26 Aralk 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28509

TEBL

Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasndan:

ZORUNLU KARILIKLAR HAKKINDA TEBL (SAYI: 2005/1)DE

DEKLK YAPILMASINA DAR TEBL (SAYI: 2012/16)

MADDE 1 16/11/2005 tarihli ve 25995 sayl Resm Gazete'de yaymlanan Zorunlu Karlklar Hakknda Tebli (Say: 2005/1)e 7 nci maddeden sonra gelmek zere aadaki 7/A maddesi eklenmitir.

Kaldra oranna dayal zorunlu karlk ykmll

MADDE 7/A Bankalarn tabi olduklar muhasebe standartlar ve kayt dzeni esas alnarak Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasnca belirlenen usul ve esaslara gre bankalarca hesaplanacak kaldra oran bu maddede belirtilen aralklarda bulunan bankalar, ilave olarak zorunlu karlk tesis eder.

Kaldra oran, ana sermayenin aada belirtilen kalemlerin toplamna blnmesi suretiyle hesaplanr:

a) Pasif toplam tutar.

b) Gayri nakdi kredi ve ykmllkler tutar.

c) Caylabilir taahhtlerin 0,1 katsaysyla arpm sonucu bulunacak tutar.

) Trev finansal aralara ait taahhtlerin her birinin kendi kredi dnm oran ile arpm sonucu bulunacak toplam tutar.

d) Caylamaz taahhtler tutar.

Bu madde uyarnca zorunlu karlk ykmll, er aylk dnemler itibaryla aylk kaldra oranlarnn basit aritmetik ortalamasna gre belirlenir.

Tm vadelerdeki zorunlu karla tabi Trk liras ve yabanc para ykmllkler iin ayr ayr uygulanmak zere;

a) 2013 ylnn son aylk dnemi ve 2014 ylnn birinci, ikinci ve nc aylk dnemleri iin hesaplanan kaldra oran yzde 3n altnda kalan bankalar ilave olarak 2 puan, yzde 3 (3 dhil) ile yzde 3,25 arasnda olan bankalar ilave olarak 1,5 puan, yzde 3,25 (3,25 dhil) ile yzde 3,5 arasnda olan bankalar ilave olarak 1 puan zorunlu karl,

b) 2014 ylnn son aylk dnemi ve 2015 ylnn birinci, ikinci ve nc aylk dnemleri iin hesaplanan kaldra oran yzde 3n altnda kalan bankalar ilave olarak 2 puan, yzde 3 (3 dhil) ile yzde 3,5 arasnda olan bankalar ilave olarak 1,5 puan, yzde 3,5 (3,5 dhil) ile yzde 4 arasnda olan bankalar ilave olarak 1 puan zorunlu karl,

c) 2015 ylnn son aylk dneminden itibaren (bu dnem dhil) hesaplanan kaldra oran yzde 3n altnda kalan bankalar ilave olarak 2 puan, yzde 3 (3 dhil) ile yzde 4 arasnda olan bankalar ilave olarak 1,5 puan, yzde 4 (4 dhil) ile yzde 5 arasnda olan bankalar ilave olarak 1 puan zorunlu karl,

hesaplama dnemini izleyen 4 nc takvim aynn ilk zorunlu karlk tesis dneminden balamak zere 6 zorunlu karlk tesis dneminde tesis eder.

Bankalar kaldra orann, hesaplama dnemini izleyen 3 nc takvim ayndaki son zorunlu karlk ykmllk bildirim cetvelinin gnderim sresi bitimine kadar Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankasna bildirir.

MADDE 2 Bu Tebliin;

a) 1 inci maddesi ile eklenen Zorunlu Karlklar Hakknda Tebli (Say 2005/1)in 7/A maddesinin beinci fkras 31/12/2012 tarihinden itibaren geerli olmak zere yaym tarihinde,

b) Dier hkmleri yaym tarihinde,

yrrle girer.

MADDE 3 Bu Tebli hkmlerini Trkiye Cumhuriyet Merkez Bankas Bakan yrtr.