17 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28145

YÖNETMELİK

Sayıştay Başkanlığından:

SAYIŞTAY GENEL KURULU, TEMYİZ KURULU VE DAİRELER

KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI

BİRİNCİ KISIM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Usul ve Esasların amacı; Genel Kurul, Temyiz Kurulu ve Daireler Kurulunun oluşumu, toplanması, çalışma usul ve esaslarına ilişkin hususları düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Usul ve Esaslar 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 80 inci maddesi hükmüne dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Usul ve Esaslarda geçen;

a) Başkanlık: Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları ve bölüm başkanlarını,

b) Dosya: Aynı konu ile ilgili evraklar bütününü,

c) Kanun: 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununu,

ç) Kurul: Genel Kurul, Temyiz Kurulu ve Daireler Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ KISIM

Genel Kurul

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Kurulun Oluşumu, Görevleri ve Toplanma Usulü

Genel Kurulun oluşumu ve görevleri

MADDE 4 – (1) Genel Kurul Sayıştay Başkanının başkanlığında başkan yardımcıları, daire başkanları ve üyelerden oluşur.

(2) Genel Kurul;

a) Genel uygunluk bildirimlerini görüşerek son şeklini verir.

b) İçtihadın birleştirilmesi kararı ve idari nitelikteki kararların birleştirilmesi kararı alır.

c) Kanun gereğince hazırlanacak yönetmelikler hakkında görüş bildirir.

ç) Sayıştaya ilişkin kanun tasarısı ve teklifleri hakkında görüş bildirir.

d) Sayıştay Başkanı tarafından incelenmesi istenilen diğer konular hakkında görüş bildirir veya karar verir.

e) Sayıştay Kanunuyla verilen diğer görevleri yapar.

(3) Başsavcı oy hakkı olmamak üzere Genel Kurul toplantılarına katılır ve görüşünü açıklar.

(4) Sayıştay Başkanının katılamadığı hallerde Genel Kurula, Kurula katılan başkan yardımcılarından kıdemli olanı başkanlık eder.

Toplantıya çağrı ve gündem

MADDE 5 – (1) Başkan tarafından belirlenen gündemin dağıtılması çağrı yerine geçer.

(2) Gündem, Genel Kurulda görüşülecek işleri, bunların sırasını, toplantının gün ve saatini gösterir ve toplantıdan en az iki gün önce ekleriyle birlikte üyelere, başsavcıya ve gereğine göre diğer ilgililere dağıtılır.

(3) Gündemin dağıtılmasından sonra ortaya çıkan ivedi ve süreli işler, süre şartı aranmaksızın ek gündem halinde dağıtılmak suretiyle Genel Kurula getirilebilir.

(4) Başkan ya da üyelerce, gündem maddelerinden birinin sırasından önce veya sonra görüşülmesi, ertelenmesi, bir konunun yeniden incelenmek amacıyla geri alınması yolundaki öneriler üzerine gündemde değişiklik yapılması Genel Kurul kararı ile olur. Görüşülmeye başlanmış olsa dahi Başkan tarafından gündemin tamamı veya bir kısmı geri çekilebilir.

Genel Kurul toplantılarında bulunabilecek olanlar

MADDE 6 – (1) Kanun gereğince ya da yapılan çağrı üzerine ilgili kamu idarelerinin yetkili temsilcileri ile Sayıştay mensupları Genel Kurul toplantısında hazır bulunur.

(2) Temsilcilerin, idarelerinin genel işleyişi ve gündemle ilgili konular hakkında bilgi verebilecek üst düzey yöneticilerden olması gerekir. Başkanlıkça yapılacak çağrıda bu husus belirtilir.

(3) Gizli yapılmasına karar verilen toplantılara kimlerin katılacağını Sayıştay Başkanı belirler.

Toplanma yeter sayısı ve toplantının açılması

MADDE 7 – (1) Genel Kurul mevcut üye sayısının en az üçte ikisi ile toplanır.

