23 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28151

KURUL KARARI

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan:

ANALİZ AMAÇLI ANALİTİK SAFLIKTA ETİL ALKOL VE METANOL İÇİN

İŞLEME TESİSLERİNE İLİŞKİN KURUL KARARI VE ALKOL GERİ KAZANIMI

AMACIYLA ETİL ALKOL VEYA METANOL İÇEREN ÜRÜN, YAN ÜRÜN VE

ÜRETİM ARTIKLARINI İŞLEME TESİSLERİNE İLİŞKİN KURUL

KARARININ YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA İLİŞKİN

TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME

KURULU KARARI

Karar No : 6635                                                                                                   Karar Tarihi : 14/12/2011

Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;

MADDE 1 – 17/6/2005 tarihli ve 25848 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Analiz Amaçlı Analitik Saflıkta Etil Alkol ve Metanol İçin İşleme Tesislerine İlişkin 17/5/2005 tarihli, 1758 karar numaralı ile 20/9/2005 tarihli ve 25942 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol Geri Kazanımı Amacıyla Etil Alkol veya Metanol İçeren Ürün, Yan Ürün ve Üretim Artıklarını İşleme Tesislerine İlişkin 17/8/2005 tarihli, 1973 karar numaralı Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurulu Kararlarının yürürlükten kaldırılmasına;

MADDE 2 – Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasına;

Karar vermiştir.