26 Aralk 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28509

DANITAY KARARI

Dantay Genel Kurulundan:

Esas No : 2012/20

Karar No : 2012/20

DANITAY DAVA DARELER ARASINDAK BLM KARARI

2575 sayl Dantay Kanununun 27 nci maddesi gereince, Dantay Bakanlar Kurulunun 11/12/2012 tarih ve 2012/5 sayl karar ile hazrlanan Dantay dava daireleri arasndaki iblm karar tasarsn grmek zere, Dantay Genel Kurulu 21/12/2012 tarihinde Dantay Bakan Hseyin H. Karakullukcu Bakanlnda (132) yenin katlmyla topland.

Dantay dava daireleri arasndaki iblmnn aadaki ekilde belirlenmesine oybirlii ile karar verildi.

ORTAK HKMLER

(1) Dava dairelerinden nc, Drdnc, Yedinci ve Dokuzuncu Daireler vergi dava dairesi; dier dava daireleri ise idari dava dairesi olarak grev yapar.

(2) dare mahkemeleri arasnda grev ve yetkiye ilikin uyumazlklarda ve balantl davalarda merci tayini, uyumazln esasn zmlemekle grevli idari dava dairesince yaplr.

(3) Vergi mahkemeleri arasnda grev ve yetkiye ilikin uyumazlklarda ve balantl davalarda merci tayini, uyumazln esasn zmlemekle grevli vergi dava dairesince yaplr.

(4) Amme Alacaklarnn Tahsil Usul Hakknda Kanunun uygulanmasna ilikin davalar ve temyiz bavurular, alacan tahakkukuna ilikin davalara bakmakla grevli dava dairesince zmlenir.

(5) Daha nce baka dairede grlmekte olup da dairesi deitirilen dava dosyalar, ayrca bir karar verilmesine gerek olmadan mevcut halleriyle 31/01/2013 tarihine kadar ilgili daireye devredilir. blm karar sonras Dantaya gelecek olanlar (karar dzeltme ve yarglamann yenilenmesi talepleri dahil) ile kanun yollarna konu edilerek bozulan dava dosyalar da bu kararla belirlenen dairece sonulandrlr.

(6) Bu karar, Resm Gazetede yaymlanr ve yaymn izleyen ay bandan itibaren uygulanr.

DARELERN BLM

kinci Daire

a) alma ve Sosyal Gvenlik Bakanl, Orman ve Su leri Bakanl, Milli Eitim Bakanl ile Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanl ve bu bakanlklarn bal, ilgili ve ilikili kurulularnda grevli kamu personeline ilikin mevzuattan (kamu konutlar ve harcrah mevzuat dahil),

b) Kamu grevlilerinin sicillerine ilikin ilerden,

c) Tedavi Yardmna likin Uygulama Tebliinden,

) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununda dzenlenmi olan parasal haklara ilikin ilerden,

d) 969 sayl Tarm ve Kyileri Bakanlnn Merkez ve Tara Kurulularna Dner Sermaye Verilmesi Hakknda Kanun hkmleri uyarnca, bu Kanun kapsamnda bulunan personele yaplan demelerden,

e) 213 sayl Vergi Usul Kanununun Ek 13 nc maddesi uyarnca, Maliye Bakanl ile bal kurulularnn merkez ve tara tekilat kadrolarnda alan memurlar ile dier personele yaplan ek demelerden,

f) Anlan drt bakanlk ile bu bakanlklarn bal, ilgili ve ilikili kurulularnda grevli kamu grevlileri mevzuatndan doan ve Dantay Onbirinci ve Onikinci Dairelerinin grevleri dnda kalan ilerden,

kaynaklanan davalar ve temyiz bavurularn zmler.

nc Daire

a) zel tketim vergisine (ithalde alnan zel tketim vergisi hari) ilikin davalar ile temyiz bavurularn,

b) Gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili olarak Adana, Antalya, Aydn, Bursa, Diyarbakr, Erzurum, Gaziantep, zmir, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Sakarya, Samsun, Trabzon, Van ve Zonguldak Blge dare Mahkemelerinin yarg evresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara kar yaplan temyiz bavurularn,

c) Katma deer vergisi (ithalde alnan katma deer vergileri hari) ile ilgili olarak Adana, Antalya, Aydn, Diyarbakr, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Malatya, Manisa, Samsun, Trabzon, Van ve Zonguldak Blge dare Mahkemelerinin yarg evresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara kar yaplan temyiz bavurularn,

) Vergi, resim, har ve benzeri mali ykmlere ilikin olup dier vergi dava dairelerinin grevleri dnda kalan ileri,

zmler.

Drdnc Daire

a) Gelir, kurumlar ve katma deer vergilerine ilikin Bakanlar Kurulu kararlar ile dzenleyici dier ilemlere kar alan davalar,

b) Gelir ve kurumlar vergisi ile ilgili olarak Ankara, Denizli, Edirne, Eskiehir, stanbul, Krkkale, Ordu ve Sivas Blge dare Mahkemelerinin yarg evresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara kar yaplan temyiz bavurularn,

c) Katma deer vergisi (ithalde alnan katma deer vergileri hari) ile ilgili olarak Ankara, Denizli, Edirne, Eskiehir, Krkkale, Ordu ve Sivas Blge dare Mahkemeleri yarg evresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara kar yaplan temyiz bavurularn,

zmler.