(2) Yeter sayıda üyenin hazır bulunduğu anlaşıldıktan sonra toplantı Kurul Başkanı tarafından açılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Müzakere ve Oylamalar

Müzakerenin başlaması

MADDE 8 – (1) Toplantı açıldıktan sonra gündemde yer alan konulara ilişkin karar, müzekkere, rapor ve benzeri metinler okunur. Gerekli görüldüğü takdirde; Başkan, ilgili dairenin başkanı veya üyelerinden biri, müzekkere veya raporları düzenleyenler tarafından açıklama yapıldıktan sonra müzakereye geçilir.

(2) Gündem dışı görüşmeleri Başkan belirler.

Müzakere düzeni

MADDE 9 – (1) Konuyla ilgili görüşünü açıklamak isteyen üyelere ve başsavcıya, istek sırasına göre söz verilir.

(2) Usul hakkında söz istenilmesi halinde, sıraya bakılmaz ve usul meselesi öncelikle görüşülerek karara bağlanır.

(3) Aynı oturumda bir konu hakkında bir üyeye ve başsavcıya en fazla üç defa söz verilebilir.

(4) İşin görüşüldüğü daire adına konuşmak isteyen daire başkanı veya üyeye sınırlamaya tabi olmadan söz verilir.

(5) Üyelerce toplantıda bulunan temsilcilere ve diğer ilgililere sorulacak sorular ve verilecek cevaplar Kurul Başkanına tevcih olunur. Yöneltilen soruların, görüşülen konuyla ilgili olması esastır.

Müzakerenin yeterliliği ve oylama

MADDE 10 – (1) Görüşmelerin yeterliliği hususunda kanaate vardığı takdirde, konu Başkan tarafından oya sunulur.

(2) Müzakere sırasında üyelerden biri tarafından yeterlilik önerisi verilebilir veya tamamlayıcı inceleme için ek araştırma yapılması istenebilir. Bu konudaki öneriler Genel Kurulca karara bağlanır.

(3) Oylanacak hususlar, oylamadan önce açıkça belirtilir.

(4) Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

Oylama kuralları

MADDE 11 – (1) Oylamalar elektronik usulle yapılır. Gerekli hallerde işaret oyu ile ya da gizli oylama yapılabilir.

(2) Görev, yetki ve usule ilişkin hususlar, esastan önce oylanır.

(3) Oylamaya sunulacak iki öneri varsa, (evet) ve (hayır) şeklinde tek seferde oylanır.

(4) Oylamaya sunulacak öneriler ikiden fazla ise Kurul Başkanı tarafından aykırılık sırası tespit edilir ve en aykırı görüşten başlayarak oylama yapılır.

(5) Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz.

(6) Görev, yetki ve usul hususlarında azınlıkta kalanlar, esas hakkındaki müzakere ve oylamalara katılırlar.

(7) Üyeler gerekçe göstererek oylamaya itiraz edebilirler. İtiraz Genel Kurulca karara bağlanır.

Karar yeter sayısı

MADDE 12 – (1) Kanunlarda aksine hüküm bulunmayan hallerde kararlar oylamaya katılanların salt çoğunluğuyla verilir.

(2) Oyların eşitliği halinde, Kurul Başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

Müzakerenin yenilenmesi

MADDE 13 – (1) Kanunun 58’inci maddesi uyarınca verilen kararlar ile görüş vermeye ilişkin kararlar hariç olmak üzere, Genel Kurul kararları hakkında kararın verildiği oturumda veya okunması sırasında üyeler tarafından farklı gerekçelerle yeniden müzakere talebinde bulunulabilir. Bu konudaki talepler Genel Kurulca karara bağlanır. Aynı konu için birden fazla yeniden müzakere talebinde bulunulamaz.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Seçimler

Seçimlerde oylama yöntemleri

MADDE 14 – (1) Genel Kurulca seçimlerin gizli oyla yapılması esastır. Kanunların gizli olmasını öngörmediği hallerde, seçimlerin elektronik ortamda veya işaret oyu ile yapılmasına Genel Kurulca karar verilebilir. Gizli oylamalarda oyların eşitliği halinde, eşitlik bozulana kadar oylamaya devam edilir.

