17 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28145

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

İSTEĞE BAĞLI SİGORTA İŞLEMLERİ HAKKINDA TEBLİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 11/7/2010 tarihli ve 27628 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İsteğe Bağlı Sigorta İşlemleri Hakkında Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.