30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/11448

             Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketince Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle esnaf ve sanatkarlara kredi kullandırılmasına ilişkin ekli Karar’ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 15/12/2006 tarihli ve 64391 sayılı yazısı üzerine, 15/11/2000 tarihli ve 4603 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 20/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

    Recep Tayyip ERDOĞAN

                  Başbakan

                   A. GÜL                                         A. ŞENER                                M. A. ŞAHİN                        C. ÇİÇEK

    Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.             Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bak. ve Başb. Yrd.          Devlet Bakanı V.

              A. BABACAN                                  M. AYDIN                              N. ÇUBUKÇU                    K. TÜZMEN

               Devlet Bakanı                                 Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                     Devlet  Bakanı

                  C. ÇİÇEK                                    M. V.GÖNÜL                            M. V. GÖNÜL                  K. UNAKITAN

               Adalet Bakanı                           Milli Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı V.                   Maliye Bakanı

                  H. ÇELİK                                      F. N.ÖZAK                                 R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

          Milli Eğitim Bakanı                  Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                               M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                     Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                               M.H.GÜLER                                     M. H. GÜLER                                 O. PEPE

                Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı           Kültür ve Turizm Bakanı V.          Çevre ve Orman Bakanı

 

20/12/2006 TARİHLİ VE 2006/11448 SAYILI

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

 

             MADDE 1 – Türkiye Halk Bankası Anonim Şirketi'nce (Banka) Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle esnaf ve sanatkarlara kullandırılmış olup, bakiyesi 2007 yılına devreden kredilere 1/1/2007-31/12/2007 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) geçerli olmak üzere, bu Kararın 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen gösterge faiz oranı uygulanır.

             Bankaca Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri kefaletiyle esnaf ve sanatkarlara 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli olarak, 1/1/2007-31/12/2007 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) bankacılık usul ve esasları çerçevesinde kullandırılacak kredilere de bu Kararın 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen gösterge faiz oranı uygulanır.

             Bankanın, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lefkoşe ve Gazimagusa şubelerince, esnaf ve sanatkarlara 1 yıla kadar (1 yıl dahil) vadeli, diğer şartları Banka tarafından belirlenmek üzere 1/1/2007-31/12/2007 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) kullandırılacak kredilere de bu Kararın 3 üncü maddesi uyarınca belirlenen gösterge faiz oranı uygulanır.

             Bankanın, bu Kararın uygulanması sonucunda cari faiz ile gösterge faiz arasındaki farka göre oluşan gelir kayıpları bu Kararın 5 inci maddesinde belirtilen tutarın aşılmaması kaydıyla Hazinece avans olarak Bankaya ödenir.

             Bu Kararda belirtilen esaslar dışında, söz konusu kredi kullandırımlarında Bankanın usul ve esasları uygulanır.

             MADDE 2 – Bu Kararın 1 inci maddesi kapsamında oluşacak aylık toplam gelir kayıpları, Banka tarafından Hazine Müsteşarlığına bildirilmesini müteakiben, Hazinece avans olarak Bankaya ödenir.

             MADDE 3 – Gösterge faiz oranı, Bankanın kooperatif kredilerine özgü kaynak maliyeti dikkate alınarak belirlediği cari faiz oranının %65'i kadar olacaktır.

             MADDE 4 – Banka, bu Kararın 1 inci maddesi kapsamında doğacak gelir kayıplarına ilişkin olarak Hazinece yapılan avans ödemelerini gelir kaybı hesabında izler ve bu hesabın hareketlerini, yapılan işlemler ile bir sonraki ayın gelir kaybı ve oluşacak toplam gelir kaybı hakkında tahminini aylık bazda Hazine Müsteşarlığına bildirir.

             Banka, bu Kararın uygulanmasında, 5 inci maddede belirtilen tutarın aşılmaması için gerekli tedbirleri alır.

             Bu Karar kapsamında yapılan işlemler ve oluşan gelir kaybı, yapılan avans ödemeleri ile birlikte Hazine Kontrolörleri Kurulu'nca incelenir. Yapılan inceleme sonucunda düzenlenen raporlar ile tespit edilen gelir kaybı tutarları Hazine ve Banka kayıtlarında esas alınır, ancak yıl sonları itibarıyla ortaya çıkan Hazine ve/veya Banka lehine/aleyhine fark tutarı nakden geri ödenmek yerine, izleyen yılın Ocak ayına ait gelir kaybı avans ödemesinde dikkate alınarak mahsuplaşılır. Uygulamanın sona ermesini müteakiben, kesin olarak tespit edilen gelir kaybına göre taraflar yükümlülüklerini Hazine Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan’ın onayı ile belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yerine getirir.

             Vadesinde ödenmeyen kredilere, vade tarihinden itibaren bu Karar hükümleri uygulanmaz.

             MADDE 5 – Bu Karar uyarınca ihtiyaç duyulan finansman, öncelikle 27/12/2005 tarihli ve 2005/9841 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının uygulanması için 2006 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesinin 07.82.31.00.04.1.1.00.1.05.1.3.04 tertibinden ayrılan ve İç Ödemeler Saymanlığı emanet hesaplarında bekleyen tutarın bu Karar hükümleri çerçevesinde avans olarak Bankaya ödenmesi suretiyle karşılanır. Söz konusu tutarın yeterli olmaması halinde ihtiyaç duyulan finansman 2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda bu Karar uygulaması için ayrılan ödenekten karşılanır.

             MADDE 6 – Ertelenmiş, taksitlendirilmiş, tasfiye olunacak alacaklar/vadesi geçen alacaklar hesabında borcu bulunan veya yeniden yapılandırılmış kredi borcu olup geri ödeme süreci devam eden esnaf ve sanatkarlara, borçlarının tamamı Bankaya ödenmeden bu Karar kapsamında hiçbir şekilde kredi açılmaz.

             MADDE 7 – Bu Karar, 1/1/2007 tarihinden geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 8 – Bu Kararı Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan yürütür.