30 Aralık 2006 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 26392

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2006/11440

             Ekli “Bazı Sanayi Ürünlerinin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar”ın yürürlüğe konulması; Devlet Bakanlığı’nın 21/12/2006 tarihli ve 50370 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci ve 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/12/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

                                                                                                                                  Ahmet Necdet SEZER

                                                                                                                                   CUMHURBAŞKANI

        Recep Tayyip ERDOĞAN

                      Başbakan

                       A. GÜL                                     A. ŞENER                                  M. AYDIN                           C.ÇİÇEK

        Dışişleri Bak. ve Başb. Yrd.         Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd. V.        Devlet Bakanı V.

                  A. BABACAN                              M.AYDIN                               N. ÇUBUKÇU                   A. BABACAN

                   Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                             Devlet Bakanı                  Devlet  Bakanı  V.

                      C. ÇİÇEK                                M. V.GÖNÜL                            M. V.GÖNÜL                   K. UNAKITAN

                   Adalet Bakanı                       Milli Savunma Bakanı                     İçişleri Bakanı V.                   Maliye Bakanı

                      H. ÇELİK                                 F. N. ÖZAK                                R.AKDAĞ                       B. YILDIRIM

              Milli Eğitim Bakanı              Bayındırlık ve İskan Bakanı                   Sağlık Bakanı                    Ulaştırma Bakanı

                           M. M. EKER                                M. BAŞESGİOĞLU                        A. COŞKUN

                 Tarım ve Köyişleri Bakanı                Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı         Sanayi ve Ticaret Bakanı

                           M.H.GÜLER                                     M. H.GÜLER                                 O. PEPE

            Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı           Kültür ve Turizm Bakanı V.          Çevre ve Orman Bakanı

 

BAZI SANAYİ ÜRÜNLERİNİN İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI

UYGULANMASI HAKKINDA KARAR

 

             Kapsam

             MADDE 1 – (1) 10/5/2004 tarihli ve 2004/7333 sayılı Kararnamenin eki İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresi Hakkında Karar çerçevesinde, aşağıdaki tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonları ve tanımları belirtilen eşyaların ithalatında karşılarında gösterilen miktar ve gümrük vergisi oranı ile tarife kontenjanı açılmıştır.

 

G.T.İ.P.

Eşyanın Tanımı

Birim

Miktarı

Gümrük

Vergisi

(%)

2926.10.00.00.00

Akrilonitril

Ton

45.000

0

8540.11.11.00.00

Renkli katod ışın tüpü, elektron tabancası, defleksiyon bobini ile mücehhez; en/boy oranı 4/3 olan ve ekran köşegen uzunluğu 33,5 cm (±1,6mm) olan.

Adet

750.000

0

 

             Uygulama

             MADDE 2 – (1) Bu Kararın 1 inci maddesinde tespit edilen tarife kontenjanları çerçevesinde yapılacak ithalatta, aynı eşyalar kapsamı tabloda gösterilen gümrük vergisi, bunun dışında yapılacak ithalatta ise yürürlükteki İthalat Rejimi Kararı çerçevesinde söz konusu eşya için tespit edilen gümrük vergisi uygulanır.             

             İthal lisansı

             MADDE 3 – (1) Bu Karar çerçevesinde yapılacak İthalat için Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca (İthalat  Genel Müdürlüğü) ithal lisansı düzenlenir. İthal lisansının gümrük yükümlülüğünün doğduğu tarihte ithalatçı tarafından ilgili gümrük idaresine ibrazı gerekmektedir.

             Usul ve esaslar

             MADDE 4 – (1) Bu Karar çerçevesinde tespit edilen tarife kontenjanlarına başvuru ile tarife kontenjanlarının dağıtımı, yönetimi ve uygulanmasına ilişkin usûl ve esaslar, Dış Ticaret Müsteşarlığı’nca yayımlanacak Tebliğlerle belirlenir.

             Diğer mevzuat

             MADDE 5 – (1) Bu Kararda yer almayan hususlarda, İthalat Rejimi Kararı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

             Yürürlük 

             MADDE 6 – (1) Bu Karar 29/6/2007 tarihine kadar (29/6/2007 dahil) geçerli olmak üzere 1/1/2007 tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             MADDE 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Dış Ticaret Müsteşarlığı’nın bağlı bulunduğu Bakan yürütür.