17 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28145

YÖNETMELİK

Danıştay Başkanlığından:

DANIŞTAY PERSONELİ ATAMA VE NAKİL YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Danıştay Başkanlığı bünyesinde görev yapmak üzere ilk defa Devlet memuru olarak atanacakların seçimi ile memurların naklen veya açıktan atanmaları ve görev yapan personelin Adalet Bakanlığı taşra teşkilatı emrine atanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Danıştay Başkanlığı bünyesine naklen ve açıktan atamalarda, ilk defa Devlet memuru olarak atanacakların sınavlarında, atanmalarında ve görevde bulunan personelin Adalet Bakanlığı taşra teşkilatı emrine atanmalarında uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 12 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık: Danıştay Başkanlığını,

b) Komisyon: Sınav Değerlendirme Komisyonunu,

c) Merkezi sınav: Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik uyarınca yapılan sınavı,

ç) Sözlü sınavı: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği meslekî, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi ile genel kültür bilgisinin ölçülmesini ve bir konuyu kavrama ve ifade etme yeteneğinin değerlendirilmesini,

d) Uygulama sınavı: İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği meslekî becerinin değerlendirilmesini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

İlk Defa Devlet Memurluğuna Atanmaya İlişkin Şartlar

Genel şartlar

MADDE 5 – (1) Danıştay Başkanlığında memur olabilmek için;

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için Başkanlık tarafından ilan edilen sınavın yapılacağı yılın son günü itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak,

c) Hizmet göreceği sınıfla ilgili özel kanun veya diğer mevzuatta aranan şartları taşımak,

ç) Merkezi sınava girmiş olmak,

gerekir.

Özel şartlar

MADDE 6 – (1) Genel şartların yanında, atama yapılacak kadroların niteliğine göre aşağıdaki şartlar aranır:

a) Mühendis, daire tabibi, diş tabibi, fizyoterapist, tekniker kadrolarına atanabilmek için; fakülte veya yüksek okulların ilgili bölümlerinden mezun olmak,

b) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;

1) Elektronik, elektrik, elektrik-elektronik, elektronik ve haberleşme, telekomünikasyon, mekatronik, bilgisayar, bilişim sistemleri, yazılım, endüstri, kontrol ve sistem mühendisliği bölümlerinden mezun olmak,

2) Sınav ilanında belirtilecek; programlama dillerini veya veri tabanı yönetim sistemlerini veya bilişim ağları teknolojilerini veya işletim sistemlerini bildiğini belgelemek,

3) En az (D) düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek,

c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;

1) Bilgisayar Programcılığı eğitimi veren fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak veya diğer fakülte veya yüksekokullardan mezun olanların Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikasına veya Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı kurslardan veya yükseköğrenim kurumlarından alınmış Bilgisayar Programcısı Sertifikasına sahip olmak,

2) Sınav ilanında belirtilecek programlama dilini veya dillerini bilmek,

3) En az (D) düzeyinde KPDS veya dengi yabancı dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek,

ç) Zabıt kâtibi kadrolarına atanabilmek için; fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

d) Bilgisayar işletmeni, veri hazırlama ve kontrol işletmeni kadrolarına atanabilmek için; fakülte veya yüksek okulların bilgisayar bölümü, adalet yüksekokulu, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet ön lisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ve dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak veya en az lise veya dengi okul mezunu olup, başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

e) Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Hizmetin özelliğine göre sınav ilanında belirtilecek sınıfta sürücü belgesine sahip olmak,

f) Aşçı kadrolarına atanabilmek için;

1) En az lise ve dengi okul mezunu olmak,

2) Aşçılıkla ilgili meslek lisesi mezunu olmak veya halk eğitim merkezi müdürlüklerinin veya diğer resmî kurum veya kuruluşların düzenlediği kurslardan mezun olmak veya ilgili branşta sertifika sahibi olmak,

3) Aşçılık mesleğinde en az iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek,

g) Hemşire, laborant, sağlık memuru kadrolarına atanabilmek için; bu unvanları veren yüksek okul veya meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

ğ) Sağlık teknisyeni, teknisyen ve teknisyen yardımcısı kadrolarına atanabilmek için; meslek liseleri veya teknik liselerin ilgili bölümlerinden mezun olmak,

h) Ayniyat saymanı, ambar memuru, santral memuru, dağıtıcı, hizmetli, mübaşir ve bekçi kadrosuna atanabilmek için; en az lise veya dengi okul mezunu olmak,

ı) Garson kadrolarına atanabilmek için; Turizm Meslek Yüksekokullarının ilgili bölümü veya meslek lisesi ve dengi okulların otelcilik, turizm otel işletmeciliği, turizm ve otelcilik, turizm, turizm endüstrisi servis hizmetleri bölümlerinden mezun olmak veya lise ve dengi okullardan mezun olup garson bonservisine veya 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu uyarınca alınmış ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak veya garsonluk mesleğinde iki yıl çalışmış olduğunu belgelemek.

