17 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28145

TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

YURT DIŞINDA ÇALIŞAN TÜRK VATANDAŞLARININ, YURT DIŞINDA

ÇALIŞMA SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ BAKIMINDAN

DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA 2147 SAYILI KANUNA

İLİŞKİN TEBLİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

MADDE 1 – 25/7/1978 tarihli ve 16357 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yurt Dışında Çalışan Türk Vatandaşlarının, Yurt Dışında Çalışma Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında 2147 sayılı Kanuna İlişkin Tebliğ yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.