17 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28854

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI PERSONELİNİN

YURT DIŞI SÜREKLİ GÖREVE ATANMASINA

İLİŞKİN YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanacak personelin seçimi, atanması, eğitimi ile çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı merkez ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanını,

b) Bakanlık: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığını,

c) Genel Müdürlük: Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,

ç) Komisyon: Yurt dışı teşkilatına sürekli görevle atanacak personelin seçimi amacıyla oluşturulan komisyonu,

d) Misyon şefi: Diplomatik temsilciliklerin, büyükelçi, daimi temsilci, temsilci, elçi, ortaelçi, maslahatgüzar unvanlarından birini taşıyan en üst yöneticisi ile başkonsolosu veya bunların bulunmaması halinde ilgili temsilcilikte bu görevleri vekâleten yürüten görevliyi,

e) Müsteşar: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarını,

f) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığını,

g) Personel Dairesi Başkanlığı: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığını,

ğ) Yurt dışı sürekli görev: Yabancı ülkeler veya uluslararası kurum ve kuruluşlar nezdinde ülkemizi sürekli görevle temsil eden akredite personelin yaptığı görevi,

h) Yurt dışı teşkilatı: Büyükelçilik ve daimi temsilcilikler nezdindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavirlikleri ile başkonsolosluk ve konsolosluklar nezdindeki Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ataşeliklerini,

ı) Yurt dışı teşkilatı kadroları: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri, Müşavir Yardımcısı, Ataşe ve Ataşe Yardımcısı kadrolarını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Yurt Dışında Görevlendirme Esasları

Genel şartlar

MADDE 5 – (1) Bakanlığın yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanacak personelde aşağıdaki genel şartlar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak.

b) 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 29 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen şartları taşımak.

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren fakülte ve yüksekokullardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

ç) Yabancı dil yeterliğine sahip olmak.

d) Aylıktan kesme veya daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak.

e) Hakkında ceza soruşturması veya aylıktan kesme ya da daha ağır bir cezayı gerektirecek disiplin soruşturması bulunmuyor olmak.

f) Hizmetin gerektirdiği temsil yeteneğine sahip olmak.

Özel şartlar

MADDE 6 – (1) Yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanacak personelde aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşaviri kadrosuna atanabilmek için;

1) Yurt dışı işçi hizmetleri uzmanı olmak,

2) Bakanlık merkez teşkilatı veya bağlı veya ilgili kuruluşlarında ek gösterge itibarıyla genel müdür ve eş değer düzeyde ve/veya daha üst düzey idari kadrolarda en az bir tam yıl asaleten çalışmış olmak,

3) Bakanlık yurt dışı teşkilatı kadrolarında en az üç yıl görev yapmış olmak,

b) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Müşavir Yardımcısı, Ataşesi veya Ataşe Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1) Yurt dışı işçi hizmetleri uzmanı olmak,

2) Bakanlık merkez teşkilatı veya bağlı veya ilgili kuruluşlarında daire başkanı ya da daha üst görevlerde en az bir tam yıl asaleten çalışmış olmak,

3) Bakanlık veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı merkez teşkilâtında mesleğe yarışma sınavıyla girip yeterliğini aldıktan sonra merkez veya taşra teşkilatlarında en az yedi yıl çalışmış olmak,

şartlarından birine sahip olması gerekir.

Yabancı dil bilgisi yeterliği

MADDE 7 – (1) Yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle yapılacak atamalarda, personelin öncelikle görevlendirileceği ülkenin resmi dilini veya İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini bilmesi şarttır. Yabancı dil bilgisi yeterliği için Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından en az (C) düzeyinde veya dil yeterliği bakımından ÖSYM tarafından buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olunması şarttır.

(2) Resmi dili, Türkçe veya Türkçenin lehçelerinden biri olan ülkelere görevlendirilecekler hakkında birinci fıkrada öngörülen yabancı dil yeterliği belgesine sahip olma şartı aranmaz.

(3) Yabancı dil yeterlik belgeleri, Komisyonca değerlendirmenin yapıldığı tarihten geriye dönük olmak üzere üç yıllık süre için geçerlidir.

