30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

               

ÇEVRENİN KORUNMASI YÖNÜNDEN KONTROL ALTINDA

TUTULAN KİMYASALLARA İLİŞKİN TEBLİĞ

(Dış Ticarette Standardizasyon: 2007/6)

 

 

MADDE 1- (1) 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı’nın 4 üncü maddesinin (d) ve (g) bentlerine istinaden, (Ek I) ve (Ek II) sayılı listelerde yer alan kimyasalların ithalatı aşağıda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde düzenlenmiştir.

MADDE 2- (1) Bu Tebliğin (Ek I) sayılı listesinde yer alan kimyasalların ithalatında bu kimyasalların çevrenin korunması yönünden uygunluğu Kontrol Belgesi ile belgelenir. Bu belge, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçiçi İthalat Rejimi kapsamında beyannamenin tescili sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.

                MADDE 3- (1) Bu Tebliğin (Ek I) sayılı listesinde yer alan kimyasalların ithali için alınan tüm Kontrol Belgelerinde geçerli olmak üzere; ticaret sicil gazetesi, vergi levhası, imza sirküleri ve Çevre ve Orman Bakanlığınca istenecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte Çevre ve Orman Bakanlığına müracaatları üzerine kendilerine Bakanlıkça Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasal Madde İthalatçısı Kayıt Belgesi ve numarası  verilir.

MADDE 4- (1) (Ek I) sayılı listede yer alan kimyasalların ithalatında Kontrol Belgesi alınabilmesi için;

a)  Kontrol Belgesi formu (Ek IV) (2 nüsha),

b)  Proforma fatura ve tercümesi,

c)  Analiz sertifikasının aslı ve tercümesi,

d) Etiket ve tercümesi ile Çevre ve Orman Bakanlığınca istenecek diğer bilgi ve belgelerle birlikte malların ihracatçı ülkede çıkış işlemleri tamamlanmadan önce anılan Bakanlığa başvurulur.

 MADDE 5- (1) (Ek I/A) ve (Ek I/B) sayılı listede yer alan kimyasallar için verilen Kontrol Belgeleri; düzenlendiği takvim yılı içerisinde  geçerlidir. 

(2) Bu süreler uzatılamaz, Kontrol Belgesindeki süre dışındaki diğer değişiklikler, ancak Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından yapılabilir. 

                MADDE 6- (1) (Ek I) sayılı listede yer alan kimyasalların ithalatı için Kontrol Belgesi alınması durumunda ithalatçılar;

             a) Kontrol Belgesi geçerlilik süresi içerisinde Kontrol Belgesi kapsamı kimyasalın ithalatının hiç gerçekleştirilememesi halinde Çevre ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Kontrol Belgesinin aslını,

             b) Kontrol Belgesi geçerlilik süresi içerisinde Kontrol Belgesi kapsamı kimyasalın tamamının veya bir kısmının ithalatının gerçekleşmesi halinde; ihracatçı tarafından verilen faturanın ithalatçı tarafından onaylı bir nüshası ile gümrük giriş beyannamesinin usulüne uygun olarak onaylanmış sureti ve Çevre ve Orman Bakanlığınca düzenlenen Kontrol Belgesinin aslını,

Kontrol Belgesinin geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 30 gün içerisinde, talep edilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte Çevre ve Orman Bakanlığına göndermekle yükümlüdürler.

MADDE 7- (1) Bu Tebliğin (Ek II) sayılı listesinde yer alan kimyasalları ithal etmek isteyenlerin Çevre ve Orman Bakanlığından Kimyasal Madde İthalat Belgesi almaları zorunludur. Bu belge, Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçiçi İthalat Rejimi kapsamında beyannamenin tescili sırasında ilgili gümrük idaresince aranır.

MADDE 8- (1) (Ek II) sayılı listede yer alan kimyasalları ithal etmek isteyenlerce Kimyasal Madde İthalat Belgesi alınabilmesi için, Çevre ve Orman Bakanlığınca istenecek  bilgi ve belgelerle birlikte anılan Bakanlığa başvurulur.

MADDE 9- (1) (Ek II) sayılı listede yer alan maddeler için düzenlenen Kimyasal Madde İthalat Belgesinin süresi 1 yıldır. Bu süre uzatılamaz. Kimyasal Madde İthalat Belgesinin aslı, geçerlilik süresinin bitmesini müteakip 30 iş günü içersinde, talep edilen diğer bilgi ve belgelerle birlikte Çevre ve Orman Bakanlığına iade edilir. Müteakip Kimyasal Madde İthalat Belgesi talepleri, yükümlülüklerin tam olarak yerine getirilmesinin ardından değerlendirmeye alınır.  

MADDE 10- (1) (Ek III) sayılı listede yer alan kimyasalların ithalatı yasaktır.

MADDE 11- (1) Çevre ve Orman Bakanlığı, gerekli gördüğü takdirde, gümrük beyannamesinin tescili öncesinde uluslararası gözetim şirketi veya resmi kuruluşlardan denetim isteyebilir.

MADDE 12- (1) Sanayiciler ve sanayici adına ithalat yapan firmalar, bu Tebliğ hükümlerine aykırı fiillerden müteselsilen sorumludurlar. 

MADDE 13- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak, uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

MADDE 14- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 15- (1) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon (2006/6) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 16- (1) Bu Tebliğ eki listelerde yer alan maddelere ilişkin olarak, Çevrenin Korunması Yönünden Kontrol Altında Tutulan Kimyasallara İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon (2006/6) sayılı Tebliğ kapsamında alınmış bulunan Kontrol Belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkûr Tebliğde belirlenen süre kadar geçerlidir.

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş kimyasalların ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

                MADDE 17- (1) Bu Tebliğ 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

                MADDE 18- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

             Ekleri İçin Tıklayınız