Adayların saptanması

MADDE 15 – (1) Adayların kanuni nitelikleri taşıyıp taşımadıkları Genel Kurul tarafından karara bağlanır.

Oy pusulaları

MADDE 16 – (1) Kanunlar gereğince gizli oyla yapılacak seçimlerden önce adayların soyadlarına göre alfabetik olarak düzenlenerek mühürlenen oy pusulaları, seçim yerinde hazır bulundurulur.

(2) Üye adayları seçiminde seçim yapılacak her kontenjan için ayrı pusula düzenlenir.

(3) Gizli oyla yapılmasına karar verilen diğer seçimlerde kullanılacak oy pusulalarının şekli ve oyların kullanılma usulü Genel Kurulca belirlenir.

Oy sayım kurulu

MADDE 17 – (1) Oy verme işlemine geçilmeden önce oyların sayımı için Genel Kurulca işaret oyuyla, bir daire başkanı ve üç üyeden müteşekkil bir sayım kurulu oluşturulur.

Oy verme

MADDE 18 – (1) Seçimlerde toplantı salonunda yeteri kadar gizli oy verme yeri hazırlanır.

(2) Kurul Başkanının çağrısı üzerine üyeler, gizli oy verme yerlerinde seçmek istedikleri adayları işaretleyerek oy pusulasını sandığa atarlar.

Oylama ve oy pusulalarının geçerliliği

MADDE 19 – (1) Seçilecek sayıdan fazla adayın işaretlendiği oy pusulaları geçersiz sayılır. Noksan sayıda aday işaretlenmiş oy pusulaları geçerlidir.

(2) Oylamaya katılanların sayısından fazla oy pusulası çıktığı takdirde, bu oylama geçersiz sayılır.

(3) Oy pusulalarının değerlendirilmesinde ortaya çıkacak diğer tereddütler Genel Kurulca giderilir.

Sayım işleri

MADDE 20 – (1) Oy Sayım Kurulu Başkanı oy pusulalarını, okuyacak üyeye verir ve oy pusulaları Genel Kurul huzurunda yüksek sesle okunur. Diğer üyeler adayların aldıkları oyları yazar, bilgisayar ortamında kaydedilmesine nezaret ederler. Sayım sonucuna ilişkin bir tereddüt halinde sayım işlemi tekrarlanır.

Seçimlere ilişkin belgeler

MADDE 21 – (1) Oy Sayım Kurulunca seçimlere ilişkin olarak düzenlenen tutanak ve diğer belgeler, seçim sonuçlandıktan sonra bir zarfa konulur. Oy Sayım Kurulu Başkanı ve Üyeleri tarafından imzalanarak Başkanlığa teslim edilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Karar ve Tutanaklar

Kararların yazılması

MADDE 22 – (1) Kararlar, müzakere ve oylamalara uygun ve gerekçeli olarak raportörlük tarafından hazırlanır. Azınlık görüşleri de gerekçeli olarak kararda belirtilir.

(2) Kararlarda azınlıkta kalan Kurul üyeleri karşı oy gerekçelerini en fazla bir hafta içinde yazılı olarak raportörlüğe bildirirler.

Kararların okunması

MADDE 23 – (1) Yazılan kararlar Genel Kurulda okunur. Okuma sırasında, müzakerenin yansıtılmayan bölümleri ilave edilmek, müzakerelere uygun bulunmayan kısımlar çıkarılmak, gerekiyorsa dil ve ifade bakımından düzeltmeler de yapılmak suretiyle karara son şekli verilir.

(2) Gerekli görülen hallerde, Genel Kurulca, karara son şeklin verilme yetkisi Kurul Başkanına bırakılabilir. Ancak Kurul üyelerinden en az bir üyenin yetki vermemesi halinde karar Genel Kurulda okunur.

(3) Görüş vermeye ilişkin olanlar hariç Resmî Gazete’de yayımlanacak kararlar, okunmadan önce çoğaltılarak üyelere dağıtılır.

(4) Kararın okunması sırasında esasa ilişkin değişiklik yapılamaz.

