17 Aralık 2013 Tarihli ve 28854 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

2013/5637      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uyuşturucu, Psikotrop ve Ara Kimyasal Maddelerin Kaçakçılığı ile Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar

2013/5638     Revize Edilmiş NATO Havadan Erken İhbar, Kontrol ve Kuvvet Komutanlığı (NAEW&C) Harekat ve Destek Mutabakat Muhtırasının Onaylanması Hakkında Karar

2013/5661      Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Arasında EİT Turizm Teşvik Fonuna 50.000 ABD Doları Hibe Sağlanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARLARI

2013/5594      Ankara İli, Çankaya İlçesi, Namık Kemal ve Yenişehir Mahalleleri Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar

2013/5632      Uyumu Sağlanmış (Armonize) Mal Tanımı ve Kodlama Sistemi Hakkında Uluslararası Sözleşme Uyarınca Uygulanması Gereken Sınıflandırma Görüşlerinin Yürürlüğe Konulması ile 16/12/2011 Tarihli ve 2011/2572 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Karar

2013/5660      Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine Bağlı Bazı Odaların İdari ve Mali Denetiminin Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca Yapılması Hakkında Karar

2013/5677      Artvin İli, Borçka İlçesi, Muratlı Mevkiinin Daimi Yolcu Giriş-Çıkış Kara Hudut Kapısı Olarak Tespiti Hakkında Karar

 

BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Avrupa Birliği Bakanı Egemen BAĞIŞ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

—  İçişleri Bakanlığına, Milli Savunma Bakanı İsmet YILMAZ’ın Vekâlet Etmesine Dair Tezkere

 

ATAMA KARARI

—  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Ait Atama Kararları

 

YÖNETMELİKLER

2013/5687    Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

—  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personelinin Yurt Dışı Sürekli Göreve Atanmasına İlişkin Yönetmelik

—  Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  2014 Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programının Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esasların Belirlenmesine Dair Tebliğ

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/25)

—  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2013/27)

—  Yatırım Kuruluşlarının Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Tebliğ III-39.1

—  Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliğ (VII-128.5)

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 9/12/2013 Tarihli ve 2013/193 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 9/12/2013 Tarihli ve 2013/195 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 9/12/2013 Tarihli ve 2013/196 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 9/12/2013 Tarihli ve 2013/197 Sayılı Kararı

—  Özelleştirme Yüksek Kurulunun 9/12/2013 Tarihli ve 2013/198 Sayılı Kararı

 

 

İLÂNLAR

a - Yargı İlânları

b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c - Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri