17 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28145

YÖNETMELİK

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/12/2008 tarihli ve 27093 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Yan hizmet sertifikaları TÜRKAK veya TÜRKAK ile karşılıklı tanıma anlaşması bulunan akreditasyon kurumları tarafından yan hizmetler performans testleri yapmak üzere ve TÜRKAK’dan uygunluk belgesi almış, TS EN ISO IEC 17020 standardına göre A Tipi muayene kuruluşu olarak akredite edilmiş firmalar tarafından verilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Primer frekans kontrol rezerv miktarı sağlamak üzere Sistem İşletmecisine bildirimde bulunmuş olan bir üretim tesisinin, dengeleme güç piyasası kapsamında Sistem İşletmecisinden almış olduğu bir yük atma talimatı sebebiyle devre harici olması durumunda, ilgili üretim tesisinin bu süre boyunca gün öncesinden bildirimde bulunmuş olduğu primer frekans kontrol rezerv miktarını sağladığı kabul edilir ve bu süre primer frekans kontrolüne katılım süresine dahil edilir. Verilen YAT talimatının sona ermesinin ardından üretim tesisinin minimum kararlı üretim düzeyi seviyesine çıkması ile birlikte yükümlülüğü yeniden başlar.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Devrede olan bir üretim tesisinin ünite/ünitelerinin, primer frekans kontrol hizmetine katılımını engelleyen bir arıza sebebiyle bildirimde bulunduğu primer frekans kontrol rezerv miktarını sağlayamaması veya beklenmedik işletme şartları sebebiyle devre harici olması veya minimum kararlı üretim düzeyinin altına düşmesi durumlarında, olayı müteakiben önce sözlü daha sonra da takip eden ilk iş gününde ilgili BYTM’ye yazılı bildirimde bulunulması koşulu ile, ilgili gün için bu maddenin birinci ve beşinci fıkrasında belirtilen cezai yaptırımlar uygulanmaz. Söz konusu durumların herhangi bir gün saat 08:00 sonrasında ortaya çıkması halinde, ayrıca takip eden gün için ilgili üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin, arızalı veya devre harici olan üretim tesisinin kurulu gücünün primer frekans kontrol katılım oranı nispetinde primer frekans kontrol rezerv bildiriminde bulunmaması ve/veya hizmeti sağlamamasından dolayı cezai yaptırım uygulanmaz. Söz konusu durumların bu süre içinde giderilerek, üretim tesisinin minimum kararlı üretim düzeyi seviyesine çıkması ile birlikte yükümlülüğü yeniden başlar. Söz konusu durumların takip eden günlerde de devam etmesi halinde üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin yükümlülüğünü, adına kayıtlı bulunan diğer üretim tesislerinden veya yükümlülüğün transferi yoluyla primer frekans kontrol hizmet anlaşması imzalamış olan başka bir üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiden sağlaması zorunludur.

(4) 15 inci maddenin beşinci fıkrası uyarınca primer frekans kontrol tepkisini Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde belirtilen toleransın dışında verdiği tespit edilen üretim lisansı sahibi tüzel kişilerin bu ihlale bir fatura dönemi içinde 60 saat dilimi ve üzeri sayıda düşmesi durumunda TEİAŞ, ihlalin devamını engellemek için yazılı uyarıda bulunur. İlgili yıl içerisinde uyarı yazısını takip eden herhangi bir fatura döneminde de üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi tarafından ihlalin aynı şekilde devam ettirilmesi halinde TEİAŞ, ihlalin ayrıntılarını içeren bir rapor düzenleyerek Kuruma başvurur.

(5) Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin, 11 inci maddenin birinci fıkrasının (g) bendi uyarınca yükümlülük transferleri dahil olmak üzere, sağlamakla yükümlü olduğu primer frekans kontrol rezerv miktarını bildirimde bulunmakta ihlale düştüğü, bir fatura dönemi için 20 saat dilimi ve üzeri sayıda tespit edilirse TEİAŞ ihlalin devamını engellemek için yazılı uyarıda bulunur. İlgili yıl içerisinde uyarı yazısını takip eden herhangi bir fatura döneminde de üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi tarafından ihlalin aynı şekilde devam ettirilmesi halinde TEİAŞ, ihlalin ayrıntılarını içeren bir rapor düzenleyerek Kuruma başvurur.”

