26 Aralk 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28509

YNETMELK

Trkiye Kurumundan:

TRKYE KURUMU STHDAM UZMANLII YNETMEL

BRNC BLM

Ama, Kapsam, Dayanak ve Tanmlar

Ama

MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin amac, stihdam Uzman Yardmclarnn ie alm, yetitirilmesi, stihdam Uzmanlna atanmas ve stihdam Uzmanlar ile stihdam Uzman Yardmclarnn grev, yetki ve sorumluluklarna ilikin usul ve esaslar belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 (1) Bu Ynetmelik hkmleri, stihdam Uzman Yardmclna atanmak isteyen adaylar ile stihdam Uzman ve Uzman Yardmclar hakknda uygulanr.

Dayanak

MADDE 3 (1) Bu Ynetmelik 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayl Trkiye Kurumu Kanununun 15 inci ve 32 nci maddeleri ile 14/7/1965 tarihli ve 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun ek 41 inci maddesine dayanlarak hazrlanmtr.

Tanmlar

MADDE 4 (1) Bu Ynetmelikte geen;

a) Genel Mdr: Trkiye Kurumu Genel Mdrn,

b) Giri Snav: stihdam Uzman Yardmcl giri snavn,

c) KPDS: Kamu Personeli Yabanc Dil Bilgisi Seviye Tespit Snavn,

) KPSS: Kamu Personel Seme Snavn,

d) Kurum: Trkiye Kurumunu,

e) SYM: lme, Seme ve Yerletirme Merkezini,

f) Snav Kurulu: stihdam Uzman Yardmcl giri snav kurulunu,

g) Tez: stihdam Uzman Yardmclarnn hazrlayacaklar uzmanlk tezlerini,

) Uzman: stihdam Uzmann,

h) Uzman Yardmcs: stihdam Uzman Yardmcsn,

) Yeterlik Snav: stihdam Uzmanl yeterlik snavn,

i) Yeterlik ve Tez Kurulu: stihdam Uzmanl yeterlik snav ve tez kurulunu,

ifade eder.

KNC BLM

Giri Snav ve Uzman Yardmclna Atanma

Giri snav

MADDE 5 (1) Kurumda grevlendirilecek uzman yardmclar, kadro ve ihtiya durumlar dikkate alnarak, Kurumca uygun grlecek tarihlerde alacak giri snav ile alnrlar.

(2) Giri snav, yazl ve szl veya sadece szl aamadan oluur.

Snav kurulu

MADDE 6 (1) Snav Kurulu; Genel Mdr veya grevlendirecei genel mdr yardmcsnn bakanlnda; genel mdr yardmclar, 1. Hukuk Maviri, daire bakanlar ve uzmanlar arasndan Genel Mdr tarafndan belirlenecek toplam be asil yedek yeden oluur.

(2) Komisyon yeleri kendilerinin, boanm olsalar dahi elerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayn hsmlarnn veya evlatlklarnn katld snavlarda grev alamazlar.

(3) Snav kurulu ye tam says ile toplanr ve oy okluu ile karar alr.

(4) Sekreterya hizmetleri nsan Kaynaklar Dairesi Bakanl tarafndan yrtlr.

Giri snav duyurusu

MADDE 7 (1) Giri snav tarihinden en az otuz gn nce renim dallar itibariyle; atama yaplacak kadrolarn say, snf, unvan ve dereceleri, snava kabul edilecek aday says, snava katlacaklarda aranacak genel ve zel artlar, bavuru tarihleri, yeri ve ekli ile bavuruda istenecek belgeler, snavn yeri, zaman, snav konular ve deerlendirme yntemleri Resm Gazetede, Kurum internet sayfasnda ve Trkiye genelinde yaynlanan bask says en yksek ilk be gazetenin en az birinde ilan vermek suretiyle duyurulur.

Giri snavna bavuru artlar

MADDE 8 (1) Giri snavna katlabilmek iin;

a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel artlar tamak,

b) Kurumun kadro ve ihtiya durumuna gre;

1) En az drt yllk lisans eitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, iletme, iktisad ve idar bilimler fakltelerinden veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurtiindeki veya yurtdndaki retim kurumlarndan,

2) En az drt yllk lisans eitimi veren iletiim faklteleri ile fakltelerin istatistik, matematik, endstri mhendislii ve iletme mhendislii blmlerinden veya bunlara denklii Yksekretim Kurulu tarafndan kabul edilen yurt iindeki veya yurt dndaki retim kurumlarndan,

mezun olmak,

c) Son bavuru tarihi itibaryla geerlilik sresi dolmam KPSSde, giri snav ilnnda belirtilen puan tr veya trlerinden, ayn ilnda belirtilen taban puan alm olmak,

) Giri snavnn yapld tarihte otuzbe yan doldurmam olmak,

arttr.

(2) Kurum birinci fkrann (b) bendinde belirtilen mezuniyet koullarna uygun olarak renim alanlarna ilikin kontenjan belirleyebilir.

Bavuru ekli ve belgeleri

MADDE 9 (1) Giri snavna bavuru; ahsen, elden veya posta yoluyla ilnda belirtilen adrese veya ilnda belirtildii takdirde internet eriimi zerinden yaplr. Postadaki gecikmeler ve ilnda belirtilen sre ierisinde yaplmayan bavurular dikkate alnmaz.

(2) Giri snavna girecek adaylardan bavuru srasnda aadaki belgeler istenir:

a) Snav bavuru formu.

b) KPSS sonu belgesinin asl ya da onayl rnei veya bilgisayar kts.

c) ki adet vesikalk fotoraf.

) T. C. kimlik numaras yazl beyan.

d) Yksekrenim diplomasnn veya k belgesinin asl veya Kurumca onayl rnei.

e) Erkek adaylarda askerlik grevini yaptn veya snav tarihinde erteletmi olduunu ya da askerlikle ilikisi bulunmadna dair yazl beyan.

f) Adli sicil kayd olup olmadna dair yazl beyan.

g) Adayn zgemii.

(3) kinci fkrann (a) bendi dndaki belgeler, sadece szl snava girmeye hak kazanan adaylardan istenir. Adaylarn sz konusu belgeleri, Kurum tarafndan belirlenecek tarihe kadar teslim etmesi zorunludur.

(4) stenen belgelerde geree aykr beyanda bulunduu tespit edilenlerin snavlar geersiz saylr ve atamalar yaplmaz. Bunlarn atamalar yaplm olsa dahi iptal edilir. Bu kiiler hibir hak talep edemezler ve haklarnda su duyurusunda bulunulur.

Giri snavna ar

MADDE 10 (1) Sresi iinde yaplan bavurular ve bavuru belgeleri Kurum tarafndan incelenerek gerekli artlar tayanlar belirlenir ve adaylarn listesi dzenlenir.

(2) Giri snavnn yazl ve szl yaplmas halinde, bavuran adaylardan KPSS sonularna gre en yksek puana sahip olandan balanarak, atama yaplacak kadro saysnn en fazla yirmi katna; sadece szl yaplmas halinde en fazla drt katna kadar aday arlr. Sonuncu adayla ayn puana sahip olanlar da dhil edilerek snava gireceklerin listesi Kurum internet sayfasnda yaynlanr.

Giri snav konular

MADDE 11 (1) Giri snavnn yazl aamas 8 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (1) numaral alt bendinde belirtilen blmlerden mezun olanlar iin aadaki konular arasndan yaplr.

a) ktisat Grubu:

1) Mikro ve makro iktisat.

2) alma ekonomisi.

3) ktisat politikas.

4) Trkiye ekonomisi.

5) Uluslararas ekonomik ilikiler ve kurulular.

b) Maliye Grubu:

1) Kamu maliyesi.

2) Maliye politikas.

3) Bte ve bte politikas, Trk bte sistemi.

4) Trk vergi sisteminin genel esaslar.

c) Hukuk Grubu:

1) Anayasa hukuku.

2) dare hukukunun genel esaslar ve idari yarg.

3) Ceza hukuku (genel hkmler).

4) Borlar hukuku (genel hkmler).

5) Medeni hukuk (balang-kiiler hukuku-eya hukuku).

6) ve sosyal gvenlik hukuku.

) Genel kltr ve genel yetenek ile yabanc dil bilgisi.

d) Kurumun grev alan ile ilgili konular.

(2) Giri snavnn yazl aamas 8 inci maddenin birinci fkrasnn (b) bendinin (2) numaral alt bendinde belirtilen blmlerden mezun olanlar iin, aadaki konular arasndan yaplr.

a) Genel kltr ve genel yetenek ile yabanc dil bilgisi.

b) Mezun olunan blmlerin mfredat dikkate alnarak belirlenen alan bilgisi konular.

c) Kurumun grev alan ile ilgili konular.

