17 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28145

YÖNETMELİK

Sayıştay Başkanlığından:

KAMU İDARESİ HESAPLARININ SAYIŞTAYA VERİLMESİ VE MUHASEBE

BİRİMLERİ İLE MUHASEBE YETKİLİLERİNİN BİLDİRİLMESİ

HAKKINDA USUL VE ESASLAR

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Sayıştay denetimine tabi kamu idarelerince tutulan defter, kayıt, belge ve bilgilerden Sayıştaya sunulacak olanların çeşitleri, verilme yeri ile süresine ilişkin esas ve usullerin belirlenmesidir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar Sayıştay denetimine tabi kamu idarelerini kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslar, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 8 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Başkanlık: Sayıştay Başkanlığını,

b) Belge: Kamu idaresinin hesap dönemi sonu itibariyle mali tablolarında yer alan ekonomik değerlerin gerçek durumu yansıtıp yansıtmadığını gösteren belgeler ile yevmiye defterine yapılan kayıtları oluşturan ve mevzuatında öngörülen muhasebeleştirme belgeleri ve eklerini,

c) Birleştirilmiş veriler defteri: Yevmiye defteri, kasa defteri, büyük defter ve muhasebeleştirme belgelerinde yer alan ilgili kamu idaresinin ürettiği ve bu Usul ve Esaslara ekli tablodaki mali verileri içeren defteri,

ç) Hesap: Kamu idaresinin bir hesap döneminde, aynı bütçe türüne ait tüm mali işlemlerini kapsayan defter, mali tablo, belge ve bilgilerin tamamını,

d) Hesap dönemi: Mali yılı,

e) Kamu idaresi: Kamu veya özel hukuk hükümlerine tabi olup olmadığına bakılmaksızın Sayıştay denetimine tabi tüm idare, kuruluş, müessese, birlik, işletme, bağlı ortaklık ve şirketleri,

f) Üst yönetici: Bakanlıklarda müsteşar (Milli Savunma Bakanlığında Bakanı), il özel idarelerinde vali, belediyelerde belediye başkanı, diğer kamu idarelerinde en üst yöneticiyi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Defter, Mali Tablo, Belge ve Bilgilerin Çeşitleri, Verilme Yeri ile Süresi ve Usulleri

Verilecek defter, mali tablo, belge ve bilgilerin çeşitleri

MADDE 5 – (1) Hesap dönemi başında verilecek bilgiler şunlardır:

a) Muhasebe birimlerini gösterir cetvel.

b) Muhasebe yetkililerinin adı soyadı, unvanı ve elektronik adresini gösterir cetvel ile imza sirküleri.

c) Kamu idaresi veya muhasebe birimleri adına açılmış bulunan banka hesap numaralarını gösterir cetvel.

ç) Bütçe.

(2) Aylık olarak verilecek defter ve mali tablolar şunlardır:

a) Birleştirilmiş veriler defteri.

b) Aylık mizan.

(3) Hesap dönemi sonunda verilecek defter, mali tablo ve belgeler şunlardır:

a) Birleştirilmiş veriler defteri.

b) Geçici ve kesin mizan.

c) Bilanço.

ç) Belgeler;

1) Kasa sayım tutanağı,

2) Banka mevcudu tespit tutanağı,

3) Alınan çekler sayım tutanağı,

4) Menkul kıymet ve varlıklar sayım tutanağı,

5) Teminat mektupları sayım tutanağı,

6) Değerli kağıtlar sayım tutanağı,

7) Taşınır kesin hesap cetveli ile taşınır hesabı icmal cetveli veya envanter defteri.

d) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu kapsamındaki idarelerin bütçe uygulama sonuçlarına ait tabloları;

1) Bütçe giderleri ve ödenekler tablosu,

2) Bütçe gelirleri ekonomik sınıflandırılması tablosu,

e) Faaliyet sonuçları tablosu veya gelir tablosu.

(4) 5018 sayılı Kanun kapsamında olmayan kamu idarelerinden birleştirilmiş veriler defterini gönderemeyenler, tutmakla yükümlü oldukları yevmiye defterini gönderirler. Şirketler üçüncü fıkranın (ç) bendinde sayılan belgeler yerine yalnızca envanter defterini gönderirler.

(5) Kamu idareleri, birinci fıkrada sayılan bilgilerdeki değişiklikleri, en geç bir ay içinde Başkanlığa bildirir.

Defter, mali tablo, belge ve bilgilerin verilme yeri ve süresi

MADDE 6 – (1) Defter, mali tablo, belge ve bilgilerden 5 inci maddede sayılanların verilme yeri Sayıştay Başkanlığıdır. Bu belgelerin onaylı bir örneği istemesi halinde ilgili denetçiye verilir.

(2) Hesap dönemi başında verilecek bilgiler Ocak ayı sonuna kadar Başkanlığa gönderilir.

(3) Aylık mizanlar ve birleştirilmiş veriler defteri takip eden ayın sonuna kadar Başkanlığa gönderilir.

(4) Hesap dönemi sonunda verilecek defter, mali tablo ve belgeler; ilgili mali yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar Başkanlığa gönderilir.

Defter, mali tablo, belge ve bilgilerin verilme usulü

MADDE 7 – (1) Birden fazla muhasebe biriminde muhasebeleştirilen kamu idarelerine ait hesaplar birleştirilerek verilir.

(2) Defter, mali tablo, belge ve bilgilerden 5 inci maddede sayılanlar, üst yönetici veya yetkilendirdiği harcama yetkilileri veya muhasebe yetkililerince, bu Usul ve Esasların ekinde idareler itibariyle belirlenmiş formatta ve elektronik ortamda Başkanlığa gönderilir. Bu şekilde gönderilen defterlerin kapanış kayıtlarını içeren son sayfası veya sayfaları ile mali tablo, belge ve bilgiler imzalı ve mühürlü olarak ayrıca gönderilir.

Diğer belgelerin verilme yeri, süresi ve usulleri

MADDE 8 – (1) 5 inci maddede sayılanlar dışında kalıp, denetim ekibince istenen diğer belgeler, belirlenen süre içinde verilir veya gönderilir.

(2) Diğer belgelerin gönderilmesine ilişkin hususlar hakkında ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yetki

MADDE 9 – (1) Özel kanunlardaki hükümler gereğince Sayıştay denetimine tabi olan kamu idarelerinin, vermesi gereken defter, mali tablo, belge ve bilgilerin çeşitlerine ilişkin özel mevzuatında hüküm bulunmaması veya yetersiz kalması durumunda; Başkanlıkça belirlenecek belge ve bilgiler istenebilir. Özel mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla hesabın ve belgelerin verilme yeri, süresi ve usulleri için bu Usul ve Esaslardaki hükümler uygulanır.

(2) Bu Usul ve Esasların ekinde yer alan defter, mali tablo, belge ve bilgilerin formatını değiştirmeye Başkanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 10 – (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 11 – (1) Bu Usul ve Esasları Sayıştay Başkanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.