30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/11443

             Ekli “İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığının 21/12/2006 tarihli ve 50279 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre,Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                  M.AYDIN                           C. ÇİÇEK

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.        Devlet Bakanı V.

              A. BABACAN                                  M.AYDIN                               N. ÇUBUKÇU                   A. BABACAN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                   Devlet  Bakanı V.

                  C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                            M. V.GÖNÜL                   K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı V.                   Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                     F. N. ÖZAK                                R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                               M. M. EKER                            M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                     Tarım ve Köyişleri Bakanı            Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                               M.H.GÜLER                                  M.H.GÜLER                                  O. PEPE

                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı       Kültür ve Turizm Bakanı V.          Çevre ve Orman Bakanı

 

İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA

İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR

KARAR

 

             MADDE 1 – (1) 26/6/2006 tarihli ve 2006/10618 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar’ın 2 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasında yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

G.T.P.

EŞYA TANIMI

Ek mali yükümlülük (ABD doları/çift)

1. Dönem(3)

2. Dönem(3)

3. Dönem(3)

64.02 (1) (2)

Dış Tabanı ve yüzü kauçuk veya plastik maddeden olan diğer ayakkabılar

2,00

1,90

1,80

64.03 (1) (2)

Dış Tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü deriden olan ayakkabılar

3,00

2,85

2,70

64.04 (1) (2)

Dış tabanı kauçuktan, plastik maddeden, tabii veya terkip yoluyla elde edilen köseleden ve yüzü dokumaya elverişli maddelerden olan ayakkabılar

2,00

1,90

1,80

 

 

             (1)6402.12; 6402.19; 6403.12; 6403.19; 6404.11 alt pozisyonları hariç.

             (2)6402.99.50; 6402.99.91; 6403.51.11; 6403.51.91; 6403.59.31; 6403.59.50.00.11; 6403.59.50.00.12; 6403.59.50.00.13; 6403.59.91.00.00; 6403.91.11.00.11; 6403.91.11.00.12; 6403.91.91.00.11; 6403.91.91.00.12; 6403.99.31.00.11; 6403.99.31.00.12; 6403.99.50.00.11; 6403.99.50.00.12; 6403.99.50.00.13; 6403.99.91.00.11; 6403.99.91.00.12; 6404.19.10.00.11; 6404.19.10.00.12; 6404.19.10.00.13; 6404.19.90.00.13; 6404.20.10.00.11; 6404.20.10.00.12; 6404.20.10.00.13; 6404.20.10.00.14; 6404.20.10.00.15; 6404.20.10.00.16; 6404.20.90.00.15; 6404.20.90.00.16; 6404.20.90.00.17 gümrük tarife istatistik pozisyonları için 1. yıl 1,50 ABD Doları/Çift; 2. yıl 1,40 ABD Doları/Çift; 3. yıl 1,30 ABD Doları/Çift olarak uygulanır.

             (3)Dönem: Bu Kararın yürürlüğe giriş tarihinden itibaren başlamak üzere birbirini takip eden birer yıllık süreleri ifade eder.”

             MADDE 2 – (1) Bu Karar 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.