26 Aralk 2012 ARAMBA

Resm Gazete

Say : 28509

YNETMELK

Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumundan:

ALKOL VE ALKOLL K TESSLERNN HAZ OLMALARI GEREKEN

TEKNK ARTLAR, KURULMALARI, LETLMELER VE

DENETLENMELERNE LKN USUL VE ESASLAR

HAKKINDA YNETMELKTE DEKLK

YAPILMASINA DAR YNETMELK

MADDE 1 26/9/2002 tarihli ve 24888 sayl Resm Gazetede yaymlanan Alkol ve Alkoll ki Tesislerinin Haiz Olmalar Gereken Teknik artlar, Kurulmalar, letilmeleri ve Denetlenmelerine likin Usul ve Esaslar Hakknda Ynetmeliin 17 nci maddesine aadaki ikinci fkra eklenmi ve dier fkra buna gre teselsl ettirilmitir.

Tesis kurma izin belgesi yl geerlidir. Bu sre ierisinde deneme retimine balayacana dair yazl bildirimde bulunmayan firmalar; sre bitiminden nce gerekelerini ieren dileke ile bavurmalar halinde, Kurumca yerinde inceleme yaplr. nceleme sonucunda, projenin tamamlanmama gerekelerini ieren rapor Kurula sunulur. Kurulca uygun grlmesi durumunda, bir defaya mahsus, yllk srenin sonundan itibaren geerli olmak zere bir yllk ek sre verilebilir. Verilen sre iinde projesini tamamlamayan firmalarn tesis kurma izin belgesi iptal edilmi saylr. Bu durumda tahsil edilmi tesis kurma izin bedeli iade edilmez.

MADDE 2 Ayn Ynetmeliin 19 uncu maddesine aadaki ikinci fkra eklenmi ve dier fkra buna gre teselsl ettirilmitir.

Proje tadilat izni oniki ay geerlidir. Tadilatlarn tamamlayamayan firmalar; bu sre ierisinde gerekelerini ieren dileke ile bavurmalar halinde, Kurumca yerinde inceleme yaplr. nceleme sonucunda, izin verilen projenin tamamlanmama gerekelerini ieren rapor Kurula sunulur. Kurulca uygun grlmesi durumunda, bir defaya mahsus, oniki aylk srenin sonundan itibaren geerli olmak zere alt aylk ek sre verilebilir. Verilen sre ierisinde tadilatn gerekletirilen ksm izin kapsamnda kabul edilir. Bu durumda tahsil edilen proje tadilat izin bedeli iade edilmez. Gerekletirilmeyen ksm, talepte bulunulmas halinde yeni proje tadilat olarak deerlendirilir.

MADDE 3 Ayn Ynetmeliin 21 inci maddesinin mlga nc fkras aadaki ekilde dzenlenmitir.

zin bedelleri, Kurul Kararnn firmalara tebli tarihinden itibaren krkbe gn ierisinde Kurum hesabna yatrlr. Bedeli sresi ierisinde yatrmayan firmalarn izinleri iptal edilmi saylr.

MADDE 4 Ayn Ynetmelie aadaki geici madde eklenmitir.

GEC MADDE 3 17 nci ve 19 uncu maddelerin ikinci fkrasnda belirlenen sreler; bu maddenin yrrle girmesinden nce verilmi izinler de dahil, hangi aamada olursa olsun verilecek izinler iin de geerlidir.

MADDE 5 Bu Ynetmelik yaym tarihinde yrrle girer.

MADDE 6 Bu Ynetmelik hkmlerini Ttn ve Alkol Piyasas Dzenleme Kurumu Bakan yrtr.