17 Aralık 2011 Tarihli ve 28145 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

—   Adli Tıp Kurumu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bitki Karantinası Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Bitkisel Gıda ve Yem İthalatının Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik

—   Canlı Hayvanlar ve Hayvansal Ürünlerde Belirli Maddeler ile Bunların Kalıntılarının İzlenmesi İçin Alınacak Önlemlere Dair Yönetmelik

—   Gıda Hijyeni Yönetmeliği

—   Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmelik

—   Gıda ve Yemin Resmi Kontrollerine Dair Yönetmelik

—   Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelik

—   Hayvansal Gıdaların Resmi Kontrollerine İlişkin Özel Kuralları Belirleyen Yönetmelik

—   Tıbbi Olmayan Veteriner Sağlık Ürünleri Yönetmeliği

—   Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

—   Ülkeye Giriş Yapan Canlı Hayvanlarda Yürütülecek Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmelik

—   Yurt İçinde Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin Nakilleri Hakkında Yönetmelik

—   Gemi Sağlık Resmi Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—   Danıştay Personeli Atama ve Nakil Yönetmeliği

—   Belgelerin Sayıştaya Gönderilmesi, İadesi, Saklanması ve Yok Edilmesine İlişkin Yönetmelik

—   Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi ve Muhasebe Birimleri ile Muhasebe Yetkililerinin Bildirilmesi Hakkında Usul ve Esaslar

—   Sayıştay Başsavcılığı Çalışma Yönetmeliği

—   Sayıştayca Bilirkişi ve Uzman Görevlendirilmesine İlişkin Yönetmelik

—   Sayıştay Dairelerinin Çalışma Usul ve Esasları

—   Sayıştay Denetçilerinin Mesleki Etik Kurallarına İlişkin Usul ve Esaslar

—   Sayıştay Denetim Yönetmeliği

—   Sayıştay Genel Kurulu, Temyiz Kurulu ve Daireler Kurulunun Çalışma Usul ve Esasları

—   Sayıştay Meslek Mensupları ile Savcılarına Ait Sicil Yönetmeliği

—   Sayıştay Meslek Mensuplarının Yabancı Ülkelere Gönderilmesi Hakkında Yönetmelik

—   Sayıştay Resmi Kıyafet Yönetmeliği

—   Sayıştay Yönetim Birimlerinin Görevleri ile Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/131)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/132)

—   İşkolu Tespit Kararı (No: 2011/133)

—   Gider Vergileri Genel Tebliği (Seri No: 88)

—   Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—   Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 2147 Sayılı Kanuna İlişkin Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

—   5510 Sayılı Kanun Gereğince Genel Sağlık Sigortalısı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

—   5510 Sayılı Kanun Gereğince Sigortalı Sayılanlar, Sayılmayanlar, Sigortalılığın Başlangıcı, Kuruma Bildirilmesi ve Sona Ermesi Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

—   Hizmet Borçlanma İşlemlerinin Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

—   İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tebliğ

 

 

İLANLAR

a - Yargı İlanları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


16/12/2011 tarihli ve 28144 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Türkiye’ye İlişkin “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Bileşeni” Altındaki Katılım Öncesi Yardım Aracından Sağlanan Topluluk Yardımına Yönelik Çok Yıllı “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” ile İlgili Finansman Anlaşması ile Bu Anlaşmayı Değiştiren Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar yayımlanmıştır.