(2) Zabıt katibi, programcı, çözümleyici ve şoför kadroları için uygulama ve sözlü, diğer kadrolar için ise sözlü ve gerektiğinde uygulama sınavında başarılı olunması gerekir.

(3) Aşçı, garson, hizmetli ve şoför kadroları için merkezi sınavdan en az 60 puan, diğer kadrolar için ise merkezi sınavdan en az 70 puan alınması şarttır.

(4) Başkanlık bünyesinde görev yapmak üzere atanacak tüm personel hakkında arşiv araştırması yaptırılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sınavlara İlişkin Usul ve Esaslar

Kadroların belirlenmesi ve ilan

MADDE 7 – (1) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi ve sayısı Başkanlıkça belirlenir.

(2) Belirlenen kadrolar, başvuru süresinin bitiminden en az on gün önce olmak üzere Başkanlık internet sitesinde ilan edilir. Bu ilanda;

a) Atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, sayısı,

b) Başvurunun başlangıç ve bitiş tarihleri,

c) Başvuru yeri ve şekli,

ç) Başvuruda aranacak şartlar,

d) Sınavın yeri ve zamanı,

e) Sınavın şekli,

gösterilir.

Başvuru

MADDE 8 – (1) Adaylar sınav ilanında belirlenecek usul ve esaslara göre başvurularını yapar.

(2) Başvurular ilanda belirtilmesi durumunda elektronik ortamda da yapılabilir.

Başvuruların incelenmesi

MADDE 9 – (1) Başvurular Komisyonca incelenir. Başvurusu uygun görülmeyenlere ilişkin karar ilgilisine yazılı olarak bildirilir.

Sınav değerlendirme komisyonu ve görevleri

MADDE 10 – (1) Komisyon, Danıştay Genel Sekreterinin görevlendireceği bir genel sekreter yardımcısı ve iki tetkik hâkiminden oluşur. Genel sekreter yardımcısı komisyona başkanlık eder.

(2) Uygulama ve sözlü sınavlarına ilişkin her türlü işlem Komisyonca yapılır.

(3) Komisyonun başkan ve üyeleri; eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının katıldıkları sınavlarda görev alamazlar. Bu durumda olan üyelerin yerine yedek üye görevlendirilir.

Uygulama sınavı

MADDE 11 – (1) Zabıt katipliği kadrosu için yapılacak uygulama sınavında;

a) Komisyonca belirlenen bir metinden bilgisayar ile imla kurallarına ve noktalama işaretlerine uyulmak suretiyle üç dakikada yanlışsız en az doksan kelime yazılması şarttır.

b) Doğru kelime sayısının belirlenmesinde; verilen metne sadık kalınıp kalınmadığı, yanlış yazılan kelime sayısı ile yazı içerisindeki kelime ve cümle tekrarları nedeniyle metnin anlam bütünlüğünün bozulup bozulmadığı göz önünde bulundurulur.

c) Adayların puanı, en fazla doğru kelime yazan adayın yüz tam puan aldığı kabul edilmek suretiyle yapılacak hesaplamaya göre belirlenir.

(2) Şoför kadroları için yapılacak uygulama sınavı;

a) Merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilân edilen kadro sayısının on katı kadar aday çağrılmak,

b) Araç başında ve kullanma becerisi ölçülmek,

suretiyle yapılır.

(3) Diğer kadrolara atanacaklara ise atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki beceriye ilişkin konulardan uygulama sınavı yapılır.

(4) Zabıt katipliği kadrosu hariç diğer kadrolar için yapılacak uygulama sınavında; en az 70 puan alınması şarttır.

Sözlü sınavı

MADDE 12 – (1) Sözlü sınava; uygulama sınavında başarılı olan adayların tümü, uygulama sınavı yapılmayan kadrolarda ise, merkezi sınavda alınan puanlar esas olmak kaydıyla, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının beş katı kadar aday çağrılır. Sözlü sınava çağrılacak en son aday ile aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır.

(2) Sözlü sınavı;

a) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi 30,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20,

c) Genel kültür 20,

ç) Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 30,

puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden yapılır.

(3) İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken;

a) Zabıt kâtipliği ve mübaşirliğe atanacaklara genel hukuk bilgisi ve kalem mevzuatına,

b) Diğer kadrolara atanacaklara ise atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye,

ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulur.

(4) Yapılan değerlendirme, Komisyon üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı EK-1’de yer alan Aday Değerlendirme Formuna işlenir.

(5) Sözlü sınavı bitirildikten sonra Komisyon üyelerince yapılan değerlendirme sonuçları EK-2’de yer alan Birleştirme Tutanağında gösterilir.

(6) İlgilinin sözlü sınavında başarılı sayılabilmesi için yüz tam puan üzerinden en az yetmiş puan alması gerekir.

(7) Sözlü sınavı sonuçları EK-3’te yer alan Nihai Başarı Listesinin ilgili hanesine işlenir.

