30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/11472

             Ekli “Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 20/11/2006 tarihli ve 59191 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                    M. A. ŞAHİN                  B. ATALAY

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.              Devlet Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bakanı

             K. UNAKITAN                                 M. AYDIN                                  N. ÇUBUKÇU                K. TÜZMEN

            Devlet Bakanı V.                               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                 Devlet  Bakanı

                  C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                                     A.AKSU                   K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                           İçişleri Bakanı                 Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                     R.AKDAĞ                   B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                       Sağlık Bakanı                Ulaştırma Bakanı

                          N. ÇUBUKÇU                                   M. BAŞESGİOĞLU                               C. ÇİÇEK

               Tarım ve Köyişleri Bakanı V.                 Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı           Sanayi ve Ticaret Bakanı V.

                           M.H.GÜLER                                              A. KOÇ                                          O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı                 Kültür ve Turizm Bakanı                 Çevre ve Orman Bakanı

 

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

 

             MADDE 1 – 7/8/1989 tarihli ve 89/14391 sayılı Kararnamenin eki Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Kararın 2 nci maddesinin (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (u) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (v) bendi eklenmiştir.

             "b) Türkiye’de yerleşik kişiler: Yurtdışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil Türkiye’de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel kişileri,"

             "v) Aracı kurum: Sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde aracılık faaliyetinde bulunmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki belgesi almış kurumları,"

             MADDE 2 – Aynı Kararın 4 üncü maddesinin (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "d) Dışarıda yerleşik kişiler; bankalar, yetkili müesseseler, PTT, kıymetli maden aracı kuruluşları ve aracı kurumlarla döviz alım ve satımı yapabilirler."

             MADDE 3 – Aynı Kararın 6 ncı maddesinin (a) bendine (v) alt bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (vi) alt bendi eklenmiş ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "vi) Aracı kurumlar sadece sermaye piyasası faaliyetlerinin gerçekleştirilmesiyle sınırlı olmak kaydıyla sadece hesap sahibi müşterileri ile döviz alım satımı yapabilirler."

             "b) Bankalar, PTT, yetkili müesseseler, kıymetli maden aracı kuruluşları ve aracı kurumlar döviz mevcutlarını, Bakanlıkça belirlenecek oran ve esaslar çerçevesinde Merkez Bankasına devrederler."

             MADDE 4 – Aynı Kararın 12 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 12 – (1) Yabancı yatırımcılar tarafından Türkiye’ye yapılacak doğrudan yatırımlar 4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu ve buna bağlı olarak oluşturulan mevzuat çerçevesinde gerçekleştirilir.

             (2) Yabancı yatırımcıların Türkiye’deki faaliyet ve işlemlerinden doğan net kâr, temettü, satış, tasfiye ve tazminat bedelleri, lisans, yönetim ve benzeri anlaşmalar karşılığında ödenecek meblağlar bankalar aracılığıyla yurt dışına serbestçe transfer edilebilir.

             (3) 6326 sayılı Petrol Kanununa göre Türkiye'de faaliyette bulunma ve transfer talepleri, bu Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerine tabidir."

             MADDE 5 – Aynı Kararın 13 üncü maddesinin (1) numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "(1) Türkiye'de yerleşik kişilerin, yurt dışında yatırım yapmak veya ticari faaliyette bulunmak amacıyla şirket kurmaları, ortaklığa katılmaları ve şube açmaları için, nakdi sermayeyi bankalar aracılığıyla, ayni sermayeyi ise gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde ihraç etmeleri serbesttir."

             MADDE 6 – Aynı Kararın 14 üncü maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Kişisel sermaye hareketleri

             MADDE 14 – (1) Türkiye’de ve dışarıda yerleşik gerçek kişilerin, bankalar aracılığıyla kişisel sermaye hareketlerine ilişkin yurtdışından yurtiçine ve yurtiçinden yurtdışına yapacakları transferler serbesttir. Kişisel sermaye hareketlerinin kapsamı Bakanlıkça belirlenir.

             (2) Kişisel sermaye hareketlerine ilişkin transferlere aracılık eden bankalar bu Kararın 3 üncü maddesinin (c) bendi ve 4 üncü maddesinin (e) bendinde belirtildiği şekilde gerekli bildirimleri yapmakla yükümlüdür.

             (3) Göçmen ve mültecilerin, İskan Kanunu ve gümrük mevzuatı dışındaki ithal talepleri Bakanlıkça sonuçlandırılır."

             MADDE 7 – Aynı Kararın 15 inci maddesinin (e) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 8 – Aynı Kararın 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 16 – (1) Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de satın aldıkları veya sahip oldukları gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı ayni hakların gelirleri ve satış bedellerinin bankalar vasıtasıyla transfer ettirilmesi serbesttir.

             (2) Türkiye’de yerleşik kişilerce yurtdışında gayrimenkul ve gayrimenkule bağlı ayni hakların satın alınması amacıyla bankalar vasıtasıyla yurtdışına döviz ve Türk parası transfer ettirilmesi serbesttir."

             MADDE 9 – Aynı Kararın 18 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Yurtiçinde veya yurtdışında faaliyette bulunan kredi kuruluşlarınca yabancı para üzerinden veya yabancı para ölçüsü ile verilen kredileri güvence altına almak için yabancı para üzerinden taşınmaz rehni (gemi ipoteği dahil) kurulması serbesttir."

             MADDE 10 – Aynı Kararın 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "MADDE 20 – (1) Bakanlık bu Kararın tatbikatını temin etmek ve Türk parasının kıymetini korumak maksadıyla lüzumlu göreceği her türlü tedbiri almaya, Kararda öngörülen haller dışında kalan özel durumları inceleyip sonuçlandırmaya, haklı ve mücbir sebeplerin varlığı halinde döviz getirme sürelerini uzatmaya ve döviz getirme zorunluluğunu kısmen veya tamamen kaldırmaya, bu Kararda öngörülen miktarları değiştirmeye ve miktar belirlemeye yetkilidir.

             (2) Müsteşarlık bu Kararın uygulaması ile ilgili olarak her türlü bilgi ve belgeyi, belirleyeceği şekil ve süreler içerisinde gerçek ve tüzel kişilerden istemeye yetkilidir."

             MADDE 11 – Aynı Kararın 21 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Kambiyo mevzuatına olan aykırılıkları ya da bu Kararda belirtilen yükümlülükleri yerine getirmediği tespit edilen bankalar, yetkili müesseseler, PTT, kıymetli maden aracı kuruluşları ve aracı kurumların dövize ilişkin işlemlere aracılık etme yetkisi Bakanlıkça kısmen veya tamamen kaldırılabilir."

             MADDE 12 – Aynı Kararın 23 üncü maddesi, başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             "Döviz alım ve satım belgeleri ile Türk parası transfer belgeleri

             MADDE 23 – (1) Bu Karara ilişkin işlemlerde bankalar, yetkili müesseseler, PTT, kıymetli maden aracı kuruluşları ve aracı kurumlar tarafından döviz alım satım belgeleri ile Türk parası transfer belgeleri düzenlenir ve bu belgelerle ilgili usul ve esaslar Merkez Bankasınca belirlenir."

             MADDE 13 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 14 – Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

11/8/1989

20249

 

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Kararnamelerin

Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

25/2/1990

20444

20/6/1991

20907

21/3/1993

21531

21/12/1994

22148

10/6/1997

23015

31/12/1998 (mükerrer)

23570

19/8/1999

23791

28/8/2001

24507

2/7/2003

25156

27/8/2004

25566

31/12/2004

25687

28/3/2006

26122