Beinci Daire

a) Yksek retim kurumlar retim elemanlar ile alma ve Sosyal Gvenlik, Orman ve Su leri, Milli Eitim, Gda, Tarm ve Hayvanclk Bakanlklar ile bu bakanlklarn bal, ilgili ve ilikili kurulularnda grevli olanlar hari olmak zere; Babakanlk ve dier bakanlklar ile bu bakanlklarn bal, ilgili ve ilikili kurulularnda grevli kamu personeline ilikin mevzuattan (kamu konutlar ve harcrah mevzuat dahil),

b) zelletirme uygulamalar ile ilgili kamu grevlilerine ilikin mevzuattan,

c) Aile hekimlii ile ilgili personele ilikin mevzuattan (szleme yapma, feshetme, ihtar verme ve parasal konular dahil),

) Kamu grevlileri mevzuatndan doan ve Dantay kinci, Onbirinci ve Onikinci Dairelerinin grevleri dnda kalan ilerden,

kaynaklanan davalar ve temyiz bavurularn zmler.

Altnc Daire

a) mar kanunu ile dier kanunlar ve ilgili mevzuata gre, her tr ve lekteki planlarn hazrlanmas ve yrrle konulmas, arsa ve arazi dzenlenmesi, ifraz ve tevhit ileri, imar durumu, ruhsat ve kamulatrma ilemlerine kar plan ile birlikte veya mstakilen tesis edilen ilemlerden,

b) mar mevzuatndan doan ve Ondrdnc Dairenin grevleri dnda kalan ilerden,

kaynaklanan davalar ve temyiz bavurularn zmler.

Yedinci Daire

Gmrk ve gider vergileri ile ithale ilikin vergilere, motorlu tatlar vergisine ve veraset ve intikal vergisine ilikin davalar ile temyiz bavurularn zmler.

Sekizinci Daire

a) Ky, belediye ve zel idareleri ilgilendiren mevzuattan,

b) Mahalli idarelerin seimle gelen organlarnn organlk sfatlarn kaybetmeleri konusundan,

c) Snr, iskan ve toprak edinme mevzuatndan (yabanc sermayeli irketlerin tanmaz mlkiyeti ve snrl ayni hak edinimi dahil),

) Maden, taocaklar ve orman mevzuatndan (jeotermal kaynaklar ve doal mineralli sularla ilgili iler dahil),

d) Kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular mevzuatndan,

e) renci ve renim ilerinden,

f) Yksekretim mevzuatndan (retim elemanlar disiplin ve zlk ileri dahil),

g) zel retim kurumlar mevzuatndan,

) 278 sayl Trkiye Bilimsel ve Teknik Aratrma Kurumu Kurulmas Hakknda Kanundan,

h) 3572 sayl yeri Ama ve alma Ruhsatlarna Dair Kanun Hkmnde Kararnamenin Deitirilerek Kabulne Dair Kanun, 2559 sayl Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu ve 5179 sayl Gdalarn retimi, Tketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hkmnde Kararnamenin Deitirilerek Kabul Hakknda Kanun uyarnca tesis edilen iyeri ama ve alma ruhsatlarna ait ilemler ile bu iyerlerinin geici ya da sresiz olarak kapatlmasna ilikin ilemlerden,

) 1593 sayl Umumi Hfzsshha Kanunundan,

kaynaklanan davalar ve temyiz bavurularn zmler.

Dokuzuncu Daire

a) Damga vergisine, emlak vergisine; ky, belediye ve zel idare vergi, resim, har ve paylar ile bunlarn dier gelirlerine ve bunlara ait tarifelere, Harlar Kanununa ilikin davalar ile temyiz bavurularn,

b) Katma deer vergisi (ithalde alnan katma deer vergileri hari) ile ilgili olarak Bursa, stanbul, zmir ve Sakarya Blge dare Mahkemelerinin yarg evresindeki vergi mahkemelerince verilen kararlara kar yaplan temyiz bavurularn,

zmler.

Onuncu Daire

Vergi davalarna bakan dava daireleri hari, dier dava dairelerinin grevi dnda kalan uyumazlklara ilikin davalar ve temyiz bavurularn zmler.

Onbirinci Daire

a) Emeklilik ve emekli sand mevzuatndan,

b) Kamu grevlilerinin, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu dndaki kanunlarla dzenlenmi olan parasal haklarna ilikin ilerden,

kaynaklanan davalar ve temyiz bavurularn zmler.

