17 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28854

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   9/12/2013

Karar No   :   2013/193

Konu          :   - Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi (105.647,34 m2 yüzölçümlü

                        158 ada 149 no’lu parselin 91.543,54 m² lik kısmı) İmar Planı Değişikliği.

                        - Tokat İli, Merkez İlçesi, Kaleardı Mahallesi (58.079,58 m² yüzölçümlü

                        1092 ada 98 no’lu parsel) İmar Planı Değişikliği.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/10/2013 tarih ve 9061 sayılı yazısına istinaden;

1- Mülkiyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı Siirt İli, Kurtalan İlçesi, Kıcıman Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 105.647,34 m2 yüzölçümlü 158 ada 149 no’lu parselin 91.543,54 m²’lik kısmına ilişkin Devlet Demiryolları İşletmesi Yönetim Kurulu’nun 16/11/2011 tarih ve 22/250 sayılı Kararı ile ihtiyaç fazlası alan olarak belirlenen ve Kurulumuzun 16/7/2012 tarih ve 2012/104 sayılı Kararı ile özelleştirme kapsam ve programına alınan, Kurulumuzun 22/7/2013 tarih ve 2013/123 sayılı Kararı ile onaylanan, 24/7/2013 tarih ve 28717 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan taşınmaza yönelik “Gelişme Konut Alanı (E: 2.00, Hmaks:10 kat), Ticaret Alanı (B-8), Park ve Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı sürecinde yapılan itirazların reddedilerek,

2- Mülkiyeti Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri A.Ş.’ye (GAYRİMENKUL A.Ş.) ait Tokat İli, Merkez İlçesi, Kaleardı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan özelleştirme kapsam ve programında bulunan yüzölçümü 58.079,58 m² olan, 1092 ada 98 no’lu parsele yönelik Kurulumuzun 18/7/2013 tarih ve 2013/109 sayılı Kararı ile onaylanan, 21/7/2013 tarih ve 28714 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan taşınmaza yönelik “Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (E: 1.00), Eğitim Tesisleri Alanı ve Yol” fonksiyonu önerilmesi hususunda Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine ilişkin askı sürecinde yapılan itirazların kısmen değiştirilerek,

onaylanmasına,

3- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için ilgili Belediye Başkanlıklarına gönderilmesine karar verilmiştir.

 

 

Haritalar için tıklayınız.