23 Aralık 2011 CUMA

Resmî Gazete

Sayı : 28151

TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

MADENİ YAĞLARIN AMBALAJLANMASI VE PİYASAYA SUNUMU HAKKINDA

TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/2/2011 tarihli ve 27844 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Madeni Yağların Ambalajlanması ve Piyasaya Sunumu Hakkında Tebliğ’in 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 6 – (1) Madeni yağ üreticileri ve/veya madeni yağ ithalatçıları piyasaya güvenli ürün arz etmek zorundadır.

(2) Bu amaçla ürünün bileşimine ve ambalajına ilişkin olarak diğer mevzuatta yer alan usul ve esaslar da dahil olmak üzere özellikleri, başka ürünlerle birlikte kullanılması öngörülüyorsa bu ürünlere yapacağı etkiler, izlenebilirliği, kullanımı, bertaraf edilmesi ile ilgili talimatlar ve üretici tarafından sağlanacak diğer bilgiler ile birlikte ürünü kullanabilecek risk altındaki tüketici gruplarının bilgilendirilmesine yönelik bilgiler, üretimi yapılan tüm madeni yağlara ait ambalajlar üzerinde belirtilir.

(3) Madeni yağ üreticileri tarafından piyasaya arz edilecek olan madeni yağlara ait tüm ambalaj türleri (5 Litre ve altı ambalaj türleri hariç ) üzerinde asgari olarak aşağıda belirtilen bilgilerin yer alması zorunludur.

a) Lisans sahibi gerçek veya tüzel kişinin adı, Kurumdan aldığı lisans numarası,

b) Lisanslı üretim tesisinin açık adresi,

c) Üretimi yapılan madeni yağın 12 haneli Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarası,

ç) Lisans sahibi tarafından Kuruma ibraz edilen tescilli marka ve tescil numarası,

d) Üretimi yapılan madeni yağın üretim tarihi, üretim seri numarası ve/veya parti kod numarası,

e) Üretimi yapılan madeni yağın adı,

f) Üretimi yapılan madeni yağın tipik özelliklerini (TBN, Viskozite İndeksi, Akma noktası, Yoğunluk, Parlama noktası ve benzeri) tanımlayan ve performans seviyesini belirleyen bilgiler,

g) Üretimi yapılan madeni yağın kullanımına ilişkin sağlık, emniyet ve çevre bilgileri,

ğ) Üretimi yapılan madeni yağın kullanım yerine ve ürün bileşenlerine ilişkin bilgiler,

h) Üretimi yapılan madeni yağa ait ilgili TSE/TSEK standardı,

ı) Ambalajlı madeni yağın kilogram veya litre olarak net miktarına ilişkin bilgiler.

(4) Yeniden satış amacıyla ithal edilen ambalajlı madeni yağların etiketlenmesi, konu ile ilgili uluslararası ve ulusal mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre yapılır.

(5) İhraç edilecek madeni yağların ambalajları, asgari olarak ürünün markasını, kilogram veya litre olarak net miktarına ilişkin bilgileri ve üretim tesisinin açık adresini içermesi kaydıyla, ikinci ve üçüncü fıkrada belirtilen hükümlere tabi değildir.”

MADDE 2 – Aynı Tebliğin 8 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(2) Ayrıca madeni yağ üreticileri üretimini ve satışını yaptıkları madeni yağlar için İmalat, Satış, Stok ve İthalat Bilgi Formlarını, madeni yağ ithalatçıları ise piyasaya sunumunu yaptıkları madeni yağlar için ise İthalat, Satış ve Stok Bilgi Formlarını oluşturmak zorundadır. Madeni yağ üreticileri ve/veya madeni yağ ithalatçıları oluşturdukları bu formları, üçer aylık dönemler itibariyle ilgili olduğu dönemi takip eden ikinci ayın 5 inci günü (dönemi izleyen 35 inci gün) saat 24.00’a kadar Tebliğ eki form formatında ve sadece elektronik ortamda Gelir İdaresi Başkanlığı Uygulama ve Veri Yönetimi Daire Başkanlığına göndermek zorundadır.”

MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“(3) Mevcut Türk Standardı/TSE Kalite Kriteri'nde değişiklik (revizyon/tadil) olması veya yeni Türk Standardı/TSEK Kalite Kriteri yayınlanması nedeniyle, madeni yağ üreticisinin sahip olduğu TSE/TSEK Uygunluk Belgesinin yenilenmesinin gerektiği durumlarda, yeni belgenin alınması için Türk Standardının/TSEK Kalite Kriterinin yürürlük tarihinden itibaren altı ay süre tanınır. Bu süre sonunda TSE/TSEK Uygunluk Belgesini yenilemeyen madeni yağ üreticileri bu belge kapsamında ürettiği ürünlerin üretimini belgenin yenilenme işlemi tamamlanana kadar durdurur.”

MADDE 4 – Aynı Tebliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 15 – (1) Madeni yağ üretim faaliyetinin yürütüldüğü tesislerde; üniversitelerin Kimya, Petrol, Çevre, Makine, Endüstri Mühendisliği veya 4 yıllık Kimya bölümlerinden mezun ve işletmenin faaliyet alanında mesleki yeterliliğe sahip bir sorumlu müdürün tam zamanlı çalıştırılması zorunludur. Sorumlu Müdür, denetim yapmakla yetkili kişilere, denetim sırasında her türlü bilgi ve belgeyi vermek ve gereken kolaylığı sağlamak, lisans kapsamında sürdürülmekte olan piyasa faaliyetine ilişkin her türlü idari, mali ve teknik belgeyi denetime hazır olacak şekilde tesiste bulundurmak, Kurumun istediği bilgileri gerçeğe uygun olarak hazırlamak ve saklamak zorundadır.

(2) Madeni yağ üreticileri lisans kapsamındaki tesiste görevlendirilen çalışanlarına ait  “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi”ne ilişkin bilgileri üçer aylık dönemler halinde hazırlamak ve yapılacak denetimlerde görevli personelin talebi halinde ibraz etmek üzere saklamakla yükümlüdür.”

MADDE 5 – Aynı Tebliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 18 – (1) Madeni yağ üreticileri, bir önceki takvim yılına ait üretim faaliyetine yönelik olarak düzenlenen ve içerisinde asgari olarak;

a) Lisans sahibi tarafından temin edilen baz yağların ve/veya katıkların amacı dışında kullanılıp kullanılmadığına, ne kadarının üretimde kullanıldığına, ne kadarının stoklarda tutulduğuna ve ne kadar baz yağ temin edildiğine,

b) Lisans kapsamında üretimi yapılan muhtelif madeni yağların Gümrük Tarife İstatistik Pozisyon (GTİP) numarasına, miktarına ve bu yağların ne kadarının stoklarda tutulduğuna, ne kadarının satışının yapıldığına ve bunların satışının yapıldığı gerçek veya tüzel kişilere ait tespitlere,

c) Madeni yağ üretim faaliyetine ilişkin olarak düzenlenen Üretim Kartlarına ve Stok sayımlarına,

ç) Madeni yağ üretim faaliyeti kapsamında düzenlenen sevk irsaliyesi ve faturalara,

d) Lisans kapsamında yer alan ürünlerin haricinde, akaryakıt harici ürün kullanıp kullanmadığı ile bunlara yönelik olarak üretim yapıp yapmadığına,

e) Lisans kapsamındaki ürünleri üretmek için gerekli olan yardımcı malzemelerin, ambalaj malzemesinin ve benzeri temin edilip edilmediğine,

f) Lisans kapsamındaki ürünleri üretmek için gerekli personelin istihdam edilip edilmediği, elektrik, su ve benzeri giderlerin bulunup bulunmadığı ve yapılan üretim ile tutarlı olup olmadığına,

g) ÖTV ve KDV tahakkukuna,

ilişkin bilgilerin yer aldığı Yeminli Mali Müşavirlik Üretim Tasdik Raporu’nun aslını veya noter onaylı bir suretini, yapılacak denetimlerde görevli personelin talebi halinde ibraz etmek üzere saklamakla yükümlüdür.”

MADDE 6 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“MADDE 22 – (1) Bu Tebliğin;

a) 15 inci maddesi 1/6/2011 tarihinde,

b) 6 ncı ve 7 nci maddeleri ile 8 inci maddesinin birinci ve üçüncü fıkraları 30/6/2011 tarihinde,

c) 10 uncu maddesi ve 8 inci maddesinin ikinci fıkrası 31/12/2011 tarihinde,

ç) 9 uncu maddesinin birinci fıkrası 30/6/2012 tarihinde,

d) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,

yürürlüğe girer.”

MADDE 7 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 8 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

12/2/2011

27844

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

24/2/2011

27856