30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

 

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

TEBLİĞ NO: (2007/4)

 

MADDE 1- (1) 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesinin (d) bendine istinaden, bu Tebliğ eki listelerde yer alan maddelerin ithalatında, bu maddelerin insan sağlığı ve güvenliği yönünden uygunluğu, Kontrol Belgesi ve/veya Sağlık Bakanlığı’ndan alınacak belge ile belgelenir. Bu belge, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi ile öngörülen amaçlar doğrultusunda beyannamenin tescili sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.

 

MADDE 2- (1) Kontrol Belgesi alınması için; 3 nüsha Kontrol Belgesi formu (Ek IV), proforma fatura veya fatura, analiz sertifi­kası, menşe ülkenin yetkili mercii tarafından onaylı sağlık sertifikası ve tercümeleri ile Sağlık Bakanlığı’nca istenebilecek diğer belgelerle birlikte adı geçen Bakanlığa veya bu Bakanlıkça yetki verilen taşra teşkilatına başvurulur.

 

(2) Daha önce Kontrol Belgesi verilmiş bir ürün ile aynı menşe ülke ve ihracatçı firmaya ait, aynı spesifikasyonlara sahip ürünün ithalatında, daha önce alınan Kontrol Belgesi için Sağlık Bakanlığı’na tevdi edilen sağlık sertifikası dikkate alınır. Ancak, adı geçen Bakanlıkça, gerek görülmesi halinde sağlık sertifikasının yenilenmesi istenebilir.

 

(3) Doğrudan tüketiciye intikal ettirilecek nitelikteki maddelerin ithalatın­da, gerek görülen durumlarda aşağıda yer alan bilgilerin Sağlık Bakanlığı’na ibrazı gerekir:

a) İthalatçı firmanın unvanı ve adresi,

b) Malın imal tarihi, muhafaza şartları, seri no, muhteviyatı, kullanma talimatı ve özellikleri,

c) Süreli mallarda son kullanma tarihi,

d) Kullanım amacı ve günlük dozu.

 

MADDE 3- (1) 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun ve 1961 Uluslararası Uyuşturucu Maddeler Tek Sözleşmesi kapsamında bulu­nan maddeler ve ayrıca 1971 Psikotrop Maddeler Sözleşmesi, Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve ulusal mevzuatımız gereğince özel izin alınması gereken ekli listede (Ek I) yer alan maddelerin ithalatı, söz konusu Kanun ve Sözleşme hükümleri çerçevesinde yapılır.

 

(2) Ekli listede (Ek I) yer alan madde ve müstahzarları ithal edenlerin, ithalatın gerçekleşmesinden sonra en geç 15 gün içinde Sağlık Bakanlığı tarafından bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen mevzuat ile Kontrole Tabi Kimyasal Maddeler Hakkında Yönetmelik gereğince verilen Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname-Uluslararası İthalat Permisi’nin gümrüklerce onaylı “D” nüshasını ve ilgili gümrük beyannamelerini, anılan Bakanlığa (İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü) göndermeleri ve ayrıca Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname-Uluslararası İthalat Permisi’nin bir suretinin mala refakat etmesi zorunludur.

 

(3) Ekli listede (Ek I) yer alan ve “Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı 1988 Birleşmiş Milletler Sözleşmesi” kapsamında olup, Sağlık Bakanlığı’nca düzenlenen Kontrole Tabi Maddelerin İthaline Mahsus Ruhsatname-Uluslararası İthalat Permisi ile ithalatçı tarafından gümrüğe getirilen kimyasal madde/narkotik prekürsörlerin sanayiciler tarafından gerçekleştirilen ithalatı sırasında, Sağlık Bakanlığı’nca üç orijinal nüsha olarak düzenlenen “Kontrole Tabi Kimyasal Maddelerin Fiili İthalatında Gümrük İdarelerinde Kullanılmaya Mahsus Ruhsatname” ilgili gümrük idaresince aranır. Bu maddeleri ithal edenlerin, anılan belgenin gümrüklerce onaylı “C” nüshasını ve ilgili gümrük beyannamelerini, ithalatın gerçekleşmesinden sonra en geç 15 gün içinde Sağlık Bakanlığı’na (İlaç ve Eczacılık Genel Müdürlüğü) göndermeleri zorunludur.

 

MADDE 4- (1) Avrupa Topluluğu mevzuatına göre belgelendirilerek, Avrupa Topluluğu’nda serbest dolaşıma girmiş ürünler için, bu ürünlerle ilgili olarak düzenlenmiş belgelerin ve/veya işaretlerin (CE İşareti, vs.), Toplulukça aranan mevzuata göre düzenlenip düzenlenmediğinin kontrolü amacıyla, her ürün için uygunluk beyanının Sağlık Bakanlığı’na tevdi edilmesi halinde, doğrudan Kontrol Belgesi verilir. Ancak, ülke koşulları gözönüne alınarak, ilave özellikler aranabilir. Ayrıca, gerekli olduğu hallerde, ithalatçı veya temsilcisinden ürüne ilişkin teknik dosya istenebilir ve teknik dosyadaki bilgi ve belgelere göre ürün kontrole tabi tutulabilir.

 

MADDE 5- (1) Kontrol Belgesi’nin süresi;

 

a)  Ekli liste (Ek I) kapsamı maddeler için 6 ay,

 

b) Ekli listeler (Ek II/A-B-C-D ve Ek III) kapsamı maddeler için 12 aydır. Ancak (Ek II/D) kapsamında yer alan ürünlerin Kontrol Belgesinin onaylandığı tarihten sonraki 6’ıncı aydan itibaren çekilen numunenin mikrobiyolojik analizlerinin Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzısıhha Merkezi Başkanlığı’nda yapılması gerekmektedir.

 

(2) Bu süreler uzatılamaz.

 

(3) Kontrol Belgesi’ndeki süre dışındaki diğer değişiklikler, ancak Sağlık Bakanlığı tarafından yapılabilir.

 

MADDE 6- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri  almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

 

MADDE 7- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

MADDE 8- (1) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon (2006/4) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

(2) Dış Ticarette Standardizasyon  (2006/4) sayılı Tebliğ kapsamında alınmış bulunan Kontrol Belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkûr Tebliğde belirlenen süre kadar geçerlidir.

 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

 

MADDE 9- (1) Bu Tebliğ 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

 

                 MADDE 10- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

                 Ekleri İçin Tıklayınız