30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından :

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

TEBLİĞ NO: (2007/2)

 

                MADDE 1- (1) 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın   4 üncü maddesinin (b), (c) ve (j) bentleri ile Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Yönetmeliği’nin 11 inci maddesi uyarınca, ekli  listede (Ek 1) belirtilen ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi ile Dahilde İşleme Rejimine tabi tutulan ürünlerin, ilgili standartlarına uygun olması zorunludur.

             (2) Anılan liste kapsamındaki ürünlerin ithalatında, ilgili standartlara ticari kalite yönünden uygunluğunun kontrolü Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlükleri bünyesindeki Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri tarafından yapılır.

 

MADDE 2- (1) Söz konusu liste kapsamındaki ürünler için, ithalatçı veya temsilcisi ekli Başvuru Formu’nu (Ek 2) tanzim ederek, ilgili Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenleri Grup Başkanlığı’na başvurur.

 

MADDE 3- (1) Dış Ticarette Standardizasyon Denetmenlerince yapılacak değerlendirmenin olumlu sonuçlanması halinde veya “Dahilde İşleme Rejimi” kapsamında yapılacak ithalatta; ürünün, Dahilde İşleme İzin Belgesi’nde belirtilen vasıfları dikkate alınmak suretiyle yapılacak inceleme sonucunda ithalatçıya, gümrüklere ibraz edilmek üzere ekli Kontrol Belgesi (Ek 3) verilir. Kontrol Belgesi bulunmayan malların ithalatına izin verilmez.

 

MADDE 4- (1) Ekli listede (Ek 1) yer alan ve ihraç edildikten sonra geri gelen eşyanın ihraç edilen eşya ile aynı olduğunun tespit edilmesi halinde Kontrol Belgesi aranmaz.

 

MADDE 5- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla  ilgili  olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Müsteşarlık (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü)  yetkilidir.

 

MADDE 6- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

MADDE 7- (1) 31/12/2005 tarih ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon  (2006/2) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

GEÇİCİ MADDE- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

 

           MADDE 8- (1) Bu  Tebliğ 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

 

           MADDE 9- (1) Bu Tebliğ  hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı  olduğu Bakan yürütür.

 

             Ekleri İçin Tıklayınız