Tutanaklar

MADDE 24 – (1) Tutanaklar, gereğine göre konuya ilişkin karar, görüş, müzekkere, rapor ve benzeri metinleri içerecek şekilde düzenlenir.

(2) Müzakeresi birden çok toplantıda tamamlanan ve her toplantıda bazı bölümleri karara bağlanan veya görüşülen işler için, Genel Kurulca aksi kararlaştırılmadıkça, bu durum belirtilmek suretiyle tek tutanak düzenlenir.

(3) Tutanaklar, oylamaya katılmış üyelerce imzalanır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Temyiz Kurulu

BİRİNCİ BÖLÜM

Temyiz Kurulunun Oluşumu, Görevleri ve Toplanma Usulü

Temyiz Kurulunun oluşumu ve görevleri

MADDE 25 – (1) Temyiz Kurulu; Sayıştay Genel Kurulunca, Rapor Değerlendirme Kuruluna seçilenler dışında kalan daire başkanları ve üyeler arasından dört yıl için seçilecek dört daire başkanı ve her daireden seçilecek ikişer üyenin katılımı ile kurulur.

(2) Herhangi bir nedenle dört yıllık görev süresini tamamlamadan Kurul üyeliğinden ayrılanlar, kendi dört yıllık sürelerinin kalan kısmını tamamlamak üzere yeniden seçilebilirler. Toplam dört yıl görev yaptıktan sonra Kurul üyeliği sona erenler, dört yıl geçmeden yeniden seçilemezler.

(3) Kurula en kıdemli daire başkanı başkanlık eder.

(4) Temyiz Kurulu Sayıştay dairelerince verilen ilamların son hüküm merciidir.

Toplantıya çağrı ve gündem

MADDE 26 – (1) Kurul Başkanınca hazırlatılan gündemin dağıtılması çağrı yerine geçer.

(2) Gündem; sırasıyla kurulda görüşülecek işleri, hükmü veren heyeti ve toplantının gün ve saatini gösterecek şekilde düzenlenir. Gündemde, ilgili hesabın adı ve yılı, ilam maddesinin özeti ve tutarı, temyiz talebinde bulunan ilgililerin adı soyadı, unvanı ve varsa duruşma talepleri gösterilir.

(3) Raportör gündemdeki konulara ilişkin kanaatini yazılı olarak hazırlar.

(4) Gündem ve ekleri ile raportör görüşü toplantıdan önceki hafta içerisinde Sayıştay Başkanı, Kurul üyeleri ile Başsavcılığa dağıtılır. Gündemin dağıtılmasından sonra Kurul Başkanınca gerek görülmesi halinde ek gündem düzenlenebilir.

(5) Gündem, Kurul üyesi olmayan Daire Başkanlarına da bilgi için gönderilir.

(6) Duruşma talebi üzerine davet; elektronik posta veya telefonla teyit edilmek şartıyla faks veya gerektiğinde resmi yazı ile yapılır. Davette, ilgililerden belirlenen gün ve saatte yargılamada hazır bulunmaları istenir.

Temyiz Kurulu toplantılarında bulunabilecek olanlar

MADDE 27 – (1) Savcı, duruşmalı oturumlarda doğrudan, diğer oturumlarda ise Temyiz Kurulunun daveti üzerine toplantıya katılarak görüşünü açıklar.

(2) Duruşma talep eden sorumlular, yargılamaya katılarak açıklamalarını yaparlar. Sorumlular ayrıca istemeleri halinde diğer ilgililer ile birlikte de açıklamalarda bulunabilirler. Temyiz Kurulu lüzumu halinde sorumluları doğrudan da davet etmek suretiyle savunmalarını dinler ve açıklama isteyebilir.

(3) Ahizler duruşmaya fer’i müdahil olarak katılma isteklerini bir dilekçe ile Sayıştaya bildirirler. Ahizler, Temyiz Kurulunun bu başvuruyu kabul etmesi halinde duruşmaya katılarak açıklamalarını yaparlar.

(4) Çağrılan taraflardan yalnız birinin gelmesi halinde açıklamaları dinlenir, hiçbirinin gelmemesi halinde duruşma açılamaz ve inceleme evrak üzerinde yapılır.