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi yürürlükten kaldırılmış ve beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(5) Sekonder frekans kontrol tepkisi sağlanabilmesi için kapasite oluşturmak  amacıyla verilen yük alma ve yük atma talimatları 2 (iki) kodu ile etiketlenir ve ilgili saat için sistem marjinal fiyatının belirlenmesinde dikkate alınmaz.”

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aşağıdaki fıkralar eklenmiştir:

“(3) Sekonder frekans kontrol hizmeti sağlamak üzere seçilmiş olan üretim tesisleri için adına kayıtlı bulundukları üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilere sekonder frekans kontrol hizmet bedeline ek olarak, Dengesizlik Geri Ödemesi de yapılır. Dengesizlik Geri Ödemesi aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır.

(4) Bu formülde geçen;

             DGÖf,p       “p” üretim faaliyeti gösteren tüzel kişisinin “f” fatura döneminde sağladığı sekonder frekans kontrol hizmetinden dolayı oluşan enerji dengesizliklerine ilişkin tahakkuk ettirilecek alacak tutarını (TL),

             DMf,u,s       “u” üretim tesisinin, “f” fatura döneminin “s” saati için gerçekleşen Dengesizlik Miktarını (MWh),

             SMFf,s                       Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uygulamaları uyarınca hesaplanarak PYS aracılığıyla duyurulan, “f” fatura döneminin “s” saatine ilişkin Dengeleme Güç Piyasası kapsamında hesaplanan saatlik Sistem Marjinal Fiyatını (YTL/MWh),

             SGÖFf,s     Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uygulamaları uyarınca “f” fatura döneminin “s” saatine ilişkin hesaplanan Gün Öncesi Fiyatını (YTL/MWh),

             DKs            “s” saati için sistemde enerji açığı olduğu zamanlarda, üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin enerji dengesizlik miktarının ve sekonder frekans kontrol hizmeti sağlanmasından dolayı ilgili üretim tesisinde oluşan dengesizlik miktarının negatif olması ile sistemde enerji fazlası olduğu zamanlarda üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin enerji dengesizlik miktarının ve sekonder frekans kontrol hizmeti sağlanmasından dolayı ilgili üretim tesisinde oluşan dengesizlik miktarının pozitif olması durumlarında “1” aksi durumda “0” değerini alan Dengesizlik Katsayısını,

             m                “f” fatura döneminde yer alan saat sayısını,

             k                 “p” üretim faaliyeti gösteren tüzel kişisinin adına kayıtlı olan ve bu Yönetmeliğin  17 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen niteliklere sahip üretim tesisi sayısını,

ifade eder.

(5) Sekonder frekans kontrol hizmeti sağlamak üzere seçilmiş olan üretim tesisleri için adına kayıtlı bulundukları üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilere, DKs katsayısının “1” olduğu her durumda, üçüncü fıkrada belirtilen formül uyarınca hesaplanan Dengesizlik Geri Ödemesi yapılır. Söz konusu üretim faaliyeti gösteren tüzel kişilere sağladıkları hizmete karşılık birinci fıkrada belirtilen formül uyarınca hesaplanan ve ortalama fırsat maliyetini yansıtan bedel üzerinden sekonder frekans kontrol hizmet bedeli ödemesi yapılır. Yük alma, yük atma talimatları ile sekonder frekans kontrol tepkisi sağlanabilmesi için oluşturulan kapasite için ayrıca bir ortalama fırsat maliyeti ödemesi yapılmaz. İmzalanan sekonder frekans kontrol hizmet anlaşması kapsamında bulunmasına rağmen talimat almayan üretim tesisleri için sekonder frekans kontrolüne ilişkin herhangi bir ödeme yapılmaz.”

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Bu formülde geçen;

             YHRB                Bir fatura dönemine ait Yan Hizmetler Rezerv Bedelini (TL)

             KEYATM2d,u,r    Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca hesaplanan, dengeleme güç piyasası kapsamındaki “d” dengeleme biriminin “u” uzlaştırma dönemi için geçerli “r” teklifinin 2 (iki) etiket değerine sahip, Kabul Edilen ve Yerine Getirilmiş Yük Atma Teklifi Miktarını (MWh),

             YATFd,u,r            Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca hesaplanan, dengeleme güç piyasası kapsamındaki “d” dengeleme biriminin, “u” uzlaştırma dönemi için geçerli “r” teklifi için uygulanacak Yük Atma Fiyatını (TL/MWh),

