17 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28854

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   9/12/2013

Karar No   :   2013/196

Konu          :   İmar Planı.

Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 9/10/2013 tarih  ve 8982 sayılı yazısına istinaden;

1- Mülkiyeti T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü adına kayıtlı İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Feyzullah Mahallesinde, 11.121 m² yüzölçümlü, 273 ada, 1 no’lu parsele yönelik “Ticaret+Konut Alanı (Emsal:1,75 ; Hmax: 5 Kat)” kararı getirilmesine ilişkin Kurulumuzun 24/5/2013 tarih ve 2013/92 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı sürecinde yapılan itirazlardan emsal hesabının brüt parsel üzerinden yapılmasına ve park alanı fonksiyonunun park ve zeminaltı otopark alanı olarak düzenlenmesine ilişkin itirazların kabulüne, düzenleme ortaklık payının arttırılması ile ilgili itirazın ise reddine,

2- İtirazlar sonrasına yeniden düzenlenen 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin onaylanmasına,

3- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip, bilgi ve gereği için İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Maltepe Belediye Başkanlığı’na gönderilmesine,

karar verilmiştir.

 

 

Haritalar için tıklayınız.