17 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28145

YÖNETMELİK

Sayıştay Başkanlığından:

SAYIŞTAY BAŞSAVCILIĞI ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik Sayıştay Başsavcılığının çalışma esas ve usullerini belirlemek amacıyla düzenlenmiştir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 33 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Başkanlık: Sayıştay Başkanlığını,

b) Başsavcı: Sayıştay Başsavcısını,

c) Başsavcılık: Sayıştay Başsavcılığını,

ç) Ek rapor: Hesap yargılaması sonuçlanana değin yargılamaya esas raporda değişiklik veya ilave yapılması gereken durumlarda düzenlenen rapor ile hüküm dışı bırakılan konular hakkında düzenlenen raporu ve yargılamanın iadesine ilişkin olarak düzenlenen raporları,

d) Hesap yargılaması: Kanunlarla belirlenen sorumluların hesap ve işlemlerinin mevzuata uygun olup olmadığının yargılama yoluyla kesin hükme bağlanmasını ve bununla ilgili kanun yollarını,

e) Kanun: 6085 sayılı Kanunu,

f) Savcı: Sayıştay savcısını,

g) Yargılamaya esas rapor: Sayıştay dairelerince yapılacak yargılamaya esas olmak üzere, denetçiler tarafından genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin hesap ve işlemlerinin denetimi sırasında tespit edilen kamu zararına ilişkin düzenlenen raporu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başsavcılığın Oluşumu, Görevleri ve Çalışma Esasları

Başsavcılık

MADDE 4 – (1) Başsavcılık, Başsavcı ve savcılardan oluşur.

(2) Başsavcılığa verilen görevleri yerine getirmesinde yardımcı olmak üzere yeterli sayıda yönetim mensubu görevlendirilir.

Başsavcı

Madde 5 – (1) Sayıştay Başsavcılığı, Başsavcı tarafından temsil edilir.

(2) Başsavcı;

a) Savcılar tarafından yargılamaya esas rapor ile ek raporların hızlı ve gerekçeli bir şekilde görüş bildirilmesi, ilamların tavzihi ve düzeltilmesi ile kanun yollarına başvurulması işlemlerinin kanunda öngörülen sürelerde yürütülmesi ve Kanunda sayılan diğer görevlerin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için gerekli tedbirleri alır.

b) Başsavcılığa intikal eden yargılamaya esas raporları, temyiz konusu dosyaları ve diğer işleri savcılara havale eder.

c) İlama ilişkin yargılamaya esas raporları hazırlayan denetçiler tarafından yapılan temyiz istemini gerçekleştirir veya temyiz isteminde bulunmama gerekçesini, ilgili denetçiye bildirilmek üzere Başkanlık makamına sunar. İlamların infazını izler ve bu hususla ilgili gerekli işlemleri yapar.

ç) Hakkında suç duyurusunda bulunulan sorumluların ve diğer ilgililerin durumlarını izler.

d) Sayıştayca belirtilen süreler içerisinde verilmeyen hesapları takip eder, hesabı ve istenilen bilgi ve belgeleri vermeyen sorumlular ve diğer ilgililer hakkında Kanunda belirtilen gerekli işlemleri yapar.

e) Kanunda belirtilen hallerde Genel Kurul toplantılarına katılır ve görüşünü açıklar.

f) Kanunlarla ve Sayıştay Başkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirir.

(3) Başsavcının herhangi bir nedenle görevinde bulunmadığı zamanlarda bu görevi, Başsavcının önerisi üzerine Sayıştay Başkanı tarafından belirlenen savcı yürütür. Başsavcılığın boş olması durumunda en kıdemli savcı başsavcılık görevini yürütür. Kıdemde savcılık görevine atanma tarihi esas alınır.

Savcılar

Madde 6 – (1) Savcılar kendilerine verilen yargılamaya esas rapor, ek rapor, temyiz ve karar düzeltilmesine ilişkin mütalaalarını düzenler ve imza ederler.

(2) Kendilerine havale edilen yargılamaya esas rapor ve ek rapora ilişkin görüşlerini gerekçeli olarak yirmi gün içerisinde bildirirler. Zorunlu hallerde Başsavcı beş işgününü geçmemek üzere ek süre verebilir.

(3) Temyiz, yargılamanın iadesi ve karar düzeltilmesine ilişkin taleplerini Kanunda belirtilen süreler içinde Başsavcıya iletirler.