(3) Yazl snavda sorularn konu gruplar bakmndan hangi arlkta deerlendirmeye tabi tutulacana snav duyurusunda yer verilir.

(4) Yazl snav Kurum tarafndan yaplr veya Mill Eitim Bakanl, SYM, Trkiye ve Orta Dou Amme daresi Enstits veya yksekretim kurumlarndan birine yaptrlr.

(5) Giri snavnn szl aamasnda ya da giri snavnn sadece szl yaplmas halinde, adayn;

a) Snav konularna ilikin bilgi dzeyi,

b) Kavrama, muhakeme etme, zetleme ve ifade etme yetenei,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davran ve tepkilerinin meslee uygunluu,

) zgveni, ikna kabiliyeti ve inandrcl,

d) Genel yetenek ve genel kltr,

e) Bilimsel ve teknolojik gelimelere akl,

deerlendirilir.

(6) Beinci fkrann (a) bendi elli puan, dier bentleri onar puan zerinden deerlendirilir.

Giri snavnn deerlendirilmesi ve duyurulmas

MADDE 12 (1) Giri snavnn yazl aamasnda baarl saylmak iin en az 70 puan alnmas arttr. Yazl snavda baarl olanlar arasndan, en yksek puandan balanarak atama yaplacak kadro saysnn en fazla drt kat kadar aday ile son sradaki adayla ayn puan alan adaylar szl aamaya girmeye hak kazanr.

(2) Yazl snav sonular, Kurum internet sayfasnda yaynlanmak suretiyle ilan edilir. landa, szl aamaya girmeye hak kazanan adaylarn snav yeri, tarihi ve saati de belirtilir. lan dnda adaylara ayrca tebligat yaplmaz.

(3) Szl aamada, komisyon bakan ve yeleri tarafndan adaya ayr ayr puan verilir ve tutanaa geirilir. Komisyonun bakan ve yelerinin yz tam puan zerinden verdikleri puanlarn aritmetik ortalamas adayn puandr. Szl aamadan gemek iin, snav kurulu yelerinin puanlarnn aritmetik ortalamasnn en az 70 olmas gerekir.

(4) Giri snav puan, yazl snav yaplmas halinde yazl ve szl snav puanlarnn aritmetik ortalamas alnarak, sadece szl snav yaplmas durumunda szl snav puan esas alnmak suretiyle belirlenir. Giri snav sonular, snav kurulunca puan en yksek adaydan balanmak suretiyle baar derecesine gre liste halinde tespit edilerek bir tutanaa balanr. Ayrca herhangi bir kayt tutulmaz.

(5) Kadro durumu ve ihtiyaca gre belirlenen yeteri kadar aday yarma snavn kazanm saylr. Giri snavnda 70 ve zerinde puan alm adaylardan baar sralamasna gre, bo kadro saysnn yars kadar yedek belirlenir. Giri snav sonular, yazl olarak ve Kurum internet sayfasndan yaynlanmak suretiyle ilgililere duyurulur. lan edilen snav sonular, bir yl amamak zere mteakip snavn bavuru tarihine kadar geerlidir.

Uzman yardmcs olarak atanma

MADDE 13 (1) Giri snavn kazananlar arasndan asil listede yer alanlardan balamak zere ilan metninde belirtilen bo kadro says kadar aday baar sralamasna gre uzman yardmcl kadrosuna atanr. Giri snavn kazananlarn uzman yardmcl kadrolarna atanmalar iin Kurum tarafndan bildirilen sre iinde aadaki belgelerle birlikte nsan Kaynaklar Dairesi Bakanlna bavurmalar gereklidir.

a) Grevini devaml yapmaya engel olabilecek akl hastal olmadna dair yazl beyan.

b) Mal bildirimi.

c) Drt adet vesikalk fotoraf.

(2) Bu sre iinde geerli bir mazereti olmakszn bavurmayan adaylarn atamalar yaplmaz. Bu ekilde atama yaplamayan kadrolara veya atamas yapld halde greve balamayan asil adaylarn yerine, yedek adaylardan baar sralamasna gre atama yaplr.

(3) Giri snav sonunda greve balatlanlar onbe gn iinde Devlet Personel Bakanl ve SYMye bildirilir.

NC BLM

Tez, Yeterlik Snav ve Uzmanla Atanma

Tez almalarna balama

MADDE 14 (1) Uzmanlk tezi almalarna balanmadan nce, 6 nc maddede belirtilen usulle yeterlik ve tez kurulu oluturulur. Her bir uzman yardmcsnn hazrlayaca uzmanlk tezinin konusu ile tez danman, aylksz izin ile toplam ay aan hastalk ve refakat izin sreleri hari olmak zere iki yllk hizmet srelerinin tamamlanmasn mteakip bir ay iinde belirlenir.

(2) Uzman yardmcs tarafndan; tez konusu ile daire bakanlar, uzmanlar ve retim yeleri arasndan en fazla tez danman belirlenerek Daire Bakan araclyla yeterlik ve tez kuruluna nerilir. Tez konusu ve tez danman, nerilerle snrl olmakszn yeterlik ve tez kurulu tarafndan belirlenerek ilgililere duyurulur.

(3) Tez danmannn sadece bir tez iin danmanlk yapmas esastr. Yeterli sayda danman olmamas halinde, bir danman ayn anda en fazla iki tez iin danmanlk yapabilir.

Tezin hazrlanmas

MADDE 15 (1) Uzmanlk tezlerinin tez danman rehberliinde, bilimsel aratrma esaslarna ve Kurumca hazrlanacak tez yazm ynergesine uygun olmas gerekir.

(2) Tezin hazrlanmasnda, konunun baka bir kurum ve kuruluta uzmanlk, yksek lisans, doktora tezi veya baka bir ad altnda ierik ve sonular asndan ayn ekilde incelenip savunulmam olmas esastr. Uzman yardmcsnn hazrlayaca tezin kendi gr ve deerlendirmeleri ile nerilerini iermesi ve bilimsel alma etiine uygun olmas gerekir.

(3) Tez dneminde uzman yardmcsna teziyle ilgili aratrmalar iin gerekli kolaylk salanr.

Tezin teslimi

MADDE 16 (1) Tez konusunun ilgililere duyurulmasndan itibaren on iki ay ierisinde tezin Uzman Yardmcs tarafndan fiilen grevli bulunduu birimdeki daire bakanna teslimi zorunludur. Tez danmanlar da rehberlik ettikleri tez hakkndaki grlerini ve uzman yardmclarnn almasn bir rapor halinde ayn sre ierisinde ilgili daire bakanlna sunar. Danman gr ve tez, daire bakannca on ikinci ayn bitiminden itibaren bir hafta ierisinde yeterlik ve tez kuruluna iletilir.

(2) Geerli bir mazeret olmakszn sresi iinde tezlerini sunmayanlara alt ay amamak zere ek sre verilir.

Tez deerlendirme

MADDE 17 (1) Yeterlik ve tez kurulu, tezi inceleyerek ve uzman yardmcsnn szl tez savunmasn alarak tezle ilgili deerlendirmesini yapar. Tezin baarl ya da baarsz olduuna oy okluuyla karar verilir. Kararn, tezin kurula iletilmesinden itibaren ay ierisinde verilmesi esastr.

(2) Tezi baarsz bulunan uzman yardmcsna, tezde tespit edilen aksaklklar yazl olarak bildirilir ve dzeltme yapmas iin veya yeni bir tez hazrlamas iin alt aya kadar ek sre tannr. Dzeltilen tez ayn usulle tekrar deerlendirilir.

Yeterlik snavna girmeye hak kazanma

MADDE 18 (1) Uzman yardmclarnn yeterlik snavna girebilmesi iin adaylkta geen sreler dhil aylksz izin ile toplam ay aan hastalk ve refakat izinleri hari en az yl uzman yardmcs olarak grev yapm olmas ve hazrladklar uzmanlk tezlerinin baarl kabul edilmesi arttr.

(2) Yeterlik snav, yeterlik ve tez kurulu tarafndan uygun grlen yer ve tarihte yazl olarak yaplr.

(3) Yeterlik snav;

a) Genel kltr ve gncel ekonomik mali ve sosyal konular (15 puan),

b) Hukuk,

1) Anayasa hukuku (5 puan),

2) dare hukuku ve Devlet personel rejimi (5 puan),

3) ve sosyal gvenlik hukuku (5 puan),

c) Kurumun grev ve almalar ile ilgili mevzuat ve uygulamalardan (70 puan),

oluur. (c) bendindeki konularn kapsam yeterlik snavndan en az ay nce yazl olarak duyurulur.

(4) Yeterlik snavnda baarl olabilmek iin yazl snavda yz tam puan zerinden en az yetmi puan alnmas arttr.

(5) Yeterlik snavnda baarl olamayanlar veya snava girmeye hak kazand hlde geerli mazereti olmakszn snav hakkn kullanmayanlara, bir yl iinde ikinci kez snav hakk verilir.