             KEYALM2d,u,r    Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca hesaplanan, dengeleme güç piyasası kapsamındaki “d” dengeleme biriminin “u” uzlaştırma dönemi için geçerli “r” teklifinin 2 (iki) etiket değerine sahip, Kabul Edilen ve Yerine Getirilmiş Yük Alma Teklifi Miktarını (MWh),

             YALFd,u,r            Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği uyarınca hesaplanan, dengeleme güç piyasası kapsamındaki “d” dengeleme biriminin, “u” uzlaştırma dönemi için geçerli “r” teklifi için uygulanacak Yük Alma Fiyatını (TL/MWh),

             k                          İlgili fatura dönemine ilişkin yan hizmetler kapsamında hizmet veren ve 2 (iki) etiket değerine sahip talimat almış olan dengeleme birimi sayısını,

             n                          Dengeleme güç piyasası kapsamındaki “d” dengeleme birimine ilişkin “u” uzlaştırma dönemi için kabul edilmiş olan 2 (iki) etiket değerine sahip yük atma tekliflerinin sayısını,

             l                           Dengeleme güç piyasası kapsamındaki “d” dengeleme birimine ilişkin “u” uzlaştırma dönemi için kabul edilmiş olan 2 (iki) etiket değerine sahip yük alma tekliflerinin sayısını,    

             m                         ilgili fatura dönemine ilişkin uzlaştırma dönemlerinin sayısını,

ifade eder.”

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 44 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“d) TEİAŞ ile yapılan anlaşmalar için anlaşma kapsamındaki senkron kompanzasyon hizmeti sağlayacak her bir üretim tesisi için üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi ile TEİAŞ arasında müzakere sonucu belirlenen ve senkron kompanzasyon hizmeti sunulmasına ilişkin yatırım, işletme, bakım maliyetleri ile tüzel kişi tarafından aylık olarak TEİAŞ’a ödenen Tüketim (Alış) Sistem Kullanım ve İşletim Bedeli maliyetlerini yansıtan aylık senkron kompanzasyon hizmet bedeli.”

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(3) Reaktif güç kontrolüne ilişkin TEİAŞ ile yan hizmetler anlaşması bulunan üretim tesislerinin senkron kompansatör olarak çalışması sırasında sistemden çektikleri aktif elektrik enerjisi maliyetleri ile senkron kompanzasyon hizmeti sunulmasına ilişkin yatırım, işletme, bakım ve Sistem Kullanım ve İşletim Bedeli maliyetlerini karşılamak üzere ödenecek ücret 48 inci madde hükümleri çerçevesinde hesaplanır.”

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 48 inci maddesine aşağıda yer alan fıkralar eklenmiştir.

“(3) Senkron kompanzasyon hizmeti sunulmasına ilişkin yatırım, işletme, bakım ve Sistem Kullanım ve İşletim Bedeli maliyetlerini yansıtan aylık senkron kompanzasyon hizmet bedeli aşağıdaki formül uyarınca hesaplanır:

(4) Bu formülde geçen;

             SKHBp,u,d               “p” üretim faaliyeti gösteren tüzel kişisinin adına kayıtlı “u” üretim tesisi için “d” döneminde geçerli olan Senkron Kompanzasyon Hizmet Bedelini (TL),

             SDFd,s                     “d” döneminin “s” saati için geçerli olan Sistem Dengesizlik Fiyatını (TL/MWh),

             AEEÇMp,u,d,s          “p” üretim faaliyeti gösteren tüzel kişisinin adına kayıtlı “u” üretim tesisinin “d” döneminin “s” saatindeki Aktif Elektrik Enerjisi Çekiş Miktarını (MWh),

             h                             Uygulamada yeknesaklığın sağlanması ve eşit taraflar arasında ayrım gözetilmemesini teminen taraflarca üzerinde mutabakata varılan katsayıyı,

             TSKBp,u,d                “p” üretim faaliyeti gösteren tüzel kişisinin adına kayıtlı “u” üretim tesisinin “d” döneminde Senkron Kompanzasyon Hizmetini sağlaması durumunda ödenecek olan, “d” döneminde sistemden çekilen aktif elektrik enerjisinden kaynaklanan ve üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi tarafından TEİAŞ’a ödenen Tüketim (Alış) Sistem Kullanım ve İşletim Bedelini (TL),

             m                            “d” döneminde yer alan saat sayısını

ifade eder.”

