26 Aralık 2012 Tarihli ve 28509 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

YÖNETMELİKLER

— Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Türkiye İş Kurumu İstihdam Uzmanlığı Yönetmeliği

— Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bağımsız Denetim Yönetmeliği

— Atılım Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Bursa Orhangazi Üniversitesi Satın Alma Yönetmeliği

— Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kadir Has Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

— Kastamonu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

— İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği

— 2012 Yılı Kasım Ayında Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

— 2012 Yılı Kasım Ayında İptal Edilen Yatırım Teşvik Belgeleri Listesi

— Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2005/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2012/16)

— Özelleştirme Yüksek Kurulunun 20/12/2012 Tarihli ve 2012/196 Sayılı Kararı

 

YARGI BÖLÜMÜ

 

DANIŞTAY KARARI

— Danıştay Genel Kuruluna Ait Karar

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Tıklayınız


25/12/2012 tarihli ve 28508 sayılı mükerrer Resmî Gazete'de, Milletlerarası Andlaşma ile Ulusal Meslek Standartlarına Ait Tebliğ yayımlanmıştır.