17 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28854

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   9/12/2013

Karar No   :   2013/195

Konu          :   İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi,

                        Safra Mahallesi, Kartaltepe mevkii,

                        783 ada, 1 numaralı parseldeki 21.288,49 m2

                        yüzölçümlü arsanın özelleştirilmesi

Kurulumuzca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 10/10/2013 tarih ve 9032 sayılı yazısına istinaden;

Maliye Hazinesine ait iken özelleştirme kapsam ve programına alınan; İstanbul ili, Küçükçekmece ilçesi, Safra Mahallesi, Kartaltepe mevkii, 783 ada, 1 numaralı parseldeki 21.288,49 m2 yüzölçümlü Prestij Hizmet Alanı imarlı gayrimenkulün, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihalesi sonucunda İhale Komisyonunca;

1. İhale konusu gayrimenkulün özelleştirme ihalesinde 99.150.000 (Doksandokuzmilyon yüzellibin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Zirve İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.- Mese İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Ortak Girişim Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Zirve İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-Mese İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. Ortak Girişim Grubu’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin iptal edilmesine dair verilen kararın onaylanmasına,

2. Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.