Personel seçimi

MADDE 8 – (1) Yurt dışı sürekli göreve atanacak personel, Bakanlık bünyesinde oluşturulan Komisyon tarafından seçilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Komisyonun Kuruluşu, Görev ve Yetkileri ile

Personelin Seçimi, Atanması ve Eğitimi

Komisyonun kuruluşu

MADDE 9 – (1) Komisyon, Müsteşarın başkanlığında, Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı, Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürü, Personel Dairesi Başkanı ve yurt dışı sürekli görevde bulunmuş olanlar arasından Müsteşar tarafından belirlenen bir Bakanlık personelinden oluşur. Müsteşarın bulunmadığı hallerde Komisyona Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Müsteşar Yardımcısı başkanlık eder. Bu durumda, üst düzey görevliler arasından bir kişi daha görevlendirilir. Komisyon, Bakan veya yetkilendirmesi durumunda Müsteşar onayı ile görevlendirilir, onayda yedek üyelerin isimlerine de yer verilir. Komisyon, başkan ve üyelerin tamamının katılımı ile toplanır. Asil üyelerden mazeretleri nedeniyle katılamayanların yerine yedekleri katılır.

(2) Komisyon, adayların yabancı dil yeterliğinin tespiti amacıyla her dil grubu için bir bilirkişi tayin edebilir.

(3) Başkan ve üyeler, kendileri ile eşlerinin, üçüncü derece dahil olmak üzere, üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarının katıldıkları Komisyonlarda görev alamazlar.

(4) Komisyonun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.

Komisyonun görev ve yetkileri

MADDE 10 – (1) Komisyonun görev ve yetkileri şunlardır:

a) Yurt dışına atanacak personelin seçimiyle ilgili usul ve esasları belirlemek.

b) Bu Yönetmeliğe göre yapılacak değerlendirme sonucuna göre oluşturulacak listeyi tutanakla tespit etmek.

c) Atanması uygun bulunan adayları Bakana teklif etmek.

ç) Göreve devamında sakıncalı görülenlerin süresinden önce geri çekilmesini teklif etmek.

d) Yurt dışına atanacak personelin seçimine ilişkin diğer iş ve işlemleri yürütmek.

Yurt dışına atanacak personelin seçimi

MADDE 11 – (1) Genel Müdürlük, ihtiyaca binaen atama yapılacak kadroları ve dil gruplarını gösteren liste ile başvuru şartlarını Personel Dairesi Başkanlığına gönderir.

(2) Her bir dil grubu için atama yapılacak kadro sayısının en fazla dört katına kadar aday tespit edilebilir. Hangi dil grubu için boş kadro sayısının kaç katına kadar adayın değerlendirmeye alınacağına Komisyon karar verir.

(3) Personel Dairesi Başkanlığı, 5 ve 6 ncı maddelerde belirtilen şartları taşıyan ve talebi olan adayların yabancı dil sınavlarında aldıkları puanları, 7 nci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde değerlendirdikten sonra, Komisyonca belirlenen sayıda aday için en yüksek puandan başlamak üzere bir sıralama listesi oluşturur. Son sırada bulunan adayla aynı puanı alanlar da listeye dahil edilir. Personel Dairesi Başkanlığı, listede yer alan adayların yabancı dil ve hizmet belgelerinin birer örneğini, EK-1 Değerlendirme Formunda yer alan bilgilerle birlikte Genel Müdürlüğe gönderir.

(4) Komisyon tarafından yapılacak değerlendirmenin tarihi ve yeri, değerlendirmeden en az onbeş gün önce adaylara duyurulur. Kendilerine duyuru yapılmış olması, personel için kazanılmış hak doğurmaz.

(5) Yurt dışı sürekli göreve atanacak personelin seçiminde temsil yeteneği, mesleki bilgisi ve yabancı dili kullanma becerisi birlikte değerlendirilir.

(6) Değerlendirme sonucuna göre yurt dışına atanması uygun bulunanlar başarı sırasına göre listelenir. Komisyon başkanı ve üyeler tarafından imzalanan liste, Genel Müdürlükçe Personel Dairesi Başkanlığına gönderilir.

(7) Genel müdür ve eşdeğer düzeyde ve/veya daha üst düzey idari görevlere atanmış olanlar, bu maddede belirtilen seçim sürecine tabi değildir.

