17 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28145

YÖNETMELİK

Sayıştay Başkanlığından:

SAYIŞTAY MESLEK MENSUPLARININ YABANCI ÜLKELERE

GÖNDERİLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Sayıştay meslek mensuplarının bilgi ve görgülerini artırmak, meslekleriyle ilgili araştırma yapmak, kurs ve öğrenim görmek, yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda çalışmak üzere Başkanlıkça yurt dışına gönderilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri, yurt dışına gönderilecek Sayıştay meslek mensuplarını kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 74 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Araştırma: Mesleki bir konuyu veya olayı ortaya koymak veya açıklığa kavuşturmak için yapılan yöntemli çalışmayı,

b) Başkanlık: Sayıştay Başkanlığını,

c) Komisyon: Lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilecek meslek mensuplarını belirlemek amacıyla kurulan komisyonu,

ç) Kurs: Mesleki konularda bilgi ve beceri kazandırmak amacıyla yurt dışında düzenlenen eğitim etkinliğini,

d) Meslek mensubu: Daire başkanı, üye, uzman denetçi, başdenetçi ve denetçileri,

e) Öğrenim: 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen lisansüstü öğrenimi, yabancı dil seviyesini yükseltmek için yapılan faaliyetler ile hazırlanan bir programa göre yapılacak mesleki yabancı dil eğitimini,

f) Staj: Meslek bilgisini artırmak için yurt dışında bulunan kurum veya kuruluşlarda geçirilen uygulamalı öğrenim dönemini,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Gönderilme Şekilleri, Şartları ve Süreleri

Gönderilme şekilleri

MADDE 5 – (1) Meslek mensupları aşağıda sayılan nedenlerle yabancı ülkelere gönderilebilir.

a) I. Grup

1) Bilgi ve görgülerini artırmak, hazırlanan bir programa göre yabancı ülkelerin mali sistemleri ile Sayıştayların çalışmaları, denetim alanları, gidilecek ülkenin idari yapısı ve kurumları, bu kurumların Sayıştay ile olan ilişkileri hakkında bilgi edinmek.

2) Kurs veya staja katılmak.

b) II. Grup

1) Öğrenim görmek, yabancı dil seviyesini yükseltmek.

2) Meslekleriyle ilgili konularda araştırma yapmak.

c) III. Grup

1) Yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda görevlendirilmek.

Gönderilme şartları

MADDE 6 – (1) I ve III. Grupta belirtilen nedenlerle yabancı ülkelere gönderilecek daire başkanı ve üyeler dışındaki meslek mensuplarında aşağıdaki şartlar aranır:

a) Sayıştay denetçiliğine atanmış olmak.

b) Askerlikle ilişkisi bulunmamak.

c) Son iki yılda en az ikinci derece sicil almış olmak.

ç) Son iki yılda disiplin cezası almamış olmak.

(2) II. grupta belirtilen nedenlerle yurt dışına gönderilecek meslek mensuplarında aşağıdaki şartlar aranır:

a) Daire başkanı ve üyeler dışındaki meslek mensupları için birinci fıkranın (a), (b), (c) ve (ç) bentlerinde belirtilen şartları taşımak.

b) Lisansüstü eğitim programına gönderilecekler için, İngilizceden asgari 80 puanlık geçerli TOEFL (IBT) belgesine veya asgari 6,5 puanlık IELTS belgesine, diğer dillerde ise ilgili ülke kurumlarının yaptığı sınavlarda alınan eşdeğer belgeye sahip olmak, programa kabul edilmiş olmak ve 50 yaşını aşmamış olmak.

c) Yabancı dil seviyesini yükseltmek veya mesleki yabancı dil eğitimi almak amacıyla yurt dışına gönderilecekler için, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında en az 50 puan almış veya ilgili ülke kurumlarının yaptığı sınavlarda alınan eşdeğer belgeye sahip olmak, daha önce bu amaçla yurt dışına gönderilmemiş olmak.

ç) Meslekleri ile ilgili araştırma yapmak amacıyla yurt dışına gönderilecekler için, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az 70 puan almış veya ilgili ülke kurumlarının yaptığı sınavlarda alınan eşdeğer belgeye sahip olmak.

d) Yurtdışında lisansüstü öğrenimini tamamlayanlar, yurtdışında lisansüstü öğrenim gördüğü yabancı dil seviyesini yükseltmek amacıyla yurtdışına gönderilmez.

e) Daire başkanı ve üyeler lisansüstü öğrenim için yurt dışına gönderilmezler.

