapılmasının mümkün olmaması halinde, bu testlerle ilgili olarak uluslararası izlenebilirliği olan akredite edilmiş kuruluşlardan alınmış bulunan test raporlarının Türk Standartları Enstitüsü’ne ibrazı gereklidir.

 

(4)  Ekli listede (Ek 2) yer alan ve bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen testlerden  olumlu sonuç alan  ürünler; tipi, türü, sınıfı, menşei, ithalatçısı ve üreticisinin aynı olduğu müteakip ithalatlarda tekrar teste tabi tutulmaz, evrak üzerinden kontrol edilir.  Ancak,  ithalatçının  test edilen partiden sonra yaptığı ithalatlarda, ürünlerin test edilen ürünlerle  aynı ve ilgili mevzuata uygun olup olmadığının kontrolü amacıyla, her takvim yılı içinde en az bir defa olmak üzere, ithal edilen ürünlerin herhangi bir partisinden alınacak numuneler değerlendirmeye tabi tutulur.  Bu şekilde yapılan değerlendirmeden olumsuz sonuç alan ürünlerin ithalatçıları tarafından daha sonra ithal edilecek aynı  G.T.İ.P. numaralı ürünler, arka arkaya gelecek partilerden alınacak numuneler uygun çıkıncaya kadar kontrole tabi tutulur. Bu uygunluk sağlandıktan sonra tekrar normal uygulamaya geçilir. 

 

 (5) Ekli listede (Ek 3) yer alan ürünlerin değerlendirmesi, evrak üzerinden, gerekirse test yapılmak suretiyle gerçekleştirilir. Testlerin yapıldığı durumlarda bu maddenin ikinci fıkrasındaki hükümler bu ürünler için de uygulanır.

 

MADDE 3- (1) Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünler için ithalatçı veya temsilcisi, ekli Başvuru Formu’nu (Ek 4) tanzim ederek Türk Standartları Enstitüsünün en yakın mahalli temsilciliğine başvurur.

 

 (2) Başvuru formunda, değerlendirmeye esas alınacak standart belirtilir.

 

MADDE 4- (1) Türk Standartları Enstitüsü tarafından yapılan değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde, ithalatçıya, gümrüklere ibraz edilmek üzere, “Uygunluk Belgesi” verilir. Değerlendirmeden olumsuz sonuç alınması halinde ise, keyfiyet ret sebeplerini de içeren bir yazı ile ilgili firmaya, gümrük idaresine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) bildirilir ve bu ürünlerin ithalatına gümrük idaresince izin verilmez.

 

MADDE 5- (1) AQAP, GMP belgesi veya otomotiv üretimine münhasır “İmalat Yeterlilik Belgesi” veya “Tip Onayı Belgesi” sahibi sanayicilerin, kendi ihtiyaçları için ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, bu belgenin ilgili gümrük idaresine ibrazı ve ayrıca ekli taahhütnamenin  (Ek 5) verilmesi halinde gümrük idaresince “Uygunluk Belgesi” aranmaz.

(2) TSE-EN-ISO 9000 Kalite Sistem Belgesi sahibi mal veya hizmet üreten firmaların, kendi ihtiyaçları için ekli listelerde (Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerden yapacakları ithalatta, Türk Standartları Enstitüsü’ne başvurmaları halinde; anılan Enstitü tarafından yapılacak inceleme neticesinde düzenlenecek, TSE-EN-ISO 9000 Kalite Sistem Belgesinin süresi ile sınırlı olmak üzere en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olacak ve değerlendirmeden muaf olarak ithal edilebilecek ürünleri ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarını belirtecek yazının, TSE-EN-ISO 9000 Kalite Sistem Belgesi ile birlikte gümrük idaresine ibrazı ve ekli taahhütnamenin (Ek 5) verilmesi halinde, gümrük idaresince “Uygunluk Belgesi” aranmaz.

(3) TSE veya TSEK markalı ürünlerin üretiminde girdi olarak kullanılmak üzere ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerden yapılacak ithalatta; TSE veya TSEK markası sahibi sanayicilere  Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilen ve marka kullanım sözleşmesinin süresi ile sınırlı olmak üzere en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan; değerlendirmeden muaf olarak ithal edilebilecek ürünleri ve gümrük tarife istatistik pozisyonlarını belirten yazının, “Türk Standartlarına Uygunluk Belgesi” veya “Kalite Uygunluk Belgesi” ile birlikte ilgili gümrük idaresine ibrazı ve ekli taahhütnamenin (Ek 6) verilmesi halinde, gümrük idaresince “Uygunluk Belgesi” aranmaz

MADDE 6- (1) Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerden, Avrupa Topluluğu mevzuatına göre belgelendirilerek, Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşıma girmiş ürünler için, bu ürünlerle ilgili olarak düzenlenmiş belgelerin ve/veya işaretlerin (CE İşareti, e İşareti vs.), Toplulukça aranan mevzuata göre düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolü amacıyla;

a) e İşaretli ürünler için; tip onayı belgesi ve uygunluk raporunun,

b) CE ve diğer işaretli ürünler için; uygunluk beyanının

ithalattan önce Türk Standartları Enstitüsü’ne tevdi edilmesi halinde, “Uygunluk Belgesi” yerine geçerli olmak ve ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan ve söz konusu ürünlerin değerlendirmeden muaf olarak ithal edilebileceğine ilişkin bir yazı verilir. Ancak, ülke koşulları göz önüne alınarak, ilave özellikler aranabilir. Ayrıca, gerekli olduğu hallerde ithalatçı veya temsilcisinden ürüne ilişkin teknik dosya istenebilir ve teknik dosyadaki bilgi ve belgelere göre ürün kontrole tabi tutulabilir.