Atama

MADDE 12 – (1) Komisyon tarafından yapılan değerlendirme sonucunda atanması uygun bulunan adaylar, yurt dışı sürekli göreve atanmak üzere Bakana teklif edilir.

(2) Atamalarda adayların başarı sıralaması yanında hizmet gereklilikleri öncelikli olarak değerlendirilir ve görevin en iyi ve verimli şekilde yerine getirilmesi göz önünde bulundurulur.

(3) Genel müdür ve eş değer düzeyde ve/veya daha üst düzey idari görevlere atanmış olanlar yurt dışı sürekli görev için bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen atama sürecine tabi değildir.

Yurt dışı sürekli görevlere seçilen personelin eğitimi

MADDE 13 – (1) Yurt dışı sürekli göreve ataması uygun görülen personel, atandığı görevin gereklerine uygun hizmet içi eğitime tabi tutulur.

(2) Hizmet içi eğitimin içeriği ve süresi, Genel Müdürlükçe hazırlanacak program çerçevesinde belirlenir.

Yurt dışı görev süresi

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri uyarınca yurt dışına sürekli görevle atananların görev süresi üç yıldır. Bu süre, hizmetin gerektirdiği hallerde Bakan onayı ile en çok bir yıla kadar uzatılabilir.

(2) Yurt dışı görevlere en fazla iki kez atanılabilir. Bu hüküm, yurt dışı işçi hizmetleri uzmanları için en fazla dört defaya kadar uygulanabilir.

(3) Görev süresi sona erenler, merkezde durumlarına uygun kadrolara atanırlar. Hizmetin gerekliliği ve aciliyetine Bakan tarafından karar verilen haller hariç olmak üzere, yurt içindeki görevine dönenlerin yeniden yurt dışı sürekli göreve atanabilmeleri için yurt içinde en az üç yıl hizmet yapmış olmaları zorunludur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Süresinden önce merkeze alınma

MADDE 15 – (1) Yurt dışındaki kadrolara sürekli görevle atanan personelden;

a) Bu Yönetmelik ve ilgili mevzuatta belirtilen şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar veya atanma şartlarını sonradan kaybedenler,

b) Görevlerinde başarılı olmadığı veya devlet memurluğu ve yurt dışındaki temsil görevi ile bağdaşmayan davranış ve faaliyetlerde bulunarak devletin güven ve itibarına gölge düşürdüğü, yapılan inceleme veya soruşturma sonucunda belirlenip görevini sürdürmesinde sakınca görülenler,

c) Büyükelçilik, Başkonsolosluk veya diğer resmi kuruluşlarca yapılan geri çekilme teklifleri Bakanlıkça uygun görülenler,

yurt dışı görev sürelerinin sona ermesi beklenmeksizin yurt içi göreve çekilirler.

(2) Sağlık nedenleri hariç, yurt dışı görev süresini tamamlamadan kendi isteğiyle merkeze alınan memurlar ile bulundukları yurt dışı görevlerinde yetersiz oldukları Komisyon kararıyla tespit edilerek merkeze alınan memurlar, bu Yönetmelikte belirtilen bekleme sürelerine ek olarak yurt içinde üç yıl daha görev yapmadan yurt dışı göreve atanamazlar.

İzinlerin kullanımı

MADDE 16 – (1) Yurt dışı teşkilatı kadrolarına sürekli görevle atanan personelin izinleri, misyon şefinin bilgisi dahilinde Genel Müdürlük onayı ile verilir. İzne ayrılış ve göreve başlama yazıları Genel Müdürlüğe gönderilir.

Uyulacak kurallar ve rapor yazma

MADDE 17 – (1) Yurt dışı teşkilatında görevlendirilen personelin uyacağı kurallar, koordinasyon kuracağı makamlar, görevli bulunduğu ülkenin resmî makamları ve halkı ile ilişkileri, aylık rapor ve diğer raporlara ilişkin hususlarda 28/7/2006 tarihli ve 2006/11534 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yurtdışında Sürekli Görevlendirilecek Personel Hakkında Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yurt dışı sürekli görevde bulunanların görev süresi

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte yurt dışı sürekli görevde bulunanların görev sürelerine ilişkin olarak göreve atandıkları tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 18 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 19 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

 

 

Eki için tıklayınız.