(3) İç veya dış burstan yararlanarak yabancı ülkelere gönderilecek meslek mensupları için bursu veren ülke veya kuruluşun aradığı şartların yanında, gönderilme amacına uygun olarak yukarıda belirtilen şartlar aranır.

Gönderilme süreleri

MADDE 7 – (1) I. ve II. Grupta belirtilen nedenlerle gönderilecekler iki yılı, III. Grupta belirtilen nedenlerle gönderilecekler ise beş yılı aşmayacak bir süre için gönderilebilirler. Bu süreler gerekirse bir katına kadar uzatılabilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yabancı Ülkelere Gönderilecek Meslek Mensuplarının Tespiti

Meslek mensuplarının tespiti

MADDE 8 – (1) Yabancı ülkelere gönderilecek meslek mensuplarının (lisansüstü öğrenim hariç) tespiti, bu Yönetmelikteki şartları taşıyanlar arasından aşağıda belirtilen esaslar dikkate alınarak yapılır.

a) Yabancı dil seviyesini yükseltmek ve meslekleri ile ilgili araştırma yapmak amacıyla gönderilecek meslek mensupları; birimin iş durumu göz önünde bulundurularak, kurul ve daire başkanları ile grup başkanlarınca bildirilenler arasından mesleki performansı, mesleki konulardaki çalışmaları, sicil ve kıdem durumları da dikkate alınarak Başkanlıkça tespit edilir.

b) Kurs, staj ve benzeri çalışmalara katılmak üzere gönderilecek meslek mensupları, yapılacak çalışmaların mahiyeti ve kapsamı esas alınmak suretiyle Başkanlıkça tespit edilir.

c) Yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda Sayıştayların denetim alanları ve denetim şekilleri hakkında meslekleriyle ilgili araştırma yapmak üzere gönderilecekler; araştırmanın konusu, ilgilinin mesleki performansı, mesleki konulardaki çalışmaları, sicil ve kıdem durumları dikkate alınarak Başkanlıkça tespit edilir.

ç) Bilgi ve görgülerini artırmak üzere hazırlanan bir programa göre yabancı ülkelerin mali sistemleri ile uluslararası kuruluşların ve Sayıştayların çalışmaları, denetim alanları, gidilecek ülkenin idari yapısı ve kurumları, bu kurumların Sayıştay ile olan ilişkileri hakkında bilgi edinmek üzere gönderilmesinde yarar olacağı düşünülen meslek mensupları; bu programın kapsamı ile adayların sicil, kıdem ve yurt dışına gönderilme durumları dikkate alınarak Başkanlıkça tespit edilir.

d) Yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda görevlendirilecek olanların tespiti, Başkanlıkça aday gösterilmeleri uygun bulunan meslek mensupları arasından bu görevlendirmeler için belirlenen kriterlere ve süreçlere göre yapılır.

Lisansüstü öğrenime gönderilecek meslek mensuplarının tespiti

MADDE 9 – (1) Lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderilecek meslek mensupları, bu Yönetmelikteki şartları taşıyan, aynı dala ilişkin aynı seviyede öğrenim görmemiş ve lisansüstü öğrenim göreceği öğretim kurumu ile öğrenim göreceği dalı Komisyonca uygun görülmüş olanlar arasından sicil ve kıdem durumları dikkate alınarak Komisyonca yapılan değerlendirmelere göre Başkanlıkça tespit edilir.

(2) Komisyon; Sayıştay Başkanı tarafından her takvim yılı için görevlendirilen bir başkan yardımcısı, bir üye, bir bölüm başkanı, bir uzman denetçi ve bir başdenetçiden oluşur. Aynı şekilde birer yedek üye belirlenir. Komisyona başkan yardımcısı başkanlık eder. Komisyon, üye tamsayısı ile toplanır. Kararlar salt çoğunlukla verilir.