(4) Oy hakkı bulunmamak üzere hesap yargılamasına katılır ve görüşünü açıklarlar.

(5) Başsavcı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirirler.

Görev dağılımı

Madde 7 – (1) Savcılar arasındaki görev dağılımı Başsavcı tarafından belirlenir.

(2) Başsavcılığa intikal eden yargılamaya esas raporlar, ek raporlar, temyiz konusu dosyalar ve diğer işler bu görev dağılımına göre savcılara havale edilir.

Hesap yargılaması

Madde 8 – (1) Yargılamaya esas rapor ve ek raporlar daireler tarafından gündemle birlikte Başsavcılığa gönderilir. Yargılamaya esas rapor ve ek rapora görüş bildiren savcı veya kanuni nedenlerle bulunmaması halinde görevlendirilen bir savcı, oy hakkı bulunmamak üzere, dairedeki hesap yargılamasına katılır ve görüşünü açıklar.

İlamların infazının izlenmesi

Madde 9 – (1) Sayıştayın hesap yargılamasına tabi kurumların muhasebe birimlerince Sayıştay ilamına dayanılarak kişilerden alacaklar hesabına kaydedilmiş bulunan alacaklarla ilgili olarak nakden veya mahsuben yapılan tahsilat ile terkin, tenzil ve kaldırma işlemlerini gösteren “Sayıştay İlamları Bilgi Formu” her yılın Ocak ve Temmuz aylarının ilk haftasında bassavcilik@sayistay.gov.tr adresine elektronik posta yolu ile gönderilir. Herhangi bir nedenle elektronik posta yolu ile gönderilemeyen formlar belirtilen sürede Sayıştay Başkanlığına gönderilir.

(2) Sayıştay İlamları Bilgi Formu her yılın ilamı için ayrı ayrı düzenlenir. Altı aylık süre içerisinde, herhangi bir yılın ilamı kapsamındaki alacakların durumunda tahsil, terkin, tenzil ve kaldırma gibi nedenlerle bir değişiklik yoksa o yılın ilamıyla ilgili o dönem için form düzenlenmez. Tahsilat, sorumluların rücu edebileceği kişilerden yapıldığı takdirde forma, tahsilatın yapıldığı kişinin ad ve soyadı ile birlikte, hangi sorumlu veya sorumluların müşterek veya münferit borcuna mahsup edildiği de yazılır.

(3) Sayıştay İlamları Bilgi Formuna göre ilamları infaz etmediği tespit edilen ve gereklerini yerine getirmeyen üst yöneticiler hakkında Kanunun 9 uncu maddesi hükmünün uygulanması için Başsavcılıkça durum ilgili kuruma intikal ettirilir ve sonucu takip edilir.

(4) İlgili birimden alınan bilgiler sonucu ilamların yıllar itibariyle infaz durumu ve infaz etmeyenler hakkında yapılan işlemlere ilişkin Başsavcılıkça, her yılın üçüncü ayında, Başkanlık makamına bilgi sunulur.

Suç teşkil eden fiiller

Madde 10 – (1) Yapılan denetim ve incelemeler sırasında tespit edilen ve dairece yapılan ilk inceleme sonucunda toplanan delillerin kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte görülmesi nedeniyle Başsavcılığa intikal ettirilen dosya, gereği yerine getirilmek üzere sorumluların bağlı olduğu kamu idaresine veya suçun niteliğine göre doğrudan soruşturma yapılmak üzere ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir.

Hesabını vermeyenler ile bilgi ve belgeleri vermeyen sorumluların takibi

Madde 11 – (1) Hesabını veya hesaba ilişkin istenilen bilgi, belge ve defterleri vermeyenlerle ilgili olarak, Kanunun 9 uncu maddesindeki yaptırımların uygulanması için durum ilgililerin bağlı olduğu kuruma Başsavcılıkça bildirilir. Başsavcılık ilgililer hakkında yaptırımların uygulanıp uygulanmadığını izler ve sonucu Başkanlığa bildirir.

Başsavcılık bürosu

Madde 12 – (1) Başsavcılık bürosu yeteri kadar yönetim mensubundan oluşur.

(2) Bürodaki her türlü kayıt, yazma, numara verme, arşivleme, karşılaştırma ve diğer işler bürodaki yönetim mensupları tarafından yürütülür.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

Yürürlük

Madde 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.