30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

TEBLİĞ

Dış Ticaret Müsteşarlığından:

İHRACAT 2004/4 SAYILI SEKTÖREL DIŞ TİCARET ŞİRKETLERİ

STATÜSÜNE İLİŞKİN TEBLİĞ’DE DEĞİŞİKLİK

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(İHRACAT: 2006/13)

 

             MADDE 1 – 2/7/2004 tarihli ve 25510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sektörel Dış Ticaret Şirketleri Statüsüne İlişkin Tebliğ’in (İhracat 2004/4) 9’uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 9 – Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin, kuruldukları yıl hariç, müteakip takvim yılından başlamak üzere her takvim yılı içinde,

             a) Fuara katılım gerçekleştirmek,

             b) Yurt dışında düzenlenen KOBİ’ler arası işbirliği organizasyonlarına iştirak etmek veya ortaklarının katılımıyla yurt dışında KOBİ’ler arası işbirliği organizasyonu gerçekleştirmek,

             c) Faaliyette bulunduğu sektörle ilgili yurt dışı pazar araştırması projesi yürütmek,

             d) Münferiden ve/veya ortaklarıyla, Müsteşarlığın koordinasyonunda organize edilen ticaret heyeti programlarına katılım sağlamak,

             e) Sektörel Dış Ticaret Şirketi ve/veya ortağı KOBİ yöneticilerini ve/veya personelini, dış ticaret, kambiyo, gümrük, teşvik mevzuatı vb. konularda bilgilendirmek üzere seminer/eğitim programı düzenlemek veya düzenlenen seminer/eğitim programlarına iştirakini sağlamak,

             faaliyetlerinden en az ikisini gerçekleştirmeleri esastır.”

             MADDE 2 –Aynı Tebliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 10 – Sektörel Dış Ticaret Şirketleri, geçmiş yıla ilişkin faaliyetleriyle ilgili olarak, her yılın Ocak ayı sonuna kadar ekli (Ek-3) faaliyet raporunu Müsteşarlığa (İhracat Genel Müdürlüğü) vermekle yükümlüdürler.”

             MADDE 3 –Aynı Tebliğin 13’üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

             “MADDE 13 – Müsteşarlıkça, aşağıda belirtilen hallerde Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü geri alınır.

             a) Madde 3/a’da tanımlanan Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin; kuruldukları yıl hariç, müteakip takvim yılı içinde en az 1 (bir) milyon ABD Doları, takip eden her takvim yılı içinde de 1 (bir) milyon ABD Dolarından az olmamak üzere faaliyette bulundukları sektörün toplam ihracat miktarının ABD Doları cinsinden en az %0,1’ini gerçekleştirememeleri,

             b) Madde 3/b’de tanımlanan Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin; kuruldukları yıl hariç, müteakip takvim yılı içinde en az 400.000 (dörtyüzbin) ABD Doları, takip eden her takvim yılı içinde de en az 750.000 (yediyüzellibin) ABD Doları ihracat gerçekleştirememeleri,

             c)Madde 3/c’de tanımlanan Sektörel Dış Ticaret Şirketlerinin kuruldukları yıl hariç, müteakip takim yılı içinde en az 400.000 (dörtyüzbin) ABD Doları, takip eden her takvim yılı içinde de en az 750.000 (yediyüzellibin) ABD Doları ihracat gerçekleştirememeleri,

             ç) Yapılacak inceleme ve denetlemeler neticesinde, bu Tebliğ hükümleri ile ortakların hak ve menfaatlerine aykırı durumların tespit edilmesi,

             d) Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü alındığı tarihten sonra, bizzat SDŞ tarafından Vergi Usul Kanununun 359’uncu maddesinde belirtilen muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge düzenlendiğinin ve/veya kullanıldığının tespiti.”

             MADDE 4 –Aynı Tebliğin Geçici 1’inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

             MADDE 5 –Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             MADDE 6 –Bu Tebliğ hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.