30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

               

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA

TUTULAN ATIKLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

(Dış Ticarette Standardizasyon: 2007/3)

 

MADDE 1- (1) 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesinin (d) ve (g) bentlerine istinaden, Ek I/A ve Ek I/B sayılı listelerde yer alan  atık ve metal hurdaların ithalatında, bu atık ve metal hurdaların çevrenin korunması yönünden uygunluğu, Kontrol Belgesi ile veya Uygunluk Yazısı ile, Ek I/C sayılı listede yer alan atıkların çevrenin korunması yönünden uygunluğu ise Uygunluk Yazısı ile belgelenir. Bu belgeler, Ek I/A, Ek I/B ve Ek I/C sayılı listelerde yer alan atık ve metal hurdalar için Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi kapsamında beyannamenin tescili sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.

 

MADDE 2- (1) Ek I/A ve B  sayılı listelerde yer alan atık ve metal hurdaların ithalatında Kontrol Belgesi alınabilmesi için;

 

a) Kontrol Belgesi formu (Ek III) (2 nüsha),

 

b) Biri asıl olmak üzere 2 nüsha proforma fatura ve tercümesi (Ekli listelerde yer alan tüm maddeler için G.T.İ.P.’in proforma faturada yer alması gerekmektedir.),

 

c) Ek I/A sayılı listede yer alan atıkların ithalatında; menşe ülkenin resmi kurumu veya uluslararası kabul görmüş bir akreditasyon konseyi tarafından akredite edilmiş uluslararası gözetim şirketi veya akredite laboratuar tarafından onaylanmış, bu atıkların çevre ve insan sağlığı açısından zararsız olduğuna ve tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmadığına dair analiz belgesi ile ithalatı yapılacak atığın “Kontrole Tabi Atıklar” listesinde belirtilen özel şartları taşıdığını gösteren analiz belgesinin aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesi ve ekli taahhütname (Ek IV),

 

Ek I/A sayılı listede yer alan 4012.20.00.90.00 GTİP’li maddenin ithaline sadece Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2005/1) kapsamında Gümrük İdarelerince müsaade edilir. Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan lisans almış işletmeler tarafından ithal edilebilecek olan 4012.20.00.90.00 GTİP’li maddenin ithalatında ayrıca, menşe veya ihracatçı ülkede analizi yapan resmi kurum veya uluslararası kabul görmüş bir akreditasyon konseyi tarafından akredite edilmiş gözetim şirketinin ürünün karkas olduğuna dair belgesi ve yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesi ve ekli taahhütname (Ek IV),

 

Ek I/A sayılı listede yer alan 39.01-39.14 G.T.İ.P.’li (39.03 hariç) ikincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapakların ithalatı için ayrıca münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış D1 Kodlu Dahilde İşleme İzin Belgesi ve ekli taahhütname (Ek IV),

 

d) Ekli listede (Ek I/B) yer alan metal hurdaların ithalatında, menşe veya ihracatçı ülkede analizi yapan resmi kurum veya uluslararası kabul görmüş bir akreditasyon konseyi tarafından akredite edilmiş uluslararası gözetim şirketi veya laboratuar tarafından onaylı radyasyon belgesinin aslı ve yeminli tercüman tarafından yapılmış tercümesi ve ekli taahhütname (Ek V),

 

ile Çevre ve Orman Bakanlığı’nca istenecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce anılan Bakanlığa başvurulur. Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, anılan başvuru esnasında yukarıda belirtilenler dışında, bu Tebliğe istinaden başka taahhütname alınmaz.

 

MADDE 3- (1) Çevre ve Orman Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, gümrük beyannamesinin tescili öncesinde uluslararası gözetim şirketi veya resmi kuruluşlardan denetim isteyebilir.

 

MADDE 4- (1) Ek II sayılı listede yer alan atıkların serbest bölgeler dahil Türkiye Cumhuriyeti Gümrük Bölgesine girişi yasaktır. Ancak, serbest bölgelerdeki faaliyetler sonucu ortaya çıkan Ek I ve Ek II sayılı listelerde yer alan atıklar da dahil olmak üzere, tüm atıkların geri kazanılması ve/veya bertarafı amacıyla bölgede uygun tesis bulunmaması durumunda atık üreticisi firmanın talebi üzerine, serbest bölge müdürlüğü başkanlığında valilik, gümrük, gümrük muhafaza müdürlüğü işletici veya bölge kurucu ve işleticisi ve atık üreticisi firma temsilcilerinden oluşan bir komisyonun uygun görüşünü müteakip serbest bölge müdürlüğünce sadece tehlikeli atıklar için (tehlikesiz ve inert atıklar hariç) Bakanlıktan alınacak onaya istinaden bu atıklar bölgeden çıkarılır. 

 

(2) Komisyona aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler sunulur.

 

a) Atıkların serbest bölge içindeki bir üretim ve/veya tüketim faaliyeti sonucu ortaya çıktığına ilişkin belge,

 

b) Atığı oluşturan faaliyetin türü, atık tür ve miktarı,

 

c) Atıkların geri kazanımı veya bertarafı amacıyla gönderilecek olan tesisten alınacak valilik onaylı atık kabul yazısı.

 

(3) Bakanlık gerekli gördüğü takdirde ilave teknik bilgi ve belgeler isteyebilir. Serbest Bölgeden atık ithalatında yukarıda geçen şartları sağlayanlardan Kontrol Belgesi veya Uygunluk yazısı aranmaz.

              

MADDE 5- (1) “Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşme (MARPOL-73 Sözleşmesi)” ile bu Sözleşmeyi tadil eden diğer Protokol (MARPOL-78 Protokolu) ve değişiklikler kapsamında yer alan yabancı bayraklı gemilerin seferleri sırasında normal operasyonlarından kaynaklanan atıklar olan evsel nitelikli çöpler, sintine, balast, tank yıkama sularının ithalatı bu Tebliğ hükümlerine tabi değildir.

 

MADDE 6-  (1) Ekli listede (Ek I/B) yer alan hurda metallerin ithalatı için; bu hurdaların en az % 85 veya üzerinde metal ihtiva etmeleri gerekmektedir. Eğer metal hurdası alaşım ise, alaşımı meydana getiren metallerin toplamı, en az % 85 veya üzerinde olmalıdır. İthal edilecek metal hurdaların dağılmayan katı formda bulunmaları, ithali yasaklanmış tehlikeli madde ve atıklarla karıştırılmamaları ve kontamine olmamaları zorunludur.  

 

MADDE 7- (1) Ekli listede (EK I/B) yer alan hurda metal ithalatında sadece metal hurdayı ergiterek işlem yapan sanayi tesislerine Uygunluk Yazısı veya Kontrol Belgesi düzenlenir.

 

MADDE 8- (1) Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından Uygunluk Yazısı aşağıda belirtilen hususların sağlanması şartı ile verilir:

 

a) Ekli listede (EK I/A) yer alan atıkların ithalatı için; 39.01–39.14, 3915.20.00.00.00, 3915.90.90.00.00 ve 7001.00.10.00.00 GTİP numaralı atıkları ithal etmek isteyen sanayicilere, Bakanlık tarafından süresi 1 (bir) yıl olan Uygunluk Yazısı verilir.

 

Uygunluk Yazısı için sanayici tarafından Bakanlığa müracaat edilir. Müracaat dosyasında; kapasite raporu, imza sirküleri, ticari sicil gazetesi örneği, 39.01–39.14 G.T.İ.P.’li (39.03 hariç) ikincil kullanım amacıyla hurda plastiklerden geri kazanılmış granül ve çapakların ithalatı için ayrıca münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış D1 Kodlu Dahilde İşleme İzin Belgesi, bulunur. Bakanlık gerekli gördüğü takdirde ilave bilgi ve belge isteyebilir.

 

b) Metal hurdayı ergiterek üretim yapan sanayi kuruluşlarının radyasyon ölçüm sistemine (bu iş için uygun ve kalibre edilmiş sabit ve portatif radyasyon ölçüm cihazları ile radyasyon güvenliği konusunda eğitilmiş personele) sahip olduklarının Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından yerinde yapılacak tespit çerçevesinde belgelenmesi halinde, ilgili işletmelere hurda metal ithalatı için Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından süresi 1 (bir) yıl olan Uygunluk Yazısı verilir. Söz konusu Uygunluk Yazısı ile her parti ithalat için düzenlenecek analiz belgesinin gümrük idaresine ibrazı halinde, ekli listede (Ek I/B) yer alan metal hurdaları için Kontrol Belgesi aranmaz. İthal metal hurdasının 6. maddede belirtilen özellikleri taşımaması durumunda, anılan hurda metal ithalatçı firma tarafından menşei ülkeye geri gönderilir. Bu hususlar için Uygunluk Yazısı alınması aşamasında Çevre ve Orman Bakanlığınca ekli (Ek V) taahhütname alınır. Tebliğ hükümlerine ve taahhütnamelere aykırı hareket edenlerin Uygunluk Yazısı iptal edilir. Uygunluk Yazısı iptal edilen firmaların gerekli koşulları sağladıklarını belgelendirmeleri halinde, Çevre ve Orman Bakanlığınca Uygunluk Yazıları en geç (1) bir ay içinde yenilenir.

 

İthale konu hurda metal Uygunluk Yazısı veya Kontrol Belgesi olan kuruluşlara satılabilir, devredilebilir veya fason çektirilebilir.

              

Türkiye Atom Enerjisi Kurumu gerekli gördüğü zamanlarda firma tesislerinde sistemin işleyişinin denetlemesini yapabilir. Denetim sonuçlarını, Çevre ve Orman Bakanlığına iletir.