MADDE 7- (1) Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) belirtilen ürünlerden, 5/1/1997 tarihli ve 22868 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 30/9/1996 tarihli ve 96/8657 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ülkemizin taraf olduğu “Tekerlekli Araçların, Araçlara Takılan ve/veya Araçlarda Kullanılan Aksam ve Parçaların Müşterek Teknik Talimatlarının Kabulü ve Bu Talimatlar Temelinde Verilen Onayların Karşılıklı Tanınması Koşullarına Dair Anlaşma” çerçevesinde Avrupa Ekonomik Komisyonu mevzuatına göre E İşareti almış olan ve ülkemizce uyum sağlanan mevzuat kapsamına giren ürünlere, ithalattan önce, ürüne ilişkin tip onayı belgesi ve uygunluk raporunun Türk Standartları Enstitüsü’ne tevdi edilmesi halinde, “Uygunluk Belgesi” yerine geçerli olmak ve ilgili gümrük idaresine ibraz edilmek üzere en çok içinde bulunulan yılın sonuna kadar geçerli olan ve söz konusu ürünlerin değerlendirmeden muaf olarak ithal edilebileceğine ilişkin bir yazı verilir.

MADDE 8- (1) Gümrüklerde numune alınması, deney numunesi hazırlanması, numunenin sevki ve bazı ürünlerde, deneylerin montajdan sonra yapılması mecburiyeti gibi teknik problemlerle karşılaşılması halinde, Türk Standartları Enstitüsü tarafından verilecek rapora istinaden, bu raporda belirtilen süre zarfında deneyin yapılması kaydıyla,  ithalatçıdan ekli taahhütname (Ek 7) alınarak, mümkün olan test ve deneyler bilahare yapılmak üzere ithalatçıya “İthal Malı Belgesi” verilir ve söz konusu belgenin münhasıran “Teknik Problem” nedeniyle düzenlendiği belgede belirtilir.

 (2) Türk Standartları Enstitüsü tarafından, bilahare yapılan uygunluk değerlendirmesinin olumlu sonuçlanması halinde “Uygunluk Belgesi” verilir. Değerlendirmeden olumsuz sonuç alınması halinde ise, keyfiyet, ilgili  firmaya olumsuz test raporunun onaylı bir örneği ile birlikte taahhütlü yazı ile bildirilerek, olumsuz nihai test raporu, taahhütnamenin aslı, başvuru formu ve firmadan alınmış diğer belgeler Dış Ticaret Müsteşarlığına (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) gönderilir.

MADDE 9-  (1) Bu Tebliğ, şahsi eşya ve numunelere uygulanmaz. Gümrük idaresi bu kapsamda gümrüğe sunulan ürünlerin ithalatına doğrudan izin verir.

(2) Şahsi eşya; kullanım alanı ve miktarı dikkate alındığında ticari amaçla ithal edilmediği anlaşılan ve mesleki veya ticari bir faaliyetle ilgili olmamak şartıyla ev ve özel yaşamla ile ilgili bir ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünü ifade eder.

(3) Numune; belli bir tür eşyayı temsil eden ve sunuş şekli ve miktarı belli bir tür veya nitelikteki eşya için sipariş vermekten başka bir amaç için kullanılması mümkün olmayan madde, eşya veya örneği ifade eder.

 (4) Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) yer alan ürünlerden, parti oluşturmayan Gümrük Beyannamesi muhteviyatı ürünler için Türk Standartları Enstitüsü tarafından evrak üzerinden veya gerekirse mümkün olan muayene ve deneyler yapılarak, sağlık, emniyet ve çevrenin korunması açısından ülkeye girmesinde sakınca olup olmadığı yönünde yapılacak değerlendirme sonucuna göre “Uygunluk Belgesi” verilir.  

 (5) Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) yer alan ürünlerden gümrük idarelerince geri gelen eşya kapsamında olduğu tespit edilenlerin ithalatına, Türk Standartları Enstitüsü tarafından numuneleri alınmak suretiyle, ilgili gümrük  idareleri tarafından doğrudan izin verilir. Bu ürünler için, Türk Standartları Enstitüsü tarafından evrak üzerinden veya mümkün olan muayene ve deneyler yapılarak, ürünlerin ilgili standartlarına veya mevzuatına veya teknik belgesine uygun olup olmadığını gösteren bir rapor düzenlenir. Bu rapor, Türk Standartları Enstitüsü tarafından Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) gönderilir.

MADDE 10- (1) Ekli listelerde (Ek 1, Ek 2, Ek 3) yer alan ürünlerden, Yatırım Teşvik Mevzuatı kapsamında gerçekleştirilen makine ve teçhizat ithalatında, Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde Dahilde İşleme İzni ve D1 Kodlu Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında yapılan ithalatta, 6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında gümrük ve diğer vergi ve resimlerden muaf olarak ithal edilen ürünlerin ithalatında, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan ithalat ile Savunma Sanayi Müsteşarlığı tarafından AQAP Belgeli Kurum ve Kuruluşlar adına yapılan ithalatta bu Tebliğ hükümleri uygulanmaz.”

MADDE 11- (1) 5, 6 ve 7 inci maddeler kapsamında ithal edilen ürünlere münhasıran, ilgili gümrük idareleri, ekli cetveli (Ek 8) düzenleyerek aylık olarak Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) gönderir.

MADDE 12- (1) Türk Standartları Enstitüsü, ekli Aylık Değerlendirme Cetveli’ni (Ek 9) düzenleyerek her ayın ilk 10 günü içinde Dış Ticaret Müsteşarlığı’na (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) gönderir.

MADDE 13- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

MADDE 14- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 15- (1) 31.12.2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon  (2006/1) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 17- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

             Ekleri İçin Tıklayınız