Uzmanla atanma

MADDE 19 (1) Uzman olarak atanabilmek iin;

a) Yeterlik snavnda baarl olmak,

b) Uzman yardmcl dnemi iinde alnm olmak kaydyla, KPDSden asgari (C) dzeyinde veya dil yeterlii bakmndan buna denklii kabul edilen ve uluslararas geerlilii bulunan baka bir belgeye, en ge yeterlik snav tarihinden itibaren iki yl ierisinde sahip olmak,

gerekir.

(2) Birinci fkradaki artlar yerine getiren uzman yardmcs, yeterlik snavndaki baar sralamasna gre durumuna uygun uzman kadrosuna atanr.

Baarszlk hali ve baka kadroya nakil

MADDE 20 (1) Verilen ek sre iinde tezlerini sunmayan veya ikinci defa hazrladklar tezleri de kabul edilmeyenler, ikinci yeterlik snavnda da baar gsteremeyen veya snav hakkn kullanamayanlar ile sresi iinde yabanc dil yeterlilii artn yerine getirmeyenler, uzman yardmcs unvann kaybederler ve Kurumda durumlarna uygun memur unvanl kadrolara atanrlar.

DRDNC BLM

Yetitirme

Yetitirme program

MADDE 21 (1) Uzman yardmclar iin nsan Kaynaklar Dairesi Bakannn bakanlnda, hizmet ii eitimden sorumlu ube mdr ve uzmandan oluan komisyon tarafndan bir yetitirme plan hazrlanr ve bu plan uzman yardmclarnn atanmalarn takip eden bir ay ierisinde Genel Mdr tarafndan onaylanr.

(2) Yetitirme plan;

a) 657 sayl Devlet Memurlar Kanununun 55 inci maddesi ve 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayl Bakanlar Kurulu Karar ile yrrle konulan Aday Memurlarn Yetitirilmelerine likin Genel Ynetmelik hkmlerine uygun olarak ilk ay ierisinde temel ve hazrlayc eitim verilmesini,

b) Uzman yardmcsna, yetitirilmesinin ilk alt ay ierisinde, atand bakanlk dnda, Kurumun ana hizmetlerini yrten bakanlklarda toplam bir aydan az olmamak zere staj yaptrlmasn,

c) Mesleki mevzuat ve bu mevzuatn uygulanmasna ilikin bilgi ve becerilerin edinilmesini,

) Yazma, rapor yazma, bilimsel aratrma ve inceleme tekniklerinin gelitirilmesini,

d) Stratejik ynetim anlay konularnda gerekli bilgi ve yetenein kazandrlmasn,

e) Kurum grev alanyla ilgili uzmanlama iin gerekli tanm, kavram, yntem ve uygulamalara ilikin temel bilgiler, kurumsal kltr, mesleki etik ve temsil kabiliyetinin kazandrlmasn

salamaya ynelik hazrlanr.

(3) Uzman ve uzman yardmclarnn yetitirilmesine ynelik olarak ayrca;

a) Yabanc dil bilgilerinin gelitirilmesine,

b) Kurumun alma alan ile ilgili yurtii ya da yurtd konferans, seminer, staj, eitim, inceleme ve aratrmalara katlm yoluyla tecrbe kazandrlmasna,

ynelik tedbirler alnr.

Yurt d mesleki eitim

MADDE 22 (1) Uzman ve uzman yardmclar, 657 sayl Devlet Memurlar Kanunu ve 21/1/1974 tarihli ve 7/7756 sayl Bakanlar Kurulu Kararyla yrrle konulan Yetitirilmek Amacyla Yurtdna Gnderilecek Devlet Memurlar Hakknda Ynetmelik hkmleri erevesinde aratrma yapmak, mesleki bilgi ve grglerini artrmak veya yurt dndaki niversitelerden kabul belgesi almalar artyla akademik alma yapmak zere yurtdna gnderilebilirler.

Dier eitimler

MADDE 23 (1) Kurum, uzman ve uzman yardmclar iin uygun bulaca zamanlarda ilgili daire bakanlarnn teklifi zerine veya dorudan hizmet ii eitim programlar dzenleyebilir.

(2) Kurum, uzman ve uzman yardmclarna Kurumun grev alanlaryla ilgili konularda yksek lisans ve doktora yapma imkn iin gerekli kolayl salar.