(5) Toplantı sırasında sorumlulardan birinin açıklamalarda bulunmak üzere çağrılmasına karar verilmesi durumunda, ara karar verilerek konunun görüşülmesi ertelenir.

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 28 – (1) Kurul üye tamsayısının en az üçte ikisi ile toplanır. Kanuni izin ve boş üyelik sebebiyle toplantı yeter sayısının sağlanamadığı hallerde, dairelerden Kurula seçilmiş bulunan üye sayısını aşmamak ve o toplantıya münhasır olmak kaydıyla Kurul Başkanı tarafından katılamayan üyelerin yerine her daireden bir üyeyi aşmamak koşuluyla kıdem esasına göre yeter sayıyı sağlayacak kadar üye toplantıya davet edilebilir.

(2) Kurul, mevcudun salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Temyiz edilen kararda imzası bulunanlar oy kullanamazlar.

(3) Temyiz Kurulu temyiz olunan hükmü olduğu gibi veya düzelterek tasdik eder, bozar ya da kurul üye tamsayısının üçte iki çoğunluğu ile kaldırır.

İKİNCİ BÖLÜM

Müzakere ve Oylamalar

Müzakere düzeni

MADDE 29 – (1) Toplantıya katılan sorumlular ve varsa diğer ilgililere, sırasıyla söz verilir. Üyelerce sorumlular ve diğer ilgililere sorulacak sorular, Kurul Başkanı aracılığıyla olur. Sorumluların açıklamalarından sonra Savcının görüşü alınır. Daha sonra raportörün görüşü okunur ve müzakereye geçilir.

(2) Müzakerelerin yeterliliği hususunda kanaate varıldığı takdirde konu Kurul Başkanı tarafından oya sunulur.

(3) Oylanacak hususlar oylamadan önce açıkça belirtilir ve oylamaya geçildikten sonra görüş açıklanamaz.

(4) Usule ilişkin konular önce oylanır. Usule ilişkin oylamada azınlıkta kalan üyeler esas hakkında oy kullanmak zorundadır.

(5) Müzakerenin sonucunda tasdik veya düzelterek tasdik, bozma ya da kaldırma hususlarında ikiden fazla görüş ortaya çıkarsa; Kurul Başkanı tarafından aykırılık sırası tespit edilir ve en aykırı görüşten başlayarak oylama yapılır. Görüşlerden her biri (evet) ve (hayır) şeklinde oylanır. Bu oylamalar sonucunda hiç birisi yeterli oyu sağlayamamışsa tekrar müzakereye geçilerek görüşmelere devam edilir.

(6) Temyiz edilen kararda imzası bulunanlar müzakerede söz alamazlar.

(7) Oylama elektronik usulle yapılır. Elektronik oylama sistemini yönetecek görevliler salonda bulunur. Kurul kararı ile işaret yoluyla da oylama yapılabilir. Üyeler, oya sunulan her konuda oy kullanmak zorunda olup, çekimser oy kullanamazlar. Elektronik oylama tamamlandıktan sonra, üyeler hatalı oy kullandıklarını ileri süremezler.

(8) Bozma halinde dosya yeniden karara bağlanmak üzere kararı veren Daireye gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kararlar ve Tutanaklar

Kararların yazılması

MADDE 30 – (1) Kararlar; müzakere ve oylamalara uygun ve gerekçeli olarak raportörlük tarafından yazılır. Varsa azınlık görüşleri de gerekçeli olarak belirtilir.

(2) Kararlarda azınlıkta kalan Kurul üyeleri karşı oy gerekçelerini en fazla bir hafta içinde yazılı olarak raportörlüğe bildirirler.

Kararların okunması

MADDE 31 – (1) Yazılan kararlar; raportörün gelecek oturumunda okunur. Kararlara müzakerenin yansıtılmayan bölümleri ilave edilir, uygun bulunmayan hususlar çıkarılır ve gerekiyorsa dil ve ifade bakımından düzeltmeler yapılarak son şekli verilir.

Tutanaklar

MADDE 32 – (1) Gündemde yer alan her dosya için bir tutanak düzenlenir. Tutanaklar oylamaya katılan üyelerce imzalanır.

(2) Azınlık görüşlerinin de yer aldığı ilamlar, Sayıştay Başkanı veya görevlendireceği kimseler tarafından Sayıştay mührü ile mühürlenip imzalandıktan sonra, taraflara tebliğ edilir.

(3) Temyiz dilekçesi ve eki belgeler ile Temyiz Kurulu ilamının bir nüshasını kapsayan dosya, ilgili yıl hesabının yargılamaya esas rapor dosyasına eklenmek üzere ilgili birime verilir.

Karar düzeltilmesi

MADDE 33 – (1) Karar düzeltilmesine ilişkin usul ve esaslar temyiz için belirtilen hükümlere tabidir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Daireler Kurulu

BİRİNCİ BÖLÜM

Daireler Kurulunun Oluşumu, Görevleri ve Toplanma Usulü

Daireler Kurulunun oluşumu

MADDE 34 – (1) Daireler Kurulu, Rapor Değerlendirme Kurulu ile Temyiz Kuruluna seçilen daire başkanı ve üyelerin dışında kalan daire başkanı ve üyelerden kurulur. En kıdemli daire başkanı Kurula başkanlık eder.

Görevleri

MADDE 35 – (1) Daireler Kurulu;

a) Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerince mali konularda düzenlenecek yönetmelikler ile yönetmelik niteliğindeki düzenleyici işlemler hakkında görüş bildirir.

b) Sayıştay Başkanı tarafından incelenmesi istenen konular hakkında görüş bildirir ve Kanunla kendisine verilmiş olan diğer görevleri yapar.

(2) Sayıştay, birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen görüşünü istemin yapılması tarihinden itibaren çalışmaya ara verilme süresi hariç en geç otuz gün içinde bildirir. Bu sürenin aşıldığı haller, Sayıştay faaliyet raporunda gerekçeli olarak yer alır.

Toplantıya çağrı ve gündem

MADDE 36 – (1) Kurulda görüşülecek konular Sayıştay Başkanı tarafından Daireler Kuruluna havale edilir.

(2) Kurul Başkanı tarafından belirlenen gündem, ekleriyle birlikte Kurul üyelerine gönderilir. Başkan yardımcıları ve Daire başkanları ile Başsavcılık, Genel Kurul, Rapor Değerlendirme Kurulu ve Temyiz Kurulu raportörlüklerine sadece gündem gönderilir.

(3) Gündem, Kurulda görüşülecek işleri, bunların sırasını, toplantının gün ve saatini gösterir ve zorunluluk olmadıkça toplantıdan en az iki gün önce gönderilir.

(4) Gündemin dağıtılması toplantıya çağrı yerine geçer.

(5) Gündemin dağıtılmasından sonra ortaya çıkan ivedi ve süreli işler, ek gündem halinde Kurula getirilebilir.

Daireler Kurulu toplantılarında bulunabilecek olanlar

MADDE 37 – (1) Kurulca gerekli görülmesi halinde yapılan çağrı üzerine ilgili kamu idarelerinin yetkili temsilcileri ile Sayıştay mensupları Kurul toplantısında hazır bulunur. Temsilcilerin, idarelerinin genel işleyişi ve gündemle ilgili konular hakkında bilgi verebilecek üst düzey yöneticilerden olması gerekir.

(2) Üyelerce, toplantıda bulunan temsilcilere ve diğer ilgililere sorulacak sorular ve verilecek cevaplar Kurul Başkanı aracılığıyla olur.

(3) Yöneltilen soruların, temsilcilerden konuyla ilgili bilgi ve görüş alınmasıyla sınırlı kalması esastır.

(4) Gizli yapılmasına karar verilen toplantılara kimlerin katılacağını Kurul Başkanı belirler.

