26 Aralık 2012  ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28509

YÖNETMELİK

Toplu Konut İdaresi Başkanlığından:

TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI SATIŞ, DEVİR, İNTİKAL, KİRAYA
VERME, TRAMPA, SINIRLI AYN
İ HAK TESİSİ VE ARSA SATIŞI

KARŞILIĞI GELİR PAYLAŞIMI İHALE YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 3/5/2006 tarihli ve 26157 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı Satış, Devir, İntikal, Kiraya Verme, Trampa, Sınırlı Ayni Hak Tesisi ve Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İhale Yönetmeliğinin 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“ç) Kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarla kamu kurumlarının talepleri öncelikle değerlendirilir. Bu kurum ve kuruluşlara, işin mahiyetine göre, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 30 uncu maddesine göre veya tahmin edilen bedel üzerinden satış yapılabilir. İdarece sözleşmeyle belirlenen koşullarla kiralama yapılmak veya sınırlı ayni hak tesis edilmek suretiyle kullanım hakkı devredilebilir.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesine aşağıdaki ikinci fıkra eklenmiştir.

“(2) İdare; taşınmazların değeri ile satış kabiliyeti ve gelirini artırmak maksatlarıyla; mülkiyetinde bulunan birinci fıkra kapsamındaki taşınmazlar ile bu taşınmazların üzerindeki üçüncü şahıslara ait sınırlı ayni ve şahsi hakları; komşu taşınmazların üzerindeki üçüncü şahıslara ait mülkiyet hakları, sınırlı ayni ve şahsi haklar ile diğer tüm hak ve varlıklarla birlikte, bu hak ve varlıkların sahibi olan kişilerle anlaşma sağlanmak suretiyle, bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde satış dahil diğer tasarruf işlemlerine konu edebilir.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Toplu Konut İdaresi Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

3/5/2006

26157

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

1-

27/2/2007

26447

2-

25/1/2008

26767