17 Aralık 2011 CUMARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 28145

YÖNETMELİK

Sayıştay Başkanlığından:

SAYIŞTAY RESMİ KIYAFET YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Dayanak

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları, daire başkanları, üyeler ve diğer meslek mensupları ile başsavcı ve savcıların törenlerde ve duruşma yapılan haller ile temsilci davet edilen durumlarda giyecekleri resmi kıyafetlerin esaslarını düzenlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik 3/12/2010 tarihli ve 6085 sayılı Sayıştay Kanununun 76 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

İKİNCİ BÖLÜM

Resmi Kıyafetin Şekli ve Giyimine İlişkin Esaslar

Törenlerde giyilecek resmi kıyafet

MADDE 3 – (1) Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları, daire başkanları, üyeler, diğer meslek mensupları ile başsavcı ve savcıların törenlerdeki resmi kıyafetleri; koyu renk elbise ve ayakkabı ile Sayıştay Başkanı, başkan yardımcısı, daire başkanları, üyeler ve başsavcı için siyah ince yünlü kumaştan dikilmiş cübbeden (ŞEKİL-1) ibarettir.

(2) Cübbenin yaka içi, klapası ve kol ağızlarının dışa katlanmış kısımları saten kumaştandır. Saten kumaşın rengi Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları, daire başkanları, üyeler için koyu mavi renk, raportörler için açık mavi renk ve başsavcı ile savcılar için neftî renktir. Cübbe yakalarında Sayıştay Başkanı için ŞEKİL-2’de, başkan yardımcıları, daire başkanları için ŞEKİL-3’te, üyeler için ŞEKİL-4’te, raportörler ile başsavcı için ŞEKİL-5’te, savcılar için ŞEKİL-6’da yer alan şekliyle sarı sim işleme bulunur. Sayıştay Başkanının cübbesinin kol ağızlarının dışa katlanmış kısımları üzerinde, ŞEKİL-7’de düzenlendiği şekliyle sarı sim işleme yer alır.

Duruşma yapılan haller ile temsilci davet edilen durumlarda giyilecek resmi kıyafet

MADDE 4 – (1) Sayıştay Başkanı, başkan yardımcıları, daire başkanları, üyeler duruşma yapılan hallerle temsilci davet edilen durumlarda cübbe giyerler.

(2) Duruşma yapılan haller ile temsilci davet edilen durumlarda raportörler ile başsavcı ve savcılar da cübbe giyerler.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 5 – (1) 11/6/1985 tarihli 18781 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sayıştay Resmi Kıyafet Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 6 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sayıştay Başkanı yürütür.

 

 

Ekleri için tıklayınız.