Değerlendirme

MADDE 13 – (1) Değerlendirme; sınavlardan başarılı olanlardan uygulama sınavı yapılmayan kadrolar için adayların merkezi sınavdan aldıkları puanın % 60’ı, sözlü sınavından aldıkları puanların % 40’ı; uygulama sınavı yapılan kadrolar için ise merkezi sınav puanının % 40’ı, uygulama sınav puanının % 40’ı ve sözlü sınav puanının % 20’si alınmak suretiyle yapılacak hesaplama sonucuna göre yapılır.

Nihai başarı listesi ve ilanı

MADDE 14 – (1) Değerlendirme sonucu en yüksek puandan başlayarak yapılacak sıralamaya göre ilan edilen kadro sayısı kadar aday, aynı sayıda yedek aday belirlenmek suretiyle nihai başarı listesi düzenlenir ve sınavın bitimini takip eden yedi gün içinde Başkanlığın internet sitesinde ilan edilir.

(2) Atamada istenecek belgelerle birlikte, ilan tarihinden itibaren kaç gün içinde Başkanlığa başvurulması gerektiği ilanda belirtilir. Kanuni bir mazereti olmaksızın süresinde başvurmayanlar veya istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenlerin atamaları yapılmaz.

(3) Sonuçların ilan tarihi aynı zamanda tebliğ tarihi olarak kabul edilir ve ilgililere ayrıca tebligat yapılmaz.

Nihai başarı listesine itiraz

MADDE 15 – (1) Adaylar nihai başarı listesine 14 üncü maddeye göre yapılacak olan ilan tarihinden itibaren on gün içinde yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu itirazlar Komisyon tarafından on gün içinde incelenerek karara bağlanır ve itirazın sonucu ilgiliye yazılı olarak bildirilir.

Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 16 – (1) Sınav belgelerinin saklanması ve imhası Danıştay Arşiv Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Sınavı Kazananların Atanması

Atama

MADDE 17 – (1) Atamalar, ilan edilen kadro sayısını geçmeyecek şekilde nihai başarı listesindeki sıraya göre yapılır.

(2) Atama şartlarını taşımadığı veya gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların atamaları yapılmaz. Bu hususların atamadan sonra tespiti halinde yapılan atamalar iptal edilir ve ilgililer hakkında ayrıca genel hükümlere göre işlem yapılır.

(3) Ataması yapılanlardan, geçerli bir mazereti olmaksızın süresi içerisinde görevine başlamayanların veya atanma hakkından vazgeçenlerin ataması iptal edilir.

(4) Ataması iptal edilenlerin yerine yedek adaylar arasından nihai başarı listesindeki sıralamaya göre atama yapılır.

Atama sırasında istenilecek belgeler

MADDE 18 – (1) Atanmaya hak kazananların;

a) Öğrenim durumlarını gösteren belgenin aslı veya onaylı örneğini,

b) Diploma yabancı ülkelerden alınmış ise aslı veya onaylı örneği ile birlikte denkliğinin kabul edildiğine dair yetkili kurumca verilecek onaylı belgenin aslı veya onaylı örneğini,

c) Görevini devamlı yapmaya engel bir durumu olmadığına dair tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporunu,

ç) Altı adet vesikalık fotoğrafını,

d) Mal bildirim beyanını,

e) Erkek adayların askerlik durum belgesini,

vermeleri gerekir.

Özel düzenlemeler

MADDE 19 – (1) Korunmaya Muhtaç Çocukların İşe Yerleştirilmesine İlişkin Tüzük,  22/8/2011 tarihli ve 2011/2192 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Merkezi Sınav ve Kura Usulü Hakkında Yönetmelik ile diğer özel düzenlemelere göre yapılacak atamalara dair hükümler saklıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Naklen, Açıktan Yeniden ve Hizmet Gereği Atama

Naklen ve açıktan yeniden atama

MADDE 20 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki kadrolara başka kurumlardan naklen veya açıktan yeniden atanabilmek için;

a) Muvafakat alınmış olması,

b) Arşiv araştırması sonucunun olumlu olması,

c) Bu Yönetmelikte belirtilen şartları taşıması,

gerekir.

(2) Daha önce zabıt katipliği kadrosunda çalışmış olanların, zabıt katipliği kadrosuna açıktan yeniden atanabilmeleri için, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinde zabıt katipliği için sayılan özel şartlar aranmaksızın, en az lise veya dengi okul mezunu olmaları yeterli kabul edilir.

Hizmet gereği atama

MADDE 21 – (1) Haklarında yapılan adli veya idari soruşturma sonucunda Danıştay’da kalmasının uygun olmadığı saptananlar ile hizmetinden verim alınamaması veya hizmetin gereklerine aykırı tutum ve davranışlarda bulunması nedeniyle Danıştay’da kalması uygun görülmeyen personel, birim amirinin görüşü de alınmak suretiyle, Danıştay Genel Sekreterinin teklifi ve Danıştay Başkanının uygun görmesi üzerine kazanılmış hak aylık derecelerine uygun olarak, açıktan atama iznine tabi olmaksızın, taşra kadrolarına atanması için Adalet Bakanlığına bildirilir.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Diğer hükümlerin uygulanması

MADDE 22 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce ilanı yapılmış olan sınavlar hakkında da bu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Danıştay Başkanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.