Toplantı ve karar yeter sayısı

MADDE 38 – (1) Kurul mevcut üye sayısının en az üçte ikisi ile toplanır. Kanuni izin ve boş üyelik sebebiyle toplantı yeter sayısının sağlanamadığı hallerde o toplantıya münhasır olmak kaydıyla Kurul Başkanı tarafından katılamayan üyelerin yerine her daireden bir üyeyi aşmamak koşuluyla kıdem esasına göre yeter sayıyı sağlayacak kadar üye toplantıya davet edilebilir.

(2) Kurul, oylamaya katılanların salt çoğunluğu ile karar verir. Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır.

İKİNCİ BÖLÜM

Müzakere ve Oylamalar

Müzakere düzeni

MADDE 39 – (1) Toplantı, yeter sayıda üyenin hazır bulunduğu tespit edildikten sonra Kurul Başkanı tarafından açılır.

(2) Toplantı açıldıktan sonra gündem konusu işler gündem sırasına göre okunmak suretiyle müzakereye geçilir.

(3) Kurul Başkanı ya da üyelerce gündemde belirlenen işlerden birinin sırasından önce veya sonra görüşülmesi, ertelenmesi, bir konunun yeniden incelenmek amacıyla geri alınması yolundaki öneriler üzerine gündemde değişiklik yapılması Kurul kararı ile olur.

(4) Gündemdeki konularla ilgili görüşlerini açıklamak isteyen üyelere istek sırasına göre söz verilir.

(5) Usul hakkında söz istenilmesi halinde, söz alma sırasına bakılmaksızın usul meselesi öncelikle karara bağlanır.

(6) Taslağın dayanağını teşkil eden kanunun öngördüğü kamu idarelerinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerinin tamam olup olmadığı tespit edilir. Bu hususta eksiklik olduğu görülen dosyalar mevzuata uygun olarak hazırlanmadığı gerekçesi ile ilgili kamu idaresine iade edilir. Bu durumda 35 inci maddenin ikinci fıkrasındaki 30 günlük süre, eksiklikleri tamamlanan dosyanın Sayıştay kayıtlarına intikal ettiği tarihte başlar.

(7) Aynı oturumda bir konu hakkında bir üyeye en fazla üç defa söz verilebilir.

Müzakerenin yeterliliği ve oylama

MADDE 40 – (1) Kurul Başkanı müzakerenin yeterliliği hususunda kanaate vardığı takdirde konuyu oylamaya sunar. Oylamalar elektronik usulle yapılır. Gerekli hallerde işaret oyu ya da gizli oylama yapılabilir.

(2) Müzakere sırasında üyelerden biri tarafından yeterlilik önerisi verilebilir veya tamamlayıcı inceleme için ek araştırma yapılması istenebilir. Bu konudaki öneriler Kurulca karara bağlanır.

(3) Oylanacak hususlar, oylamadan önce açıkça belirtilir.

(4) Oylamaya geçildikten sonra söz verilmez.

(5) Oylamaya sunulacak iki öneri varsa, (evet) ve (hayır) şeklinde tek seferde oylanır.

(6) Oylamaya sunulacak öneriler ikiden fazla ise, Kurul Başkanı tarafından aykırılık sırası tespit edilir ve en aykırı görüşten başlayarak oylama yapılır.

(7) Oylamalarda çekimser oy kullanılamaz.

(8) Görev, yetki ve usul hususlarında azınlıkta kalanlar, esas hakkındaki müzakere ve oylamalara katılırlar.

(9) Kurul üyeleri gerekçe göstererek oylamaya itiraz edebilirler. İtiraz Kurulca karara bağlanır.

(10) Kurul üyeleri toplantıda müzakeresi tamamlanan gündem konusu işlerle ilgili verilen karar veya görüş hakkında aynı toplantıda yeniden müzakere isteminde bulunabilirler. Bu konudaki istemler Kurulca karara bağlanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Karar ve Tutanaklar

Kararların yazılması

MADDE 41 – (1) Müzakere sonucunda alınan kararlar müzakere ve oylamalara uygun ve gerekçeli olarak raportörlük tarafından hazırlanır.

(2) Kararlarda azınlıkta kalan Kurul üyeleri karşı oy gerekçelerini en fazla iki gün içinde yazılı olarak raportörlüğe bildirirler.

