30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

               

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON TEBLİĞİ

TEBLİĞ NO: (2007/5)

 

MADDE 1- (1) 7/9/2005 tarihli ve 2005/9454 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon Rejimi Kararı”nın 4 üncü maddesinin (d) bendine istinaden, bu Tebliğ eki listelerde yer alan ve Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi, Dahilde İşleme Rejimi, Gümrük Kontrolü Altında İşleme Rejimi ve Geçici İthalat Rejimi’ne tabi tutulan maddelerin insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden uygunluğu Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca tespit edilir.

 

MADDE 2- (1) Tebliğ eki listelerde (Ek I, Ek II/A-B, Ek III, Ek IV, Ek V/A-B, Ek VI-A) yer alan ürünlerin ithalatında ilgili gümrük idaresince Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen Kontrol Belgesi ve/veya Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan alınacak belge aranır. Kontrol Belgesi alınması için; Kontrol Belgesi formu (Ek VII), proforma fatura veya fatura ile ürünün çeşidine göre Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca istenebilecek diğer belgelerle birlikte adı geçen Bakanlığa veya bu Bakanlıkça yetki verilen taşra teşkilatına başvurulur. Tebliğ eki (Ek II-C ve VI-B) sayılı listelerde yer alan ürünlerin ithalatında, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca düzenlenen Kontrol Belgesi aranmaz. Ancak, bu ürünlerin ithalatına, Ek II-C listede yer alan ürünlerin insan ve hayvan sağlığı yönünden, Ek VI-B listede yer alan ürünlerin ise gıda güvenliği yönünden uygunluğunun adı geçen Bakanlık veya Bakanlığın yetkili birimlerince tespit edilmesi koşuluyla izin verilir.

 

                (2) Damızlık harici canlı hayvanlar ile hayvan maddelerinin ithalatında Kontrol Belgesi alınabilmesi için yapılan başvurularda, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan “Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No. 2000/32)” ile “Damızlık Harici Canlı Hayvanlar ile Hayvan Maddelerinin İthalatında Kontrol Belgesi Düzenlenmesi İçin Aranacak Belgeler Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ (Tebliğ No. 2004/8)” hükümleri uygulanır.

 

                MADDE 3- (1) Kontrol Belgesine istinaden ithal edilmek istenen maddelerin   beyannamenin tescili sırasında insan sağlığı ve güvenliği, hayvan ve bitki varlığı ve sağlığı yönünden uygunluğunun Bakanlık veya Bakanlığın yetkili birimlerince tespit edilmesi halinde, bu maddelerin ithalatına izin verilir.

 

MADDE 4- (1) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca, 3285 sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu’nda belirtilen hayvan maddelerinden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünler, 1734 sayılı Yem Kanunu ve 25/6/1974 tarihli ve 7/8487 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yem Yönetmeliği’nde belirtilen mezbaha kalıntıları ile bunlardan elde edilmiş ikincil işlem görmüş ürünler ve 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu çerçevesinde canlı su ürünlerinden elde edilmiş ikincil işlem görmüş ürünler kapsamı dışında kaldığı tespit edilen, Dahilde İşleme Rejimi kapsamında ithal edilmiş olan diğer ürünlerden elde edilen ikincil işlem görmüş ürünlerin Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi’ne tabi tutulması halinde; adıgeçen Bakanlıktan alınacak, sözkonusu ikincil işlem görmüş ürün için Kontrol Belgesi aranmayacağına dair bir yazının ilgili gümrük idaresine ibraz edilmesi şartıyla Kontrol Belgesi aranmaz.

 

MADDE 5- (1) Türkiye’de kayıtlı veya tescilli ve Türk bandırasını taşıyan gemilerin, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’ndan izin alarak uluslararası sularda veya başka ülkelerin kara sularında, o ülke yetkili birimleriyle yapılan anlaşmalar çerçevesinde yaptıkları avcılık sonucu elde edilen, bu Tebliğ eki (Ek VI-A) sayılı listede yer alan 03.01-03.02 G.T.İ.P.’li ürünler ile ürünlerin avcılığın yapıldığı teknede dondurulması kaydıyla 03.03 G.T.İ.P.’li ürünler ve 03.06-03.07 G.T.İ.P.’li ürünlerin yalnızca canlı, taze veya soğutulmuş olanlarının Serbest Dolaşıma Giriş Rejimi’ne tabi tutulması halinde, bu ürünler için Kontrol Belgesi aranmaz.

 

(2) Bu Tebliğ eki (Ek II-A) sayılı listede yer alan gösteri amaçlı ve gösteri süresinde kalmak üzere getirilen 0106.12.00.00.00 ve 0106.19.90.90.19 G.T.İ.P.’li canlı yunus, balina, fok, vb. su ürünleri için, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nca istenilen belgelerin ve buna dair  taahhütnamenin bulunması kaydıyla Kontrol Belgesi aranmaz.

 

MADDE 6- (1) Kontrol Belgesi’nin süresi;

 

a)        Ekli listeler (Ek I, Ek II/A-B) kapsamı maddeler için 4 ay,

 

b)       Ekli listeler (Ek III, Ek IV, Ek V/A-B) kapsamı maddeler için 6 ay,

 

c)        Ekli liste (Ek VI-A) sayılı liste kapsamı 04 ve 16 ncı fasılda yer alan  maddeler için 4 ay, diğer maddeler için 12 aydır.

 

(2) Bu süreler uzatılamaz.

 

(3) Kontrol Belgesi’ndeki süre dışındaki diğer değişiklikler, ancak Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından yapılabilir.

 

(4) Ekli listelerde (Ek I, Ek II/A-B) yer alan maddeler ve ekli listede (Ek VI-A) yer alan 03 üncü fasıl kapsamındaki maddeler için düzenlenen Kontrol Belgelerine istinaden yapılacak ithalat bir defada gerçekleştirilir.

 

(5) Kontrol Belgesinin geçerlilik süresi dolmadan gümrüğe gelmiş ve ithalat işlemlerine başlanmış, ancak beyannamenin tescili tarihinde Kontrol Belgesinin süresi dolmuş olan ürünler için, bu sürenin dolmuş olması dikkate alınmaksızın işlemler tamamlanır.

 

MADDE 7- (1) Bu Tebliğde yer alan hususlarla ilgili olarak uygulamaya yönelik önlemleri almaya ve gerekli düzenlemeleri yapmaya Dış Ticaret Müsteşarlığı (Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü) yetkilidir.

 

MADDE 8- (1) Bu Tebliğde yer almayan hususlarda, diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

 

MADDE 9- (1) 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dış Ticarette Standardizasyon (2006/5) sayılı Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

 

(2) Dış Ticarette Standardizasyon (2006/5) sayılı Tebliğ kapsamında alınmış bulunan Kontrol Belgeleri, alındıkları tarihten itibaren, mezkûr Tebliğde belirlenen süre kadar geçerlidir.

 

GEÇİCİ MADDE 1- (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesi düzenlenmiş veya Gümrük Mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş olan ürünlerin ithali, ilgili bulundukları Tebliğ hükümlerine tabidir. Ancak, bu Tebliğin lehteki hükümleri söz konusu işlemlere uygulanır.

 

MADDE 10- (1) Bu Tebliğ 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

 

             MADDE 11- (1) Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı olduğu Bakan yürütür.

 

             Ekleri İçin Tıklayınız