(3) Komisyonun görevleri şunlardır:

a) Bütçe imkânlarıyla lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurt dışına gönderilebilecek meslek mensuplarının sayısını, lisansüstü öğrenim konuları ile ülkeleri belirlemek.

b) Sicil ve kıdem durumu, yabancı dil puanı, öğrenim konusu ve öğrenim çalışması yapılacak üniversite veya yükseköğretim kurumunun niteliği de dikkate alınarak öğrenim amacıyla yurt dışına gönderilebilecek meslek mensuplarını tespit etmek.

c) Lisansüstü öğrenim görmek için gönderilen meslek mensuplarının öğrenim konusunun değiştirilmesine ilişkin talepleri değerlendirmek.

ç) Gerekli görülen hallerde meslek mensuplarının öğrenim sürelerinin uzatılmasını değerlendirmek.

d) Yabancı dilde lisansüstü öğrenim görmek üzere yurt dışına gönderilebilecek meslek mensupları için İngilizce dışındaki yabancı dillerin yeterlilik düzeyini belirlemek.

e) Bu madde kapsamında ortaya çıkacak diğer hususları değerlendirmek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hak ve Mükellefiyetler

Mali haklar

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yabancı ülkelere gönderilenlerin mali hakları, yükümlülükleri, giderlerinin karşılanması, aylık ve ödeneklerinin transferi konularında Devlet memurlarına ilişkin hükümler uygulanır.

(2) Yabancı memleketlerde veya uluslararası kuruluşlarda çalışmak üzere görevlendirilenlerin bu görevlerde geçen süreleri meslekte geçmiş sayılır, ilgilinin kademe ve derece ilerlemesinde dikkate alınır.

Zorunlu giderler

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yabancı ülkelere gönderilecek meslek mensuplarının;

a) Gidiş - dönüş yol giderleri,

b) Yüklenme ve kefalet senedi gideri, pasaport harcı ve diğer harçları,

c) Yolculuk süresince seyahat gündeliği ile diğer zorunlu giderleri,

ç) Öğrenim, araştırma ve kursun gerekli kıldığı giderlerle, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna tabi öğrencilere ödenen miktarı aşmayacak şekilde kitap, defter, kalem ve kırtasiye giderleri,

d) İç veya dış burstan faydalanılmak suretiyle gönderilenlere, yukarıda sayılan giderlerin, bursu veren memleket veya kuruluşça karşılanmayan kısmı,

zorunlu gider olarak ödenir.

Sağlık sigortası

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerine göre yabancı ülkelere gönderilen meslek mensuplarına yabancı ülkeler veya uluslararası kuruluşlar tarafından sağlık sigortası imkânlarının sağlanmaması halinde, meslek mensuplarının sağlık sigortası Başkanlıkça yaptırılır.

Yüklenme ve kefalet senedi

MADDE 13 – (1) Altı aydan fazla süreyle yabancı ülkelere gönderilecek meslek mensuplarından, örneği ekte yer alan yüklenme ve müteselsil kefalet senedi alınır. Bu belgeleri Başkanlıkça tespit ve ilan edilen süre içinde tamamlamayanlar gönderilmez.

Devam ve başarı mecburiyeti

MADDE 14 – (1) Yabancı dil öğrenimi için yurt dışına gönderilen meslek mensuplarının devam ve başarı durumu Yönetmelik ekinde bulunan Değerlendirme Formu ile aylık olarak takip edilir.

Rapor verme mecburiyeti

MADDE 15 – (1) Meslekleriyle ilgili araştırma yapmak veya kursa katılmak için yabancı ülkelere gönderilenler, çalışmaları sonucunda düzenleyecekleri raporlarını yurda dönüşlerinden itibaren üç ay içinde Başkanlığa verirler. Başkanlık, meslekleriyle ilgili araştırma yapan meslek mensuplarına söz konusu çalışmalarıyla ilgili sunum yaptırabilir.

Mecburi hizmet

MADDE 16 – (1) Altı aydan fazla yurt dışında kalanlar, yurda dönüp mesleğe başladıktan sonra yurt dışında kaldıkları sürenin iki kat süre ile mecburî hizmet yapmak zorundadırlar. Daha önce yüklendiği mecburi hizmeti tamamlamadan, Yönetmeliğe göre yurt dışına gönderilenlerin eski yükümlülüklerinin artan kısmı yenisine eklenir.

