23 Aralık 2011 Tarihli ve 28151 Sayılı Resmî Gazete

MEVZUAT

Å ÖNCEKİ

SONRAKİ

Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

2011/2482     Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Hükümeti Arasında Enerji Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

—  Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği

—  Çiftlik Hayvanlarının Refahına İlişkin Yönetmelik

—  Sığırlarda Löykoz Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

—  Şarbon Hastalığına Karşı Korunma ve Mücadele Yönetmeliği

—  Zoonozlar ve Zoonotik Etkenler, İlgili Antimikrobiyal Direnç ve Gıda Kaynaklı Salgınların İzlenmesi Yönetmeliği

—  Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Bilim Kurulunun Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

—  2012 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi

—  Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

—  Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

—  Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve Doğal Gaz Piyasası Hakkında Kanunun 9 uncu Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

—  Elektrik Piyasası Kanununun 11 inci Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

—  Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 16 ncı Maddesi Uyarınca 2012 Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ

 

KURUL KARARLARI

—  Alkol ve Alkollü İçki Tesislerinin Haiz Olmaları Gereken Teknik Şartlar, Kurulmaları, İşletilmeleri ve Denetlenmelerine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 21 inci Maddesinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 7/12/2011 Tarihli ve 6628 Sayılı Kararı

—  Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü ve Geçici 5 inci Maddelerinin Uygulanması ile İlgili Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 7/12/2011 Tarihli ve 6628 Sayılı Kararı

—  Analiz Amaçlı Analitik Saflıkta Etil Alkol ve Metanol İçin İşleme Tesislerine İlişkin Kurul Kararı ve Alkol Geri Kazanımı Amacıyla Etil Alkol veya Metanol İçeren Ürün, Yan Ürün ve Üretim Artıklarını İşleme Tesislerine İlişkin Kurul Kararının Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/12/2011 Tarihli ve 6635 Sayılı Kararı

 

 

İLANLAR

a - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

b - Çeşitli İlânlar

— T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri