30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

YÖNETMELİK

Türk Standardları Enstitüsünden:

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

                MADDE 1 – 14/7/2002 tarihli ve 24815 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Standardları Enstitüsü Personel Yönetmeliğinin 49 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine "Genel Sekreter" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Denetim Merkezi Başkanlığı" ibaresi;  (b) bendinin birinci cümlesine  "Genel Sekreter Yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve Baş Denetçi" ibaresi eklenmiş ve (c) ve (d) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

                "c) Merkez Başkanı, Daire Başkanı, 1.Hukuk Müşaviri, Hukuk Müşaviri ve Denetçi kadrosuna atanabilmek için;

                1) Üniversitelerin en az 4 yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun olmak. Ancak, 1.Hukuk Müşaviri ve Hukuk Müşaviri kadrosuna atanabilmek için, hukuk fakültesi mezunu ve avukat olmak.

                2) TSE, kamu ve/veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde, özel sektörde geçen ve değerlendirilmesi gereken süre dahil en az 10 yıl hizmeti bulunmak.

                3) TSE, kamu ve/veya 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde, özel sektörde geçen ve değerlendirilmesi gereken süre dahil en az 1 yıl süre ile müdür veya emsali bir kadroda yöneticilik yapmış olmak.""

                d) Grup Başkanı, Merkez Başkan Yardımcısı, Müdür, Dış Temsilci ve Denetçi Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;

                1) En az 4 yıllık yüksek okul mezunu olmak.

                2) TSE’de, en az 6 yıl hizmeti bulunmak."

                MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin Ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasına "Genel Sekreter Yardımcısı" ibaresinden sonra gelmek üzere "Merkez Başkanı" ibaresi eklenmiş ve aynı fıkrada yer alan "ve Bölge Müdürü" ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

                MADDE 3 – Bu Yönetmelik 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini TSE Yönetim Kurulu yürütür.