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 56 ncı maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Ödeme bildirimleri

MADDE 56 – (1) Yan hizmet sağlayan tüzel kişilere sağladıkları hizmet sonucu yapılması gereken ödemeler ve yan hizmetler kapsamında rezerv oluşturmak üzere verilen 2 kodlu yük alma, yük atma tutarları ve yerine getirmedikleri yükümlülükleri sebebiyle uygulanan cezaları içeren ödeme bildirimleri TEİAŞ tarafından hazırlanarak PYS aracılığıyla ilgili tüzel kişilere duyurulur.

(2) Ödeme bildirimlerinin hazırlanması için, ilgili tüzel kişiler ve/veya tesislere ilişkin BYTM ve/veya Sistem İşletmecisi tarafından aşağıdaki bilgiler sağlanır;

a) Tüzel kişilerin/tesislerin yan hizmet sağlamaları için verilen talimatların başlangıç ve bitiş süreleri ve talimat miktarları,

b) İzleme sonucu tüzel kişilerin/tesislerin fiilen yan hizmet sağladıkları süre, devreye girme sayıları ve izleme esaslarına dayalı olarak sağlandığı belirlenen yan hizmet miktarı.

(3) Ödeme bildirimlerinin hazırlanması için, ilgili tüzel kişiler ve/veya tesislere ilişkin PYS aracılığıyla Piyasa İşletmecisi tarafından aşağıdaki bilgiler sağlanır;

a) Saatlik Sistem Marjinal Fiyatları,

b) Sistem Dengesizlik Fiyatları,

c) Dengeleme güç piyasası kapsamında sunulan yük alma, yük atma teklif fiyatları,

ç) Uzlaştırmaya esas veriş-çekiş miktarları,

d) Dengeleme güç piyasası kapsamındaki yük alma, yük atma talimatları.

(4) Ödeme bildirimlerinin hazırlanması için, ilgili tüzel kişiler ve/veya tesislere ilişkin yan hizmet anlaşmaları veya ilgili Kurul Kararı vasıtasıyla TEİAŞ tarafından aşağıdaki bilgiler sağlanır;

a) Birim hizmet bedeli,

b) Yan hizmet teklif fiyatı ve miktarı.

(5) Oturan sistemin toparlanması hizmeti için kullanılan yakıt miktarı ve yakıt fiyatı bilgileri yan hizmet sağlayan ilgili tüzel kişi tarafından sağlanır.

(6) İkinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkralarda belirtilen bilgiler her ayın en geç dördüncü günü mesai bitimine kadar TEİAŞ tarafından belirlenen formatta bildirilir.

(7) TEİAŞ, yan hizmet sağlayan tüzel kişilere sağladıkları hizmet sonucu yapılması gereken ödemelere ve yerine getirmedikleri yükümlülükleri sebebiyle uygulanan cezalara ilişkin ödeme bildirimlerini ilgili ayın yedinci günü mesai bitimine kadar PYS aracılığıyla yan hizmet sağlayan tüzel kişi bazında yayımlar. Ödeme bildirimlerinde ilgili tüzel kişi tarafından ilgili ay boyunca sağlanmış olan tüm yan hizmetlere ilişkin ödeme ve ceza tutarları ayrı ayrı olarak belirtilir. Sekonder frekans kontrol hizmetine ilişkin ödeme bildirimleri ayrıca bir önceki aya ilişkin nihai uzlaştırma bildirimlerinin hesaplanması sırasında ortaya çıkan fark tutarlarını da içerir.

(8) İlgili tüzel kişiler ödeme bildirimlerine ilişkin itirazlarını, ödeme bildirimlerinin yayımlanmasını takip eden iki gün içinde TEİAŞ’a yapar. TEİAŞ bu itirazları ilgili ayın onikinci günü mesai bitimine kadar sonuçlandırarak güncellenen ödeme bildirimlerini PYS aracılığıyla ilgili tüzel kişilere bildirir.

(9) Yan hizmetler kapsamında rezerv oluşturmak üzere verilen 2 kodlu yük alma, yük atma tutarlarına ilişkin ödeme bildirimleri Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği hükümleri uyarınca faturaya esas nihai uzlaştırma bildirimlerinin yayınlanması ile beraber Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin uzlaştırmaya ilişkin hükümleri uyarınca TEİAŞ tarafından hesaplanarak yayımlanır.”

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki madde eklenmiştir.