BENC BLM

Grev, Yetki, Sorumluluk ve alma Usulleri

Grev ve yetki

MADDE 24 (1) Uzman ve uzman yardmclar grevli bulunduklar hizmet birimindeki daire bakanna bal olarak;

a) Daire bakan tarafndan birimin grev alanyla ilgili verilen grevleri yerine getirmek,

b) Kurumun grev alanna ilikin olarak politika, strateji ve hedeflerin belirlenmesi, mevzuatn gelitirilmesi, uygulamadaki aksaklklarn tespiti ve benzeri amalarla her trl aratrma ve incelemeler yaparak nerilerde bulunmak,

c) Kurum hizmetlerinde etkinlik, verimlilik ve performansn artrlmas ile norm ve standart birliinin salanmasna ynelik almalarda bulunmak, genel uygulama ilkelerinin saptanmas ve birimler aras egdm salanmas iin ortak alma yapmak,

) Grevli olduu konuyla ilgili her trl bilgi ve veriyi derlemek ve deerlendirmek,

d) Kurumun grev alanna giren konularda proje nerileri gelitirmek,

e) Grevlendirildikleri konularda Kurum iinde ya da baka kurumlarda eitimler vermek,

f) Grev alanyla ilgili ulusal veya uluslararas komisyon, kurs, seminer, toplant ve almalar takip etmek,

g) Grevli olduu konularda, Kurum ile dier kamu kurum ve kurulular arasndaki irtibat salamak,

) Daire Bakan tarafndan verilen benzeri nitelikteki dier grevleri yerine getirmek,

ile grevlidirler.

(2) Daire Bakan bu grevleri birden fazla uzman ve/veya uzman yardmcsna birlikte almak zere tevdi edebilir.

Sorumluluk

MADDE 25 (1) Uzman ve uzman yardmclar verilen grevlerin mevzuata, plan ve programlara uygun olarak yrtlmesinden, bal bulunduklar daire bakanna kar sorumludur.

alma usulleri

MADDE 26 (1) Uzman ve uzman yardmclar, daire bakanlklar altnda oluturulan gruplar halinde altrlr. Oluturulan her grup iin Daire Bakannn nerisi ve Genel Mdrn onay ile koordinasyondan sorumlu bir uzman grevlendirilir.

(2) Grevlendirilen uzman; grup yeleri arasnda iblm ve ibirlii salayarak ilerin dzenli bir ekilde yrtlmesinden, daire bakannca gruba ya da grup yelerinden bazlarna verilen grevlerin sresi iinde ve gerei gibi yerine getirilmesinden sorumludur.

ALTINCI BLM

eitli ve Son Hkmler

tiraz

MADDE 27 (1) Giri snav ile tez ve yeterlik snav sonularna yedi gn iinde itiraz edilebilir. tirazlar, ilgisine gre komisyon veya kurul tarafndan yedi gn ierisinde sonulandrlr.

Kariyer d uzman atanamayaca

MADDE 28 (1) Uzman ve uzman yardmcs kadrolarna, bu Ynetmelik hkmleri dnda atama yaplamaz.

Uzmanla yeniden atama

MADDE 29 (1) Uzman unvann kazandktan sonra eitli sebeplerle grevinden ayrlanlar, talepleri halinde; bo kadro olmas, ihtiya bulunmas ve gereken artlar kaybetmemi olmalar kouluyla uzman kadrosuna yeniden atanabilirler.

Yrrlkten kaldrlan ynetmelik

MADDE 30 (1) 4/12/2005 tarihli ve 26013 sayl Resm Gazetede yaymlanan Trkiye Kurumu stihdam ve Meslek Uzmanl ile Uzman Yardmcl Atama, Grev ve alma Ynetmelii yrrlkten kaldrlmtr.

Mevcut uzman yardmclar

GEC MADDE 1 (1) Bu Ynetmeliin yaym tarihinde uzman ve uzman yardmcs olarak grevde bulunanlarn kazanlm haklar sakldr.

(2) 2/11/2011 tarihinde Kurumda uzman yardmcs kadrosunda bulunanlarn tezleri, yeterlik snavlar ve uzmanlk kadrolarna atanmalar, Trkiye Kurumu stihdam ve Meslek Uzmanl ile Uzman Yardmcl Atama, Grev ve alma Ynetmelii hkmlerine gre sonulandrlr.

Yrrlk

MADDE 31 (1) Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

Yrtme

MADDE 32 (1) Bu Ynetmelik hkmlerini Trkiye Kurumu Genel Mdr yrtr.