 

c) Ekli listede (EK I/C) yer alan atıkların ithalatı için; firmaların bu atıkları çevreye duyarlı şekilde kullanacaklarını belgelemeleri halinde, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından süresi 1 (bir) yıl olan Uygunluk Yazısı verilir. Uygunluk Yazısı alınması için ithalatçı (a) bendinde istenen bilgi ve belgelerle Bakanlığa müracaat eder. Ek I/C sayılı listede yeralan  2618.00.00.00.00, 2620.30.00.00.00, 2620.99.10.00.00, 2621.90.00.90.00 GTİP’li  maddelerin inşaat işlerinde kullanılması durumunda Kapasite Raporu şartı aranmaz. Uygunluk Yazısı ile her parti ithalat için düzenlenecek analiz belgesinin gümrük idaresine ibrazı halinde, ekli listede (Ek I-C) yer alan atıklar için Kontrol Belgesi aranmaz.

 

Ek I/C sayılı listede yeralan 2618.00.00.00.00, 2620.30.00.00.00, 2620.99.10.00.00, 2621.90.00.90.00 GTİP’li  maddelerin gemi raspalama işlemi haricinde kullanılacağının belgelenmesi halinde bu tebliğin 2. maddesi gereğince yıllık 100 tonu aşmamak kaydı ile Kontrol Belgesi alınabilir.

 

Ekli listede (Ek I/C) yer alan 3915.90.90.00.00 G.T.İ.P.’li plastiklerin diğer döküntü, kalıntı ve hurdalarının (yalnız balyalanmış pet hurdaları) ithalatı için Uygunluk Yazısı, Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından, münhasıran Dahilde İşleme Rejimi Kararı çerçevesinde alınmış D1 Kodlu Dahilde İşleme İzin Belgesi sahibi olan ve geri kazanım tesisi olarak faaliyet gösteren ve Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan lisanslı olan firmalara, ihracat taahhüt miktarının % 50’sini aşmamak kaydıyla, Kapasite Raporları ve anılan Bakanlıkça tespit edilecek kriterler çerçevesinde verilir.

 

Tebliğ hükümlerine aykırı hareket edenlerin Uygunluk Yazısı iptal edilir ve uygun olmayan atıklar firma tarafından menşei ülkeye iade edilir. Uygunluk yazısı iptal edilen firmaların gerekli koşulları sağladıklarını belgelendirmeleri halinde, Çevre ve Orman Bakanlığı’nca Uygunluk Yazıları en geç (1) bir ay içinde yenilenir.

 

MADDE 9- (1) Kontrol Belgesi’nin süresi 6 aydır, bu süre uzatılamaz. Kontrol Belgesi’ndeki süre dışındaki diğer değişiklikler, ancak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılabilir.

              

MADDE 10- (1) Ek I/A ve B sayılı listelerde yer alan atık ve metal hurdaların ithalatı için Kontrol Belgesi alınması durumunda ithalatçılar;

 

a) Kontrol Belgesi kapsamı atık ve metal hurdaların tamamının ithalatının, Kontrol Belgesi’nin geçerlilik süresi içerisinde gerçekleştirilememesi halinde, Kontrol Belgesi ve onaylı proforma faturanın asıllarını, Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi bitiminden itibaren en geç 30 gün içerisinde,

 

b) Kontrol Belgesi kapsamı atık ve metal hurdaların tamamının ithalatının gerçekleşmesi halinde, gümrük giriş beyannamesi ile ihracatçı tarafından verilen faturanın ve Çevre ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Kontrol Belgesinin ilgili gümrük idaresince onaylanmış bir nüshasını, Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi bitiminden itibaren en geç 30 gün içerisinde,

 

c) Ek I/A, B ve C sayılı listelerde yer alan atık ve metal hurdaların ithalatı için Uygunluk Yazısı alınması durumunda ithalatçılar; 6 ayda bir Uygunluk Yazısı kapsamında yapılan ithalata ilişkin gümrük giriş beyannameleri ile her mala ilişkin analiz belgesinin bir kopyasını,

 

Çevre ve Orman Bakanlığına göndermekle yükümlüdürler.

              

MADDE 11- (1) Sanayiciler ve sanayici adına ithalat yapan firmalar, bu Tebliğ hükümlerine ve bu Tebliğ gereğince alınan taahhütnamelere aykırı fiillerden müteselsilen sorumludurlar.

              

MADDE 12- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak, uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

              

MADDE 13- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

              

MADDE 14- (1) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Atıklara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon (2006/3) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

(2) Dış Ticarette Standardizasyon (2006/3) sayılı Tebliğ kapsamında alınmış bulunan Kontrol Belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkûr Tebliğde belirlenen süre kadar geçerlidir.

 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş atıkların ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

              

MADDE 15- (1) Bu Tebliğ 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

              

                 MADDE 16- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

                Ekleri İçin Tıklayınız