“Faturalama

MADDE 56/A – (1) Yan hizmet sağlayan tüzel kişiler sağladıkları hizmete ilişkin faturaları, PYS’de yayımlanan ödeme bildirimleri ile tutarlı olacak şekilde ilgili ayın onbeşinci gününden itibaren yedi gün içinde düzenleyerek TEİAŞ’a iletir.

(2) İlgili piyasa katılımcıları 2 kodlu yük alma talimatlarına ilişkin faturaları, PYS’de yayımlanan ödeme bildirimleri ile tutarlı olacak şekilde ilgili ayın onbeşinci gününden itibaren yedi gün içinde düzenleyerek TEİAŞ’a iletir.

(3) TEİAŞ, 2 kodlu yük atma talimatlarına ilişkin faturaları PYS’de yayımlanan ödeme bildirimleri ile tutarlı olacak şekilde ilgili ayın onbeşinci gününden itibaren yedi gün içinde düzenleyerek  ilgili piyasa katılımcılarına iletir.

(4) TEİAŞ, yan hizmet sağlayan tüzel kişilerin yerine getirmedikleri yükümlülükleri sebebiyle uygulanan cezalara ilişkin faturaları PYS’de yayımlanan ödeme bildirimleri ile tutarlı olacak şekilde ilgili ayın onbeşinci gününden itibaren yedi gün içinde düzenleyerek  yan hizmet sağlayan ilgili tüzel kişilere iletir.”

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 57 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 57 – (1) Yan hizmet sağlayan tüzel kişiler ve 2 kodlu yük alma talimat alan piyasa katılımcıları tarafından, PYS’de yayımlanan güncel ödeme bildirimleri ile tutarlı şekilde düzenlenmiş faturaların bedelleri, TEİAŞ tarafından, faturanın tebliğ tarihini takip eden onbeş iş günü içinde ödenir.

(2) TEİAŞ tarafından, PYS’de yayımlanan güncel ödeme bildirimleri ile tutarlı şekilde düzenlenmiş faturaların bedelleri, ilgili piyasa katılımcısı ve/veya yan hizmet sağlayan tüzel kişiler tarafından, faturanın tebliğ tarihini takip eden onbeş iş günü içinde ödenir.

(3) PYS’de yayımlanan güncel ödeme bildirimleri ile tutarlı şekilde düzenlenmemiş faturalara, TEİAŞ, faturanın tebliğ tarihinden itibaren sekiz gün içinde itirazda bulunarak faturayı iade eder. İade edilen faturaya ilişkin herhangi bir ödeme gerçekleştirilmez. Yeniden düzenlenen faturanın bedeli, yeniden düzenlenen faturanın tebliğ tarihini takip eden onbeş iş günü içinde, TEİAŞ tarafından ödenir.

(4) Yan hizmet sağlayan tüzel kişiler ve piyasa katılımcıları faturanın tebliğ tarihinden itibaren sekiz gün içinde faturalara ilişkin TEİAŞ’a yazılı olarak itirazda bulunabilir. Yan hizmet sağlayan tüzel kişilerin veya piyasa katılımcılarının faturalara itirazda bulunmaları, ödeme yükümlülüklerini ortadan kaldırmaz. TEİAŞ, kendisine yapılan itirazın sebebine göre kayıt bilgilerini ve uzlaştırma hesaplamalarını incelemek suretiyle, itirazın haklılığını araştırır. Maddi hatalar derhal, maddi hatalar dışındaki itiraz başvuruları yirmi iş günü içerisinde TEİAŞ tarafından sonuçlandırılır. İtirazın haklı bulunması durumunda ve/veya TEİAŞ’ın bir itiraz olmaksızın yapılan bir hatayı tespit etmesi halinde, gerekli düzeltme işlemi yapılır. TEİAŞ tarafından varılan sonuca ilişkin ihtilaflar, yan hizmet sağlayan tüzel kişilerin veya piyasa katılımcılarının başvuruları üzerine Kurum tarafından incelenir.

(5) İlgili tarafların belirtilen fatura bedellerini bu maddede belirtilen süre içinde ödememesi durumunda, süresinde ödenmeyen fatura bedellerine gecikme faizi uygulanacaktır. Bu oran 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesine göre belirlenen gecikme zammı oranıdır.

(6) Yan hizmet sağlayan tüzel kişilerin veya piyasa katılımcılarının, söz konusu fatura bedelini, fatura tebliğ tarihini takip eden onbeş iş günü içerisinde ödememesi halinde, ilgili tarafın temerrüt durumuna düştüğü kabul edilir. Temerrüt durumuna düşen tarafın yapması gereken ödemeler, yasal yollar saklı kalmak üzere öncelikle varsa ilgili tüzel kişinin TEİAŞ’tan alacaklarından mahsup edilir.”

