17 Aralık 2013  SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28854

TEBLİĞ

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından:

ÖZELLEŞTİRME YÜKSEK KURULU KARARI

Tarih           :   9/12/2013

Karar No   :   2013/197

Konu          :   Maliye Hazinesi ve KGM’ye ait taşınmazların

                        özelleştirme kapsam ve programına alınması.

Özelleştirme Yüksek Kurulunca;

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare)’nın 10/10/2013 tarih ve 9039 sayılı yazısına istinaden,

1. İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Mahallesi Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sahasında yer alan

■ Karayolları Genel Müdürlüğü’ne ait,

• 2775 ada, 267 parsel numaralı 945 m2 yüzölçümlü taşınmazda bulunan 1/2 hissenin,

• 2775 ada, 529 parsel numaralı 440 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

■ Maliye Hazinesine ait,

• 2775 ada, 333 parsel numaralı 11.748,44 m2 yüzölçümlü taşınmazın,

• 2775 ada, 16 parsel numaralı 26.060 m2 yüzölçümlü taşınmazda bulunan 99252/158352 hissenin,

■ 2775 ada, 260 parsel numaralı 4.128 m2 yüzölçümlü taşınmazın

özelleştirme kapsam ve programına alınmasına,

2. Söz konusu taşınmazların satış yöntemiyle özelleştirilmesine,

3. Özelleştirme işlemleri tamamlanıncaya veya İdare tarafından belirlenecek bir tarihe kadar söz konusu alanların her türlü bakım, onarım ve işletilmesi ile bu taşınmazlardan doğan her türlü yükümlülükler ve işletilmelerinden elde edilecek gelirlerin KGM’ye bırakılmasına,

4. Bu Kararın uygulanması ile ilgili hususların gerek görülmesi halinde Maliye Bakanlığı, KGM ve İdare arasında yapılacak protokol/protokollerle belirlenmesine,

5. Özelleştirme işlemlerinin 2 (iki) yıl içinde tamamlanmasına

karar verilmiştir.