17 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28854

YÖNETMELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından:

POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATININ 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ

MADDESİNİN (g) BENDİ KAPSAMINDA YAPACAĞI MAL VE HİZMET ALIMLARINDA

UYGULANACAK ESAS VE USULLER HAKKINDA YÖNETMELİĞİN

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 16/5/2008 tarihli ve 26878 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.