Onikinci Daire

a) Kamu grevlilerinin, greve alnma, adaylk, greve son verme (emeklilik ilemleri hari), rtbe terfii ve disiplin ilemleri ile saylan bu ilemlere dayal tazminat taleplerinden,

b) zelletirme uygulamalar sonucu isiz kalanlarn yeniden ie alnmalar ve bu hususa ilikin dzenlemelerden,

c) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 4/C maddesi kapsamnda alanlarla ilgili mevzuattan (szleme yapma, feshetme ve parasal konular dahil),

kaynaklanan davalar ve temyiz bavurularn zmler.

Onnc Daire

a) Rekabetin Korunmas Hakknda Kanundan,

b) zelletirme Uygulamalar Hakknda Kanundan,

c) Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumu Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanundan,

) rnlere likin Teknik Mevzuatn Hazrlanmas ve Uygulanmasna Dair Kanundan,

d) eker Kanunundan,

e) Telsiz Kanunu, Telgraf ve Telefon Kanunu ile Elektronik Haberleme Kanunundan,

f) Evrensel Hizmet Kanunundan,

g) Baz Yatrm ve Hizmetlerin Yap-let-Devret Modeli erevesinde Yaptrlmas Hakknda Kanundan,

) Yap-let Modeli ile Elektrik Enerjisi retim Tesislerinin Kurulmas ve letilmesi ile Enerji Satnn Dzenlenmesi Hakknda Kanundan,

h) Trkiye Elektrik Kurumu Dndaki Kurulularn Elektrik retimi, letimi, Datm ve Ticareti ile Grevlendirilmesi Hakknda Kanundan,

) Elektrik Piyasas Kanunu, Doalgaz Piyasas Kanunu, Petrol Piyasas Kanunu ile Svlatrlm Petrol Gazlar (LPG) Piyasas Kanunu ve Elektrik Piyasas Kanununda Deiiklik Yaplmasna Dair Kanundan,

i) Sermaye Piyasas Kanunundan,

j) Trk parasnn kymetini koruma mevzuatndan,

k) Mlga Bankalar Kanunu ile Bankaclk Kanunundan,

l) Mali Sektre Olan Borlarn Yeniden Yaplandrlmas ve Baz Kanunlarda Deiiklik Yaplmas Hakknda Kanundan,

m) Mlga Finansal Kiralama Kanunundan, mlga dn Para Verme leri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameden ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman irketleri Kanunundan,

n) Mlga Radyo ve Televizyonlarn Kurulu ve Yaynlar Hakknda Kanun ile Radyo ve Televizyonlarn Kurulu ve Yayn Hizmetleri Hakknda Kanundan,

o) Kamu hale Kanunu, Kamu hale Szlemeleri Kanunu, Devlet hale Kanunundan (ecrimisil ve tahliye ile ilgili uyumazlklar hari) ve bu Kanunlara tabi olmad belirtilen ihaleler ile kamu kurum ve kurulularnca yaplan dier ihalelerden,

) Yenilenebilir Enerji Kaynaklarnn Elektrik Enerjisi retimi Amal Kullanmna likin Kanundan,

p) Enerji Verimlilii Kanunundan,

r) nternet Ortamnda Yaplan Yaynlarn Dzenlenmesi ve Bu Yaynlar Yoluyla lenen Sularla Mcadele Edilmesi Hakknda Kanundan,

s) Kamu Gzetimi, Muhasebe ve Denetim Standartlar Kurumunun Tekilat ve Grevleri Hakknda Kanun Hkmnde Kararnameden,

doan uyumazlklardan, Dantayn dier dava dairelerinin grevleri dnda kalan davalar ve temyiz bavurularn zmler.

Ondrdnc Daire

a) evre, boazii, eski eser, gecekondu, ky ve turizm mevzuatnn uygulanmasndan,

b) mar kanunu ile dier kanunlar ve ilgili mevzuat uyarnca tesis edilen, mhrleme, durdurma, ykm kararlar ile bunlara ilikin olarak verilen para cezalar ve bu cezalarn tahsili amacyla tesis edilen ilemlerden,

c) Afet ilerine ilikin mevzuattan,

kaynaklanan davalar ve temyiz bavurularn zmler.

Onbeinci Daire

a) 5233 sayl Terr ve Terrle Mcadeleden Doan Zararlarn Karlanmas Hakknda Kanundan,

b) Dier idari dava dairelerinin grevi dnda kalan salk mevzuatndan,

c) Salk hizmetine ilikin tam yarg uyumazlklarndan,

) Emeklilik ve emekli sand mevzuat hari sosyal sigortalar ve genel salk sigortas mevzuatndan (idari para cezalar dahil),

d) 2330 sayl Nakdi Tazminat ve Aylk Balanmas Hakknda Kanundan,

e) Tketicinin korunmas mevzuatndan (idari para cezalar ve dier idari yaptrmlar dahil),

f) Silahlara ve baklara ilikin mevzuattan,

g) Karayollar trafik ve karayollar tama mevzuatndan,

) Gmrk mevzuat uyarnca gmrk mavir ve mavir yardmclar hakknda tesis edilen ilemlerden,

kaynaklanan davalar ve temyiz bavurularn zmler.