Kararların okunması

MADDE 42 – (1) Kurul Başkanı tarafından gündem konusu her işin müzakeresi sonucunda yetki isteminde bulunulur. Müzakere edilen gündem maddeleriyle ilgili olarak yetki verilmesi halinde kararlara son şeklin verilmesi Kurul Başkanlığına bırakılır. Ancak Kurul üyelerinden en az bir üye tarafından yetki verilmemesi halinde bu husus Kurulun oyuna sunulur.

(2) Kararın okunması sırasında, müzakerenin yansıtılmayan bölümleri ilave edilmek, müzakereye uygun bulunmayan kısımlar çıkarılmak ve gerekiyorsa ifade bakımından düzeltmeler de yapılmak suretiyle kararlara son şekli verilir.

(3) Kararın okunması sırasında esasa ilişkin değişiklik yapılmaz. Ancak Kurul üyelerince farklı gerekçelerle yeniden müzakere isteminde bulunulabilir. Bu konudaki öneriler Kurulca karara bağlanır. Aynı konu için birden fazla yeniden müzakere talebinde bulunulamaz.

Tutanaklar

MADDE 43 – (1) Tutanak, aynı gündem tarih ve sayısı içinde müzakere edilen konuyla ilgili karar, görüş, müzekkere ve benzeri metinleri içerecek şekilde düzenlenir. Tutanaklar oylamaya katılan üyelerce imzalanır.

(2) Müzakeresi birden çok toplantıda tamamlanan ve her toplantıda bazı bölümleri karara bağlanan veya görüşülen işler için tek tutanak düzenlenir.

BEŞİNCİ KISIM

Çeşitli Hükümler

BİRİNCİ BÖLÜM

Ortak Hükümler

Raportörlerin görevleri

MADDE 44 – (1) Karar, tutanak, ilam ve kurul görüşünü düzenleyerek bunların gerektirdiği diğer işleri yapmak üzere yeterli sayıda denetçi Sayıştay Başkanı tarafından raportör olarak görevlendirilir.

(2) Kurul Toplantılarına ilişkin olarak düzenlenen tutanakların aslı raportörlük arşivinde saklanır. Ayrıca karar, tutanak, ilam ve kurul görüşleri elektronik ortamda da arşivlenir. Bunlardan Başkanlıkça uygun görülenler Kurum internet ve intranet sayfalarında yayınlanır.

(3) Kurul tutanaklarının Sayıştay mensupları dışında kalan kişiler tarafından incelenmesi Sayıştay Başkanlığının iznine bağlıdır.

(4) Kurullarda raportörlerin yapacakları işlere yardımcı olmak üzere yeterli sayıda yönetim mensubu görevlendirilir.

Oturma düzeni

MADDE 45 – (1) Kurul başkanları, başkan yardımcıları, daire başkanları ve üyeler toplantı salonunda kıdemlerine göre kendilerine ayrılmış yere oturur.

(2) Daire başkanları ve üyelerin kıdemlerinin tespitinde daire başkanlığına ve üyeliğe seçilme tarihleri esas alınır. Aynı dönemde seçilen daire başkanlarının kıdeminde, seçildikleri turlara; aynı turda seçilenlerde alınan oylara; oyların eşitliği halinde, Sayıştay üyeliğindeki kıdeme bakılır. Üyelerde ise, seçimde aldıkları oy sayısına; oyların eşitliği halinde memuriyet kıdemlerine itibar olunur. Memuriyet kıdemi eşit olan Üyeler arasında yaşı büyük olan kıdemli sayılır.

(3) Sayıştay dışından temsilci, sorumlu ve diğer ilgililerin bulunduğu toplantılara Kurul Başkanı, başkan yardımcıları, daire başkanları, üyeler, başsavcı ve savcılar ile raportör denetçiler cübbeleriyle katılırlar. Bu husus toplantı gündeminde belirtilir.

İKİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

MADDE 46 – (1) Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 47 – (1) Bu Usul ve Esasları Sayıştay Başkanı yürütür.