(2) Mecburi hizmetlerini tamamlamadan görevlerinden ayrılanlar veya bir ceza nedeniyle meslek mensupluğundan çıkarılmış olanlar, yurt dışında kaldıkları sürede kendilerine ödenen aylık, ödenek, tazminatlar ile her türlü ödemelerin, mecburi hizmetin eksik kalan kısmı ile orantılı miktarını iki kat olarak ödemekle yükümlüdürler.

(3) Askerlikte geçen süreler mecburi hizmetten sayılmaz.

Disiplin kovuşturması

MADDE 17 – (1) Yurt dışına gönderilen meslek mensuplarından ilgili disiplin ve yüklenme senedi hükümleri aksine harekette bulunanlar hakkında durumlarına uygun disiplin hükümleri uygulanır.

Göreve dönme

MADDE 18 – (1) En az altı ay süre ile yabancı ülkelere gönderilen meslek mensupları önceden belirlenmiş sürelerinin, bu sürelerin bitiminden itibaren Başkanlıkça yıllık izinli sayılanlar ise izinlerinin bitiminden itibaren yol süresi hariç olmak üzere on beş gün içinde görevlerine dönerler.

(2) Belirlenen bu sürelerin bitiminde, özürsüz olarak görevlerine başlamayanlar hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Tez ve diploma verme

MADDE 19 – (1) Yurt dışından dönüşte göreve başlayan meslek mensupları, başlama tarihinden itibaren üç ay içinde yurt dışında lisansüstü öğrenim sonucunda vermiş olduğu tezin, öğrenim görülen yabancı dildeki bir örneği ile Türkçe özetini ve diploma veya mezuniyet belgesini Başkanlığa vermek zorundadır. Bu belgeler verilmediği takdirde ilgiliden, 10 ve 11 inci maddeler kapsamında yapılan ödemelerin iki katı kanuni faizi ile birlikte tahsil edilir.

Geri çağrılma

MADDE 20 – (1) Yabancı ülkelere gönderilen meslek mensuplarından;

a) Mesleğin şeref ve haysiyetini kıracak davranışlarda bulunanlar,

b) Meşru ve zorunlu nedenler dışında çalışma programını gerçekleştirmeyen, geciktiren, programdaki yer, kurum ve kuruluşları veya çalışma konusunu kendiliğinden değiştirenler,

c) Devam zorunda oldukları kurum ve kuruluşlara düzenli şekilde devam etmeyenler ve kendi kusurları sebebiyle ilişiği kesilenler,

ç) Yabancı ülkede kalmalarının sakıncalı olduğu büyükelçilik veya elçiliklerce bildirilenler,

d) Hastalığı sebebiyle, programını gerçekleştiremeyeceği doktor raporu ile tespit edilenler,

e) 657 sayılı Kanunun 28 inci maddesi hükmü kapsamında ticari ve diğer kazanç getirici faaliyetlerde bulunduğu tespit edilenler,

f) Yüklenme senedi hükümlerine aykırı davrananlar,

Başkanlıkça geri çağırılırlar.

(2) Geri çağırma işlemine yapılan itiraz, bu işlemi durdurmaz.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Eğitim yerlerinin tespiti ve hizmet satın alınması

MADDE 21 – (1) Bu Yönetmeliğe göre yurt dışına gönderileceklerin gidecekleri ülke, şehir, ikamet mahalleri Başkanlıkça tespit edilebilir. Lisansüstü öğrenim görmek üzere gönderileceklerin kabul belgesi Başkanlık veya ilgili meslek mensubu tarafından temin edilebilir.

(2) Bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde hazırlanacak programların uygulanması amacıyla uluslararası kuruluşlar, yabancı ülke Sayıştayları ve diğer resmi kurumlar ile kalkınma ve araştırma vakıfları veya diğer özel kuruluşlarla temas ve işbirliğinin sağlanması, ayrıntılı seyahat, eğitim ve çalışma programlarının hazırlanması, meslek mensuplarına mesleki konularda veya yabancı dil alanında eğitim verilmesi gibi hizmetler Başkanlıkça satın alma yoluyla karşılanabilir.

Başsavcı ve savcılar

MADDE 22 – (1) Başsavcı ve savcıların yurt dışına gönderilmeleri 6085 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasındaki düzenleme gereğince bu Yönetmelik hükümlerine tabidir.

Hüküm bulunmayan haller

MADDE 23 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde Devlet memurlarına ilişkin hükümler uygulanır.

Yürürlük

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.