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğe 58 inci maddenin birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(2) TEİAŞ tarafından faturalara ilişkin piyasa katılımcılarına yapılan itirazlara ilişkin düzeltmeler ilgili piyasa katılımcısı tarafından gerçekleştirilir. TEİAŞ tarafından yapılan fatura itiraz başvuruları ile birlikte ilgili piyasa katılımcısı tarafından gönderilmiş olan fatura iade edilir. İlgili piyasa katılımcısı tarafından düzeltilmiş olan fatura TEİAŞ’a yeniden gönderilir.”

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 59 uncu maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Üretim faaliyeti gösteren her bir tüzel kişinin sağlamakla yükümlü olduğu primer frekans kontrolüne katılım oranı, Türkiye elektrik sisteminin ENTSO-e sistemi ile entegrasyon hedefleri doğrultusunda yeterli sekonder frekans kontrol rezerv miktarının temin edilebilmesi amacıyla, gerekli görülen üretim faaliyeti gösteren tüzel kişiler için primer frekans kontrol hizmet anlaşmasına ek bir protokol düzenlenerek ve yapılan değişiklik 31/12/2012 tarihine kadar geçerli olmak üzere TEİAŞ tarafından yeniden belirlenebilir. Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişi ile TEİAŞ arasında yapılacak olan protokol Kurul onayı ile yürürlüğe girer.”

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin geçici 3 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Gerekli izleme ve kontrol sistemi 31/12/2012 tarihine kadar TEİAŞ tarafından tesis edilir. Söz konusu izleme ve kontrol sistemi tesis edilinceye kadar, yan hizmet sağlayan tesislerin izlenmesi ve kontrolü, ilgili tesislerin kayıtlarından, tüzel kişilerin üretim tesislerinin emre amadeliklerine ilişkin Sistem İşletmecisine yaptıkları bildirimlerden ve TEİAŞ’ın mevcut SCADA sisteminden yararlanılarak azami aylık olarak ilgili BYTM ve/veya Sistem İşletmecisi tarafından yapılır.”

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin geçici 6 ncı maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Akredite olmak için TÜRKAK’a başvuran ve 31/12/2012 tarihine kadar akreditasyon işlemlerini tamamlayacağını yazılı olarak TEİAŞ’a taahhüt eden ve başvurunun TÜRKAK tarafından kayıt altına alındığına dair yazısını TEİAŞ’a sunan firmalar tarafından, 31/12/2012 tarihine kadar yapılan yan hizmetler performans testleri de, TEİAŞ tarafından kurulan Yan Hizmetler Performans Test Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirilip onaylanmak koşuluyla kabul edilir. Söz konusu bu firmalar akreditasyon sürecine ilişkin olarak TÜRKAK tarafından verilen ilerleme raporlarını üç ayda bir TEİAŞ’a sunarlar. Bu raporun olumsuz olması halinde firmaların yetkisi bir sonraki rapor dönemine kadar askıya alınır. Bu firmaların akreditasyon süreci 31/12/2012 tarihine kadar tamamlanmadığı takdirde, bu süre bittikten sonra yapılan testler Yan Hizmetler Performans Test Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmeye alınmaz. Bu madde uyarınca test yapma yetkisi kazanan veya bu yetkisi askıya alınan firmalar TEİAŞ internet sayfasında piyasa katılımcılarına duyurulur.”

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 64 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 64 – (1) Bu Yönetmeliğin;

a) Sekonder Frekans Kontrolüne ilişkin hükümleri 1/5/2010 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

b) Reaktif Güç Kontrolüne ilişkin hükümleri 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,

c) Anlık Talep Kontrol Hizmetine ilişkin hükümleri 1/7/2012 tarihinde,

ç) Oturan Sistemin Toparlanmasına ilişkin hükümleri 1/7/2012 tarihinde,

d) Bekleme Yedeklerine ilişkin hükümleri 1/10/2013 tarihinde,

e) Diğer maddeleri yayımı tarihinde

yürürlüğe girer.”

MADDE 19 – Bu Yönetmelik 1/1/2012 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

27/12/2008

27093

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

13/5/2010

27580

2-

19/8/2